Rödgröna och UP: satsning på Uppsalas äldre

Uppsala ska vara äldrevänligt på riktigt, med en äldreomsorg i världsklass. Den enskilde människans välbefinnande, egenmakt och valfrihet är centralt. En rad reformer behövs för att nå dessa mål. Vi från Uppsalas styrande partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar nu tillsammans med Utvecklingspartiet demokraterna förändringar som ska stärka äldreomsorgen och få fram fler bostäder för seniorer. En av åtgärderna är att kommunen på en fortsatt konkurrensutsatt marknad återtar makten över när och var det ska byggas äldreboenden.

För att säkerställa god kvalitet och valfrihet för den enskilde behöver kommunen kunna planera framtidens äldreomsorg. Kommunen är enligt lag ansvarig att säkerställa att denna samhällsservice finns. Utifrån befolkningens behov måste vi kunna planera hur många platser som behövs på särskilda boenden, var och när boenden ska uppföras, renoveras och avvecklas. Detta fungerar inte idag.

Uppsala kommun är en av cirka 20 kommuner som använder sig av Lag om valfrihetssystem, LOV, inom särskilda boenden för äldre. LOV gör att omsorgsaktörer själva bestämmer när, var och i hur stor utsträckning de vill bygga äldreboenden. Denna etableringsfrihet har lett till att det bildats ett stort överskott av platser på våra äldreboenden. I dag skulle alla som bor på äldreboende i Tierp rymmas i de tomma boenden som finns i Uppsala kommun. Tomma platser blir enormt kostsamt både för privata utförare och för kommunen. Om inget görs kommer detta kosta kommunen mellan 30 och 50 miljoner kronor per år.

Ett annat problem är att lagstiftningen, trots dess namn, inte kan garantera någon geografisk valfrihet. Det har byggts flera nya boenden inom några kvarter i innerstaden, men inga alls på landsbygden eller i andra befolkningstäta områden i utkanten av staden. Den som vill bo på ett särskilt boende i populära Rosendal kan inte välja det. Den som vill bo hos en privat utförare på landsbygden kan inte göra det. Vi är fyra partier som nu presenterar en överenskommelse som innebär att vi kommer till rätta med denna bristande rådighet.

Lag om valfrihetssystem i Uppsala kommun ska avslutas när det gäller upphandling av äldreboenden. Vi blir med det första kommun i landet att lämna LOV inom särskilda boenden för äldre. Vi går över till lag om offentlig upphandling, LOU, och har ambitionen att 50 procent av behovet av särskilt boende för äldre ska mötas av privata eller idéburna utförare.

För den enskilde som bor på eller söker ett boende kommer ingen förändring att märkas. Det kommer fortsatt råda valfrihet för den enskilde. Vi ska ha kvar en mångfald av utförare; kommunen, icke vinstdrivande idéburna aktörer och privata företag. Den enskilde ska kunna välja boende, utförare och om hen vill bo på landsbygd eller i olika stadsdelar. Vi stärker också kommunens samarbete med de värdefulla privata och idéburna utförare som finns i Uppsala.

Den stora förändringen är att det blir våra folkvalda som nu kommer få ta det fulla ansvaret för hur många äldreboenden som behövs och var de ska ligga. Det är en viktig rådighet eftersom vi inte vill att tomma platser ska urholka äldreomsorgens ekonomi. Genom att minska antalet tomplatser kan kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen stärkas.

Vi tar samtidigt ett helhetsgrepp på boendesituationen för äldre. Utöver särskilda boenden, som alltså är till för äldre med biståndsbeslutat omsorgsbehov, behövs det många fler seniorvänliga bostäder för alla andra seniorer. Därför inleder vi nu en offensiv för att snarast få fram fler seniorbostäder som inte förutsätter ett biståndsbeslut.

Seniorbostäder kan erbjuda funktioner och ett socialt sammanhang i huset som ger trygghet och motverkar ofrivillig ensamhet. En senioranpassad boendeform gör att man också med en åldrande kropp kan bo kvar hemma och minska behov av plats på särskilt boende. För att det ska vara möjligt behövs ett större och mer varierade utbud av seniorbostäder. Det behövs i fler prissegment och i fler delar av vår kommun, inte minst i tätorterna på vår landsbygd. Ett stärkt utbud av seniorbostäder kommer också att frigöra större bostäder till gagn för familjer med behov av många rum.

Livet som äldre ska vara gott att leva, med livskvalitet, valfrihet och egenmakt för alla äldre. Att stärka den demokratiska styrningen av äldreboenden och att få fram fler seniorbostäder är två avgörande steg i en sådan riktning. Vår överenskommelse bygger nu på riktigt en äldrevänlig kommun.

Tobias Smedberg, kommunalråd (V)
Stefan Hanna, kommunalråd (UP)
Linda Eskilsson, kommunalråd (MP)
Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S)

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter