33 000 nya bostäder i södra Uppsala

Uppsalapaketet är en historiskt stor satsning på hållbara bostäder och transporter. Äntligen blir fyrspår mellan Uppsala och Stockholm verklighet. En ny station vid Bergsbrunna, 33 000 nya bostäder och spårvägstrafik ingår också, tack vare regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar. Nya, moderna och hållbara resor och bostäder blir resultatet när Miljöpartiet är med och styr lokalt, regionalt och nationellt.

 Uppsala kommun har höga ambitioner när det gäller långsiktig uthållighet, klimat och en inkluderande stadsutveckling. Fyra spår öppnar upp för betydligt effektivare resor i hela regionen och för en kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala. Tillgängligheten till och från Uppsala ökar i hela länet och landet. Restiden till Stockholm från södra staden halveras samtidigt som Bergsbrunna med spårvagn över Ultunalänken över Fyrisån knyts ihop med Gottsunda, Ulleråker, Rosendal samt de två universiteten genom spårvägslinjen Kunskapsspåret och vidare till centrala Uppsala. Spårväg skapar mervärden i befintliga stadsdelar genom sammanlänkning som stärker utveckling och utbytet i staden.

 

För att motivera stationsläget i Bergsbrunna planeras i linje med översiktsplanen en successiv utbyggnad av södra staden fram till år 2050. Merparten av den markyta som kan användas ligger på skogsmark, bland annat i området mot kommungränsen till Knivsta och i Sävjas omgivningar.  Hyresrätter med rimlig hyra prioriteras i stadsutvecklingen.

 

Spårvägsbyggen innebär långsiktiga investeringar som visar att det under lång tid kommer att finnas kollektivtrafik med hög kapacitet och goda förutsättningar för arbetsplatser, bostäder, butiker, service och aktiviteter utmed sträckningen. Detta skickar en stark signal till näringslivet att här är det värt att investera och utvecklas.

 

I överenskommelsen mellan stat, region och kommun ingår att staten medfinansierar 50 procent eller bidrar med högst 900 miljoner kronor av investeringarna för spårväg för Ultunalänkens dragning över Fyrisån. Den tekniska lösningen för bropassagen förutsätts vara endast spårväg och ska inte inkludera vägdragning över jordbruksmark. En ny lag kan också göra det möjligt att utnyttja den värdeökning som investeringen medför. Ytterligare 1,5 miljard kronor beräknas därför kunna tillkomma om beslutet om spårväg fattas innan bostäderna börjar byggas.

 

Kollektivtrafik, service och grönområden ska vara lätt att nå till fots eller med cykel.  År 2050 ska gång-, cykel- och kollektivtrafik tillsammans utgöra minst 75 procent av resandet i Uppsala. Bilen kommer självklart också finnas i framtidens Uppsala. Men i de nya stadsdelar som planeras för kollektivtrafik och cykel kommer bilen vara mer av ett komplement i resandet. Bilpool med elbilar kommer sannolikt vara vanligt och nya stora väginvesteringar kommer inte behövas.

 

Spårvagnar är snabba, energieffektiva och bekväma. De är miljövänliga och drivs med elektricitet utan utsläpp av avgaser och partiklar i gatumiljön. En modern spårvagn rymmer två till tre gånger så många passagerare jämfört med ledbuss, de är tysta och kan dämpas ytterligare genom att lägga spåren i gräsmatta, vilket också gör det mer grönt i staden. Investeringskostnaden för spårväg är relativt stor men de har betydligt längre livslängd och är brukbara tre gånger så lång tid som bussar och eftersom de medför ökat byggande och tillväxt är de en investering i stadens framtid. Erfarenheten visar att spårväg attraherar fler och nya grupper av passagerare, särskilt tidigare bilister. Den så kallade spårfaktorn innebär att antalet passagerare oftast ökar när kollektivtrafik ställs om från buss- till spårvägstrafik.

 

Uppsala växer. Barn föds, växer upp. Studenter flyttar hit. Vi har två världsledande universitet. Forskare attraheras och företag växer fram. När vi blir fler i Uppsala behövs också fler i vården, fler chaufförer i kollektivtrafiken, fler lärare och andra yrkesgrupper. I Sverige är vi positiva till arbetskraftsinvandring och flyktingar. Alla behöver en bostad. Vi måste som politiker ta ett bostadspolitiskt ansvar. Uppsalapaketet gör det möjligt för oss i Uppsala som i hela Uppsala län att stärka den ekonomiska, ekologiska och socialt hållbara utvecklingen.

 

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd

Jenny Lundström (MP), regionråd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: