Ja, tempot måste öka i klimatarbetet

Vi håller med GU, SSU och LUF att vi måste växla upp klimatarbetet. Det skriver Rickard Malmström och Erik Pelling i en replik till Hanna Deák (LUF), Sara Bergengren (GU) och Sebastian Rasmusson (SSU).

Det är glädjande att Mittenstyrets tre ungdomsförbund tillsammans kräver mer handling i klimatarbetet.
Uppsala ska bli fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Det är ambitiösa mål och vi vet att vi måste lägga i en högre växel för att nå dem. Därför ger vi nu alla kommunens verksamheter i uppdrag att minskningen av utsläppen i kommunen ska vara 10-14 procent per år. Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska i sina verksamhetsplaner för nästa år lista åtgärder för att vi uppsalabor ska ges förutsättningar att minska våra utsläpp. För våra mål gäller allt som händer inom Uppsala kommuns gränser.
Vi har en historisk minskningstakt i Uppsala kommun på 1-2 procent per. År 2020 nådde vi kommunens delmål om 30 procents lägre utsläpp jämfört med 1990. Fram till förra året har utsläppen minskat med 47 procent jämfört med 1990, varav 20 procentenheter på grund av pandemin. Men vi håller med Deák, Bergengren och Rasmusson om att det är för klent. Vi måste växla upp klimatarbetet.
Uppdraget att utsläppen ska minska med 10-14 procent per år innefattar klimatutsläpp från el, värme samt alla resor och transporter, inklusive utsläppen från uppsalabornas flygresor. De utsläpp som orsakas av produktion av varor utomlands ingår inte då det inte finns något bra sätt att mäta och följa upp den utvecklingen på lokal nivå. Men vi håller med om att det är en mycket viktig fråga. Det är bra att Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att utreda ett nationellt mål för hur utsläppen från vår konsumtion ska minska.
Utsläppen från vårt bil- och flygåkande utgjorde före pandemin mer än hälften av kommunens klimatutsläpp. Vi behöver därför göra vad vi kan för att fortsätta semestra i Sverige och även skapa förutsättningar för att ersätta många bilresor i kommunen med gång, cykel eller kollektivtrafik.
Vi börjar få en innerstad där hållbart resande prioriteras. Det är avgörande för att minska utsläppen. Att Kungsgatan nu stängs av för genomfartstrafik med bil och våra sommargator på Östra Ågatan och Svartbäcksgatan är några tydliga exempel. Vi bygger även ut och förbättrar cykelnätet, planerar för modern spårvagn och sätter upp fler laddplatser för elbilar.
Men som sagt, vi har en lång bit kvar. Och de utmärkelser vi fått för vårt klimatarbete i Uppsala skapar höga förväntningar. För det är precis som LUF, GU och SSU skriver, det som betyder något är att sänka utsläppen.
Rickard Malmström (MP)
Kommunalråd med ansvar för klimat
Erik Pelling (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: