En välmående natur

En välmående natur

Grönska i och runt staden bidrar till en bättre hälsa, ökad trivsel och mindre stress. Det ger också ökad motståndskraft vid ett allt mer oförutsägbart klimat.

När djur och växter världen över utrotas i allt högre takt kan vi i Tyresö göra en viktig insats genom att bevara och utveckla våra värdefulla grönområden.

Vi ska fortsätta minska utsläppen till våra vattendrag så att åar, bäckar, sjöar och hav mår bra och vi kan njuta av dem. Med ett förändrat klimat väntas kraftigare skyfall och då behövs fler smarta och naturliga lösningar för att förhindra översvämningar, exempelvis genom fler träd, mer växtlighet och små dammar.

Vi vet att allt fler vill odla och det ska uppmuntras! Lokal matproduktion ger både klimatsmart mat, mindre utsläpp av giftiga kemikalier, trivsel och gemenskap.

 • Utveckla våra parker, stränder, naturreservat och närnatur:
  Ingen ska ha långt till grönskan i Tyresö och stränderna ska vara tillgängliga för alla.
 • Blommande ängar och vägrenar:
  Genom att så växter och minska gräsklippningen kan vi öka den biologiska mångfalden.
 • Stärka våra gröna kilar:
  Värna kommunens gröna kilar och stärk de allra svagaste avsnitten. Bygg en ekodukt, en grönskande bro för både människor och djur, över Tyresövägen i anslutning till Lindalshöjden.
 • Fler träd:
  Säkerställ ökad trivsel och högre biologisk mångfald i kommunens bebyggda områden genom att plantera fler träd och buskar.
 • Utveckla lokal matproduktion och odling:
  Ge fler möjlighet till stadsodling, odling på gemensamma eller privata odlingslotter och vid våra torp. Vi ser gärna mer småskalig livsmedelsproduktion i kommunen.
 • Förbättrad vattenkvalité:
  Arbeta mer aktivt med kommunerna inom Tyresåns avrinningsområde för att uppnå och bibehålla god ekologisk status i våra sjöar, och minska belastningen på vår kust. Vi vill att fisken och kräftorna i våra sjöar återigen ska gå att äta utan risk för hälsan.
 • Minskade utsläpp från enskilda avlopp:
  Tyresö kommun ska stödja alternativa miljöanpassade VA-lösningar i områden där det kan förbättra vattenkvaliteten och bidra till minskade investeringskostnader.

Nyheter på Miljö och natur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter