Social hållbarhet

Social hållbarhet

Jämlikhet och jämställdhet, att alla ges samma chanser och förutsättningar, borde inte

vara ett mål, utan en grundförutsättning. Den gröna ideologin är djupt förankrad i en demokratisk helhetssyn, där varje individ är unik och lika mycket värd. Ett samhälle har inte råd att inte ta vara på alla sina medborgare!

Ungdomsarbetslösheten är i Vänersborg, liksom i resten av landet, hög. Alldeles för hög. Detta har lett till att många unga står utan jobb, utan självförtroende och utanför a-kassa och socialförsäkringssystem. Yrkesklivet är en modell som sparar pengar åt kommunen samtidigt som, framför allt unga och människor med försörjningsstöd erbjuds en chans att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de, inom t ex äldrevården, kan bidra med det lilla extra som ofta inte hinns med, som promenader, samtal och personliga intressen. Hittills har Yrkesklivet visat goda resultat med egenföretagande och fler i jobb. Miljöpartiet kommer att arbeta för att verksamheten permanentas och utökas.

 

Miljöpartiet de gröna vill öka människors delaktighet i samhällsbygget, vi vill motverka alla typer av diskriminering och ge varje människa möjlighet att leva och utvecklas till den hen vill vara. Jämlikhet och jämställdhet är grunden för det goda samhället, olikheter och mångfald berikar det.

 

Förskolan och de tidiga skolåren är av stor betydelse för barnens utveckling och för att motverka utanförskap senare i livet. Vi ser det därför som en viktig prioritering att mer resurser läggs på mindre grupper och mer personal i förskola och den tidiga grundskolan. Miljöpartiet de gröna är inte främmande för en skattehöjning för att nå detta mål.

 

Tidiga förebyggande insatser är en viktig framtidsinvestering för att på längre sikt undvika social utsatthet och minska risken för långvarig arbetslöshet. Sociala investeringsfonder har prövats i många kommuner. Genom att avsätta pengar för riktade, långsiktiga insatser, kan stora mänskliga och ekonomiska vinster göras på längre sikt.

 

Vi vill att all personal i kommunen ska utbildas i frågor om könsroller och bemötande av HBTQ-personer. Som arbetsgivare måste jämställdhetsperspektivet alltid finnas närvarande.

 

Miljöpartiet de gröna ser med stor oro på de högerextrema tendenser som vinner mark i såväl Sverige som resten av Europa. Intolerans och extremism förstör livet, inte bara för den som blir utsatt, utan också för de ungdomar som lockas in i den och som i dess namn begår grova brott. Efter mordet på John Hron 1995 påbörjades ett framgångsrikt arbete för att motverka och förebygga politisk extremism och våldsideologier –detta arbete måste ske i hela landet. Alltid.

 

Det behövs fler händer inom äldreomsorgen. Idag hinner personalen med långtifrån allt som de och de boende skulle vilja. Miljöpartiet de gröna kommer att fortsätta driva frågan om en fortsatt och förstärkt satsning på yrkesklivet.

 

Nyheter på Social hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter