Skola

Vi har inte råd att försumma barns utbildning och utveckling. Barns förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna ska inte vara beroende av föräldrarnas inkomst och utbildning. Vi tror på kreativitet och skapande som en nyckel till inlärning och en stimulerande skola.

Förskolan och de tidiga skolåren är av stor betydelse för barnens utveckling och för att motverka utanförskap senare i livet. Vi ser det därför som en viktig prioritering att mer resurser läggs på mindre grupper och mer personal i förskola och den tidiga grundskolan. Miljöpartiet de gröna är inte främmande för en skattehöjning för att nå detta mål.

Tidiga förebyggande insatser är en viktig framtidsinvestering för att på längre sikt undvika social utsatthet och minska risken för långvarig arbetslöshet. Sociala investeringsfonder har prövats i många kommuner. Genom att avsätta pengar för riktade, långsiktiga insatser, kan stora mänskliga och ekonomiska vinster göras på längre sikt.

Förberedelsegrupper för nyanlända barn och unga har prövats på några skolor med goda resultat. För en tidig integration vi vill ha förberedelsegrupper i samtliga skolor.

Inga dolda kostnader i skola, som belastar redan tyngda familjeekonomier, ska förekomma enligt skollagen -vi vill att kommunen antar en tydlig policy för att motverka detta.

Miljöpartiet de gröna tror på mångfald och kreativitet i skola och vardag. Vi vill satsa på utomhuspedagogik för alla elever. En grundskola med profil naturvetenskap och hälsa. Vi vill också uppmuntra till alternativa undervisningsformer.

Nyheter på Skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter