Skolan

Miljöpartiet vill

Skolan ska i samarbete med hemmen ge alla barn kunskaper och färdigheter så de kan bli ansvarstagande och kompetenta medborgare. Undervisningen ska vila på en demokratisk och inkluderande grund och stimulera till kreativitet och skaparglädje. Miljöpartiet verkar för en jämlik skola där barnens förutsättningar i hemmet inte påverkar resultaten i skolan. En läxfri kommun innebär en trygg miljö där bar- nen får all sin kunskap i skolan och samspelet mellan lärare, skola och hemmet vilar på tillit. För att alla barn ska nå kunskapsmålen behöver klasserna bli mindre och specialpedagogerna fler.  

Nyheter på Skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter