Socialt stöd

Socialt stöd

Alla människor kan behöva extra stöd under någon period i livet för att klara av en svår familjesituation, ta sig ur ekonomiska bekymmer eller skadliga vanor. När människor av olika anledningar behöver stöd, ska samhället erbjuda bästa möjliga insatser. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att förebygga att människor hamnar i social utsatthet som till exempel brottslighet eller missbruk.

 • Tidiga och samordnade insatser:
  Öka kommunens förmåga att ge tidiga och samordnade insatser för barn och unga i behov av stöd. Stärk samverkan mellan socialtjänst och skola, till exempel genom att anställa förebyggande socialsekreterare med stationering i skolor.
 • Aktiv fritid för alla:
  Öppna fritidsverksamhet för barn med särskilda behov. Fler träffpunkter bör etableras för personer som har stöd inom ramen för socialpsykiatrin.
 • Fältassistenter:
  Permanenta och utveckla verksamheten. De fyra fältassistenter som vi anställt hittills är ett första steg, vi vill gå vidare med ytterligare fler anställda i teamet.
 • Föräldrautbildningar:
  Kommunen ska stärka och utveckla föräldrautbildningarna och erbjuda fler föräldrar att delta – för ökad kunskap och för att förebygga sociala problem.
 • Familjecentral i Tyresö:
  Öppna återigen en familjecentral i Tyresö i samarbete med regionen.
 • Stöd till adoptivfamiljer:
  Kommunen bör erbjuda riktat stöd till adoptivfamiljer, till exempel genom att teckna avtal med Stockholms stads stödverksamhet i likhet med hur andra närliggande kommuner gjort.
 • Stärkt stöd till familjehemsplacerade barn:
  Öka stödet till familjehem och familjehemsplacerade barn, till exempel genom en särskild satsning på Skolfam som syftar till att stödja skolgången för familjehemsplacerade barn.
 • Samverkan för att förebygga brott:
  Utveckla samverkan mellan Tyresö Bostäder, andra fastighetsägare, centrumledning, polis och ideella föreningar för att stärka det brottsförebyggande arbetet. En annan viktig del i att förebygga brott är att tillsammans med polisen utveckla insatser för personer som vill lämna en kriminell livsstil.
 • En aktiv bostadspolitik:
  Vi vill hitta fler vägar till egen bostad. Fler tränings- och försökslägenheter, gruppbostäder. Bostad Först är en modell som vi är positiva till.

Nyheter på Sociala frågor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter