Uppsala ska vara en gångbar stad

Lyssna

Fler fotgängare ger friskare invånare och förutsättningar för en mer levande och attraktiv stad, skriver Johan Lundqvist (MP). Därför föreslår Miljöpartiet att det ska tas fram ett fotgängarprogram i kommunen. (Uppsalatidningen 10/5)

 

Gångtrafiken är ett viktigt trafikslag och utgör ungefär 20 procent av alla resor. Att gå regelbundet är bra för hälsan och forskning visar att de som går, cyklar eller åker kollektivtrafik till arbetet har 40 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med personer som åker bil. Jag och Miljöpartiet har lämnat förslag till kommunfullmäktige om att det ska tas fram ett fotgängarprogram på samma sätt som det tas fram cykelplan och policy. Med ett sådant program kan det ske ett systematiskt arbete med att se över hur gångbar Uppsala kommun är och vad som behöver utvecklas. Fler fotgängare ger förutsättningar för en mer levande och attraktiv stad. Ett syfte med fotgängarprogrammet är just att öka antalet fotgängare. Alla vinner på att fler går eftersom stadsmiljön blir bättre med färre bilar och fler människor i rörelse. Det handlar också om vikten av att förbättra tillgängligheten och framkomligheten i kommunen. Det finns flera viktiga faktorer för att en stad ska vara gångvänlig.Avstånd är en viktig faktor som avgör om en individ går eller väljer annat transportsätt. En tätare stad ger bättre förutsättningar att gå då avstånden är kortare. Olyckor och skadefall bland fotgängare är till stor delen singelolycksproblem där halka spelar en stor roll men också gång- och cykelytans beskaffenhet i övrigt. Det är därför viktigt att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen och genom olika åtgärder, till exempel bättre snöröjning, öka säkerheten för gående och cyklister. För att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare så är det viktigt med en lägre hastighet för biltrafiken i Uppsala. Göteborg och Malmö har tagit fram fotgängarprogram och Lund är på gång. I Malmö fortsätter arbetet med att också ta fram gångstråkplan för att se hur gångstråk kan bli genare och mer attraktiva. Genom fotgängarprogram ökar förståelsen hos planerare för olika fotgängargrupper och programmet är ett hjälpmedel och ger bra riktlinjer vid planarbete, nybyggnation och ombyggnation samt för att identifiera förbättringsområden. Exempel på åtgärder som har lyfts fram i kommunernas fotgängarprogram är exempelvis att undersöka hur möjligheterna att gå till buss- och spårvägshållplatser ser ut, att gång- och cykelbanor ska märkas ut tydligare för att inte cyklister och fotgängare ska krocka, särskilt vid busshållsplatser. Andra åtgärder är att undersöka var det saknas gångbanor för att skapa sammanhängande stråk, bra promenadstråk på landsbygden och i naturområden samt förbättra skyltningen. Med hjälp av ett fotgängarprogram kan Uppsala kommun arbeta systematiskt med att se över hur situationen för fotgängarna ser ut idag, vilka brister som finns att åtgärda, var det saknas gångbanor, ordna sammanhängande gångstråk och förbättra promenadstråken på landsbygden. Det blir också bättre möjligheter att analysera vilka promenadstråk som upplevs som otrygga och där det finns behov av att öka tryggheten genom bland annat bättre belysning. Johan Lundqvist (MP)2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: