Hållbar stadsbyggnad

Hållbar stadsbyggnad

Det vi bygger ska kunna stå i hundratals år. Därför ska det vara hållbart, estetiskt tilltalande och fritt från skadliga kemikalier. Vi ska bygga mer i trä, smart, kollektivtrafiknära, innovativt och med tillgång till bra cykelvägar och service (till exempel förskola och mataffär). Nya hus och boendeformer i befintliga bostadsområden ökar variationen och gör det möjligt att bo kvar i samma område även om livet förändras. Det möjliggör också för olika grupper av människor att mötas.

 • Bygg bostäder kollektivtrafiknära:
  Prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med tillgång till handel, skola, förskola och annan samhällsservice.
 • Minskad boendesegregation:
  Eftersträva blandad bebyggelse och varierande boendeformer såsom kollektivhus och byggemenskaper.
 • Utveckling av kommunen:
  Fortsatt utveckling av Trollbäckens centrumstråk, östra delarna av Tyresö och centrala Tyresö i enlighet med översiktsplanen.
 • Verksamhetsområde med hållbarhetsfokus:
  Lindalshöjden (tidigare kallat kalhygget), ska bli ett område med hållbarhetsfokus för företag och andra verksamheter.
 • Utveckla en belysningsstrategi:
  Ta fram en strategi för belysning för att öka vår gemensamma trygghet samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden och skapar en hållbar energikonsumtion.
 • Klimatanpassa byggande och infrastruktur:
  Vi behöver ta höjd för kraftiga skyfall och översvämningar. Hårdgjorda ytor bör undvikas. Förstärka vatten- och avloppssystemet och anlägga fler dagvattendammar.
 • Mer grönska i bostadsområden:
  Vi vill att alla kommuninvånare ska ha nära till grönska och grönområden. Därför vill vi bland annat se fler bostadsnära grönområden, gröna tak och gröna väggar.
 • Gör det enklare att felanmäla:
  Exempelvis genom en app, som många andra kommuner har.

Nyheter på Stadsbyggnad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter