Ge ersättning till markägare som binder in kol

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Bild: från höger, Anna Thunell (MP) och Marléne Tamlin (MP). Bilden är ett montage.

Det finns ingen teknik som kan fånga koldioxid så effektivt som naturen själv. Markägarna spelar här en nyckelroll, eftersom de står med kunskapen om sina marker och viljan att låta den göra gott för samhället. Men de måste också känna sig trygga med att de får samhällets stöd för viktiga åtgärder. Kostnaderna måste ersättas!

Det räcker inte längre med att sluta släppa ut växthusgaser. Vi behöver också fånga upp koldioxid som redan släppts ut i atmosfären. De tekniska lösningar som utformats av människor är fortfarande inte av den prisklass och effektivitet som helt vanlig fotosyntes erbjuder. Allt grönt i naturen som växer tar upp koldioxid, utan att vi människor behöver lägga oss i. Men vi kan öka naturens upptag genom att ändra hur naturen brukas – genom exempelvis att ställa om till ett hållbart kretsloppsjordbruk och hyggesfritt skogsbruk.

Människors tidigare ingrepp i naturen har också på sina ställen skapat ytterligare utsläpp. Markägarna har tillsammans möjlighet att stoppa en utsläppskälla som årligen spyr ut mer farliga klimatgaser än hela Sveriges samlade personbilstrafik – nämligen utdikade våtmarker. Det är tidigare våtmarker som torrlagts genom att gräva diken, ofta för att skapa åkermark eller för att plantera skog. Mycket av den marken dikades i onödan eftersom de planterade träden inte alltid trivs i den miljön och växer sakta, eller knappt alls. Att återväta marken så fort som möjligt är en klimatåtgärd med enorm potential!

Klimatkrisen är dessutom inte den enda krisen som mänskligheten står inför. I en tid då djur och växters livsmiljöer krymper och förstörs är våtmarker viktiga att värna. För många arter är nämligen våtmarker en barnkammare där yngel, insekter, fiskar och fåglar har sin livsmiljö.

Våtmarker fungerar också som svampar som suger åt sig vatten, vilket kan bli avgörande för att stoppa både skogsbränder och översvämningar. Därmed blir våtmarkerna samtidigt en del av de anpassningar som krävs för att hantera ett klimat som blir allt mer oberäkneligt för varje dag.

Det här är samhällstjänster som gynnar oss alla – det är fullständigt nödvändigt att markernas möjligheter att binda kol utnyttjas till max. Varken markägaren eller den enskilda konsumenter av skogs- och jordbruksvaror ska ensamma ansvara för omställningskostnaderna. Miljöpartiet har som enda parti en samlad plan för hur vi ska nå klimatmålen och strypa utsläppen inom alla sektorer. Som en av 224 åtgärder kräver vi i Miljöpartiet: Ge ersättning till markägare som binder in kol!

Marléne Tamlin (MP), ekologisk ekonom och kandidat till riksdag och region Västmanland
Anna Thunell (MP), ordförande i Västerås miljö-och konsumentnämnd och kandidat till Västerås kommunfullmäktige

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter