Skolan

Miljöpartiet vill

  • Läxfri kommun
  • Genomför försök med flexibel skolstart samt möjlighet till frukostservering (Tid för dagens första lektion)
  • Vi vill se bemannade skolbibliotek med utbildad personal på kommunens alla grundskolor. Vi måste engagera oss mer i barnens välmående, bland annat genom att se till att det finns fler vuxna som barnen kan känna förtroende för, som socialpedagoger, kamrat
  • Generösa och inbjudande utemiljöer som stimulerar till spontanindrott/ rörelse och utepedagogik

Skolan ska i samarbete med hemmen ge alla barn kunskaper och färdigheter så de kan bli ansvarstagande och kompetenta medborgare. Undervisningen ska vila på en demokratisk och inkluderande grund och stimulera till kreativitet och skaparglädje. Miljöpartiet verkar för en jämlik skola där barnens förutsättningar i hemmet inte påverkar resultaten i skolan. En läxfri kommun innebär en trygg miljö där bar- nen får all sin kunskap i skolan och samspelet mellan lärare, skola och hemmet vilar på tillit. För att alla barn ska nå kunskapsmålen behöver klasserna bli mindre och specialpedagogerna fler.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: