Kvalitet i äldreomsorgen

Kvalitet i äldreomsorgen

Mp vill öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Miljöpartiet vill

I sina satsningar för att skapa nya jobb har regeringen avsatt en speciell pott som kommuner och landsting kan ansöka från för att anställa fler inom vårdsektorn, så att vården blir mer jämlik över landet. Det ska inte bero på var någonstans i landet man råkar bo, hur kvalitén på vården är. Mp vill göra speciella satsningar på primärvården, så att vårdcentralerna blir det naturliga förstahandsvalet för patienten. Ett annat beslut från riksnivå, som fått konsekvenser på kommunnivå, är att man under mandatperioden ökat antalet platser på läkarutbildningarna. Systemet med hyrläkare står sig dyrt för landstingen. Det behövs utbildas fler läkare i Sverige. Vården är ett kvinnodominerat yrke och många sliter ut sig i förtid. För att fler ska välja vårdyrken, är det viktigt att komma tillrätta med arbetsmiljön. Vi vill införa kraftigare regler för att stävja missbruket med visstidsanställningar och delade turer. Mp i Uppvidinge stödde införandet av LOV, Lagen om valfrihet, i kommunen, eftersom vi vill öka brukarens inflytande över att själv kunna välja omsorgsgivare. Vi stödjer däremot inte att riskkapitalbolag gör vinster med svenska skattepengar, som de placerar i skatteparadis. Där menar vi att kvalitetskraven och reglerna behöver förtydligas. Vi ger företräde till de lokala utförarna och i kommunens skrivning om LOV finns ett tillägg som underlättar för småföretagen i närområdet att etablera sig. 

Inom äldreomsorgen vill vi:

  • Utveckla medvetenheten om kostens betydelse, öka andelen ekologiskt och närproducerat i kommunens kök. På sikt skulle vi också vilja utöka möjligheten till matlagning i hemmet hos vårdtagaren till att även gälla huvudmålen – lunch och middag. 
  • Att samtliga yrkeskategorier inom äldreomsorgen har utbildning inom demensvård. 
  • Utveckla arbetet med systematisk läkemedelsgenomgång för äldre.
  • Verka för alternativa behandlingsmetoder, t ex massage och akupunktur, inom äldreomsorgen.
  • Anhörigstödet fungerar ganska bra i kommunen. Men eftersom det är så värdefulla insatser som görs av anhöriga, tror vi att det är viktigt att satsa på att göra det ännu bättre.
  • Idag ordnas det på äldreboendena i kommunen en hel del meningsfulla aktiviteter och dagverksamheten är också öppen för andra icke-boende, vilket gör dem till naturliga mötesplatser. Även ideella föreningar gör betydande insatser med bl a regelbundna program. Det är dock också en sådan sak som alltid kan förbättras. Vi önskar att kommunen är fortsatt lyhörd till de boendes önskemål och tar till vara på personalens och andras initiativ för att förverkliga fler aktiviteter. T ex bättre utemiljöer och möjlighet till enklare trädgårdsarbete för dem som klarar det.
  • Stödjer utökad hemtjänst, för att göra det möjligt att bo kvar hemma när man åldras, men att man också ska ha valmöjligheten att flytta till särskilt boende om det är den enskildes behov och/eller vilja. Det är ett val den enskilde ska kunna göra. 
  • En viktig sak för att möjliggöra att bo kvar hemma är att det finns transportmöjligheter. Många äldre kanske varken har bil eller körkort eller någon anhörig i närheten som kan skjutsa, och för dem är bussen det enda alternativet. Miljöpartiet anser därför att det är mycket viktigt att förbättra kollektivtrafiken i kommunen. 
  • Äldreboendena ska, med så stor noggrannhet som möjligt, planeras så att man kan bo kvar på eller i närheten av sin hemort, kommundel. Att exakt förutsäga hur många platser som kommer att behövas i en viss kommundel är inte möjligt och det skulle bli mycket dyrt – och oansvarigt av kommunen – att förbygga sig och stå med många tomma platser i vissa perioder på en del orter. Därför ser vi som den enda lösningen den metod som används idag; om det inte finns plats på det äldreboende man önskar, kan man tillfälligtvis bo på ett annat boende i kommunen tills en plats blir ledig på hemorten.

Nyheter på Kvalitet i äldreomsorgen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter