SAMVERKA MOT BARNFETMA

Breda hälsosatningar krävs för att motverka övervikt och fetma hos barn, skriver Malena Ranch och Rickard Malmström. De flesta barn och unga rör sig alldeles för lite enligt Centrum för idrottsforskning. Unga bör ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt den svenska läkarkårens rekommendationer. Då ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden. Men bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når den nivån.

Övervikt är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Ju tidigare ålder utvecklingen kan vändas desto bättre blir möjligheter att undvika övervikt som ungdom och vuxen. Ett barns vardag består av många situationer som kan leda till övervikt: stor tillgång till ohälsosam mat, läsk och godis, föräldrar som skjutsar till skolan och aktiviteter, lek som är mer stillasittande än tidigare. Föräldrar kan få stöd i hur de kan stimulera sina barn till goda vanor, men en så komplex fråga gör att ansvaret ligger på hela samhället. Barn i Sverige är bland de mest stillasittande barnen i Norden. Vi vet att hälsa och fysisk aktivitet inte bara kan motverka övervikt och fetma utan också påverkar barns inlärnings- och koncentrationsförmåga positivt.

Ökad fysisk aktivitet i skolan ger förbättrade skolresultat och här finns flera goda exempel att lära av. På Vammarskolan i Valdemarsvik infördes för några år sedan pulsträning för högstadieeleverna.  De  såg snart resultat med mer stabila och lugna klasser som mådde bättre, hade högre närvaro och blev mer mottagliga för inlärning.

När vi planerar våra städer ska de utvecklas för att vara promenad- och cykelvänliga. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn kan ta sig till skolan säkert i trafiken. I stadsdelarna ska det vara nära till spontanaktivitet och mötesplatser som uppmuntrar till fysisk aktivitet som komplement till föreningsaktiviteter. Våra anläggningar och idrottsplatser ska vara tillgängliga och inbjudande och ett utökat föreningsstöd riktas i första hand till barn och unga.I det förebyggande arbetet mot fetma hos barn har både elevhälsan och primärvården en viktig uppgift att tidigt upptäcka barn i riskzon för att utveckla övervikt och erbjuda bra information. För nyblivna föräldrar erbjuder barnavårdscentralerna föräldragrupper med ett antal träffar för information om bland annat barnens utveckling, kost och tänder. Men det finns också behov av ett fördjupat stöd också när barnet blir äldre.

I undersökningen Liv och hälsa ung som kom i augusti i år uppmärksammades att allt fler barn och ungdomar upplever att de inte mår bra. Det är en viktig signal till Region Uppsala och länets kommuner att arbeta än mer med gemensamma åtgärder. Vi vet att fysisk aktivitet har betydelse i att motverka psykisk ohälsa.

Region Uppsala vill i samarbete med Uppsala universitet inrätta så kallade ECHO-zoner i Uppsala län i syfte att bekämpa barnfetman. I en ECHO-zon, Ending ChildHood Obesity, samverkar politiker, hälso- och sjukvård, förskola och skola, samhällsplanering, kultur och fritid, forskare och andra aktörer för att förebygga barnfetma och skapa en omgivning där barn kan växa upp på ett hälsosamt sätt och i mindre utsträckning utsättas för det som orsakar ohälsa och övervikt. I finska Seinäjoki startade 2009 en bred hälsosatsning. Andelen överviktiga femteklassare har halverats från 16 till 8 procent. Det har skett med ett omfattande hälsoprogram för kost och fysisk aktivitet i förskolor och skolor och där hela kommunen har arbetat mot gemensamma mål. Mer rörelse på skoltid, såväl i lektionssalen som på rasten. Luncherna i förskolor och skolor har nu mer frukt och grönsaker och mindre salt, socker och animaliskt fett.

Att motverka de starka livsstilsfaktorer som ligger bakom den dramatiska ökningen av övervikt och fetma kräver insatser på många olika plan. Det finns inte en enkel lösning på barnfetmaproblematiken utan det krävs många olika åtgärder och involverar många aktörer runt barnen, lokalt, regionalt och nationellt. Alla åtgärder kan inte ske genom politiska beslut men kan lägga grund för gemensamma insatser för att erbjuda barnen en uppväxtmiljö som i högre grad motverkar att fetma utvecklas.

Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för idrott och fritidMalena Ranch (MP), regionråd med ansvar för primärvården
 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: