Regional valkompass – hur grön är du?

Hur grön är du i regionvalet?

SVT valde i år att utesluta partier som inte sitter i regionfullmäktige den här mandatperioden från sin regionala valkompass. Vi har därför gjort en egen valkompass där du kan matcha dig mot Miljöpartiet Västmanlands svar på samma frågor.

Här kan du svara på valkompassens frågor och se hur grön du är! 

(Scrolla ner för att komma direkt till våra svar.)

Grön politik för ett hälsosamt Västmanland

Frisk luft, rent vatten, kultur, idrott och en vardag fri från oro och stress bygger ett hälsosamt Västmanland. Vi vill vara en kreativ och framåt region som visar ledarskap i omställningen till ett hållbart samhälle. Sjukvården ska ha hög kvalitet och vara tillgänglig när vi behöver den.

• Ta krafttag för en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik.
• Satsa på primärvård, kvinnohälsa och vårdplatser samt en god arbetsmiljö för vårdpersonalen.
• Stärka demokratin bl.a. genom mötesplatser, kultur och säkerhet.

Alla ska med när Västmanland ställer om – tillsammans kan vi bygga en framtid att längta till.

Vi vill vara med och ta ansvar för Västmanland!

Miljöpartiet har tidigare varit med och styrt Västmanland i flera mandatperioder, och bland annat drivit satsningar på primärvård och hälsocenter samt investerat i miljö och klimat. Valet 2018 missade vi spärren med en promille(!). Det gör att vi nu inte bjuds in till alla debatter och valkompasser. Vi har inga heltidspolitiker eller politiska sekreterare. Den gröna rösten behövs dock mer än någonsin i regionfullmäktige, och vi fortsätter kämpa och står redo att förvalta ditt förtroende under kommande fyra år.

Vill du hjälpa oss över spärren? Dela gärna denna sida, eller följ oss på sociala media.

Du kan läsa om all vår politik för ett hälsosamt Västmanland under avsnittet a-ö.

 

Marléne Tamlin (MP) och Peter Ristikartano (MP), toppkandidater till region Västmanland 2022

Våra svar och kommentarer till SVTs regionala valkompass för Västmanland

Regionen ska minska andelen administrativ personal
Ganska dåligt förslag

Så kallad administrativ personal ser till att löner betalas, att lagar och regler efterföljs och att vårdpersonal kan fokusera på vård. Det kan också vara tjänster som strateger och samordnare som arbetar med klimat, miljö, folkhälsa och regional utveckling. Regionen ska såklart inte ha några onödiga tjänster eller kostnader, men en stor andel av den administrativa personal är viktig för helheten.

Ett klimatnödläge ska utlysas för regionen
Mycket bra förslag

Själva utlysandet är inte det viktiga, men det är enormt viktigt att regionen agerar utifrån det nödläge som är. Tiden för bara långsiktiga mål är förbi, det är dags att agera och få ner utsläppen genast, samtidigt som vi stöttar länets invånare, organisationer och näringsliv i omställningen.

Vårdcentraler ska bötfällas om de inte uppfyller kvalitetskraven
Ganska bra förslag

Alla vårdcentraler ska hålla en bra kvalité och tillgodose god vård och tillgänglighet. Det är inte acceptabelt med vårdcentraler som inte klarar av sitt uppdrag, och regionen måste ha sätt att vidta kraftiga åtgärder när de inte gör det.

Enbart böter är inte lösningen, men det kan vara en del av processen till att säkerställa bra vårdcentraler i hela länet.

Vårdpersonal som träffar patienter ska ha klarat språktest i svenska
Ganska dåligt förslag

För att kunna arbeta inom vård och omsorg behöver den anställda självklart prata så pass bra svenska att det inte uppstår risker på arbetsplatsen för de som behöver hjälp och stöd eller kollegor, men det viktigaste är att vi som arbetsgivare säkerställer att det finns möjlighet att stärka språket i kombination med att man arbetar. Att lägga emfas på att testa leder fel.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Mycket dåligt förslag

Kultur, kreativitet och skapande är en grundläggande del av att vara människa, och den fria kulturen är en av demokratins viktigaste byggstenar. Vi vill att alla ska ha möjlighet att utforska och utveckla sin egen kreativa kraft, och göra kvalitativ kultur tillgänglig för alla och i hela länet. Vi vill särskilt värna barnens möjligheter att utöva och ta del av kultur oavsett var man bor eller familjens ekonomiska förutsättningar.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med heltidslön
Mycket bra förslag

Alla kvinnor ska kunna känna sig trygga och säkra med att de kommer erbjudas vård och omsorg av hög kvalitet och ett gott och inlyssnande bemötande under sin graviditet och förlossning och vid eventuellt behov av eftervård.

Förlossningsvården måste stärkas, och en nyckel är att satsa på vårdpersonalen. Vi vill ge fler mer makt över sin arbetstid och bättre balans mellan arbete och fritid.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten
Ganska dåligt förslag

Vi vill att beslut fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll. Det regionala ansvaret är bra. Den typen av jättelik omorganisation, som att låta staten ta över, är varken en bra idé eller vad vården behöver. Där behövs istället lugn och ro och stabilitet. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansiering samt koordinering av den högspecialiserade vården.

Det ska vara gratis för alla att åka med den regionala kollektivtrafiken
Ganska bra förslag

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda. Priset att åka kollektivt ska vara lågt, och tillgängligheten hög. Det finns dock många andra angelägna satsningar framför att göra den helt gratis. Vi vill satsa på mer och bättre kollektivtrafik, utbyggd järnväg och fossilfria bussar. För att sänka priset vill vi i ett första steg införa flexbiljetter för deltidspendlare och införa rabatter för studenter, pensionärer och sjukpensionärer.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut
Mycket bra förslag

Att smidigt kunna ta sig från en plats till en annan är en förutsättning för ett fungerande samhälle, inte minst på landsbygden. Miljöpartiets vision är att det som människor behöver ska finnas nära – såsom affärer, vårdcentraler och skolor – så att transporterna kan minska även

på mindre orter. De som vill och kan jobba hemifrån ska få göra det. När transporter ändå måste ske ska det där det är möjligt vara tillgängligt, billigt och

enkelt. Ett sätt att skapa en högre tillgänglighet även på landsbygden är anropsstyrda busslinjer och cykel- och bilparkering vid kollektivtrafikhubbar.

Regionen ska verka för att privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill begränsas
Ganska bra förslag

Vi vill i första hand verka för att fristående vårdcentraler inte ska drivas i vinstsyfte. Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen. Vi vill att skattepengarna som går till välfärden ska stanna i välfärden, eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vi vill också förbättra för idéburna aktörer att verka inom vård och omsorg.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?
Mycket mer

Tåget ska gå som tåget! Miljöpartiet Västmanland vill prioritera en fungerande kollektivtrafik. Fungerande bussar och tåg är både miljösmart och viktigt för regionens utveckling och Västmanlänningarnas vardag.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?
Lite mindre

Miljöpartiet vill ha en stark offentlig vård, där adress och plånbok inte spelar någon roll för den vård patienten får. Vård ska inte drivas i vinstsyfte, men vi vill däremot se tätare samverkan med idéburna organisationer och icke vinstdrivande företag samt underlätta för personalkooperativ.

Hur mycket ska medborgarna betala i regionskatt?
Samma som i dag

Höjd skatt är inte ett självändamål. Vi vill framförallt se mer statlig finansiering och omprioriteringar för att kunna satsa på tillgänglig vård, goda arbetsvillkor, klimat- och miljöarbete i framkant och fungerande kollektivtrafik. Vi är dock öppna för visa skattehöjningar om så krävs för att hålla kvaliteten och tillgängligheten i verksamheten uppe.

Vilka av följande förslag ska min region prioritera? Välj upp till 3 alternativ:

Anställa ordningsvakter för sjukhusområdet

Avsätta medel till utbyggnad av bredband

Ge patienterna rätt till en fast läkare

Ge sjukhus möjlighet att laga egen mat som är bra för miljön

-> Införa expressbussar på vissa turer i länet

-> Korta vårdköerna genom satsningar på vårdpersonalen

-> Lägga mer resurser på barn- och ungdomspsykiatrin

Utveckla en digital vårdcentral

Öppna en specialistmottagning för våldsutsatta kvinnor och män

 

Det finns flera bra förslag i listan ovan, men saknas också flera viktiga frågor. Måste vi välja bland dessa får det bli enligt ovan. Får vi välja fritt blir det:

• Ta krafttag för en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik.
• Satsa på primärvård, kvinnohälsa och vårdplatser samt en god arbetsmiljö för vårdpersonalen.
• Stärka demokratin bl.a. genom mötesplatser, kultur och säkerhet.

Du kan läsa om all vår politik för ett hälsosamt Västmanland under avsnittet a-ö.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter