Social hållbarhet

Social hållbarhet

Förebygga fattigdom och utslagning

Kommunen ska arbeta aktivt och uppsökande för att stötta människor med sociala problem. Kommunen ska ha en stark närvaro i alla kommundelar. Det ska finnas kontaktytor mellan medborgarna och kommunens service, till exempel via socialkontor, familjecentraler och bibliotek. Vi vill höja försörjningsstödsnormen (nationellt) så att den inkluderar även dator, internet och mobiltelefon. Det är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och ta demokratiskt ansvar som medborgare.

Vi vill:

  • Fältarbetet bör förstärkas så att Vänersborgs kommun får fler fältassistenter.
  • Vänersborgs familjecentral bör göra barnavårdscentralen sällskap vid hembesök till nyblivna föräldrar.

 

Kommunen ska aktivt arbeta med att minska beroendeproblematik i samhället

Kommunen ska verka för öppna ingångar för den som är orolig för sitt eget eller andras användning av droger/alkohol/nikotin/spelberoende. Stöd bör fortsatt ges till föräldrar som engagerar sig i nätverk som motverkar droganvändning. Unga med drogproblem och deras anhöriga får hjälp genom att kommunen har en särskild ungdomsmottagning. Tidiga behandlingsinsatser ska prioriteras utifrån beroendeproblematiken.

Vi vill:

  • Att Vänersborg skall fortsatt stödja föräldrar som engagerar sig i nätverk som motverkar droger.
  • Att Vänersborg skall starta upp behandlande insatser även gällande spelberoende.

Nyheter på Social hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter