Miljö

Vaxholm ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner! Vår planet har feber och klimatförändringarna går allt snabbare. Vi behöver ställa om till förnybar energi och minska vårt avfall. I Vaxholm är vi långt ifrån det kretsloppsanpassade fossilfria samhället, men som liten kommun kan vi med små åtgärder förflytta oss framåt snabbt.

 • Kommunen ska värna frilufts- och grönområden på alla öar och förtäta redan bebyggda områden med utbyggd infrastruktur. 
 • Vi vill ha fler naturreservat och att skogsbruk ska bedrivas på ett hållbart sätt.
 • Det ska vara enklare att återvinna avfall. Återvinningsplatserna ska utökas och vi vill skapa möjligheter till återanvändning genom att upplåta plats för återbruk på återvinningscentralen eller genom utrymme för fri annonsering på kommunens hemsida.
 • Kommunen ska kräva/verka för spårbarhet gällande återvinning och sophantering.
 • I kommunala upphandlingar ställa högre miljö- och rättvisekrav på de produkter som kommunala verksamheter köper/förbrukar, t ex ekologisk mat, miljömärkta städprodukter, miljöfordon inom kommunal tjänst, högre krav på att entreprenörer har miljöledningssystem osv. Alla fordon som utför tjänster i kommunal regi ska gå på förnybara bränslen senast 2016.
 • MP har drivit på och varit med och infört riktlinjer för hållbart byggande i kommunen. Förutom energikrav innehåller de (i olika utsträckning) även kriterier för kemiska ämnen, hållbara transporter, kretsloppsfrågor (avfall, avlopp, dagvatten etc.).  
 • Bättre infrastruktur för hållbara transporter genom laddstolpar och en biogasmack.
 • Underlätta skapandet av bilpooler, helst el, för arbetspendling till Stockholm och andra närliggande kommuner.
 • Förnybar energi. Kommunens fastigheter ska förses med el från enbart sol, vind och vatten. Miljöpartiet kommer fortsätta driva på för att kommunen ska köpa in sig i vindkraftverk.
 • Minska övergödningen av Östersjön genom att uppmuntra ekologiskt jordbruk.
 • Kommunen ska verka för rening av avloppsvatten för att minska läckage av näringsämnen, läkemedelsrester och kemikalier. 
 • Dagvatten ska tas om hand för återanvändning.
 • Vattenkvaliteten runt Vaxholm ska, i samarbete med andra kommuner, förbättras till EU-godkänd status. Vi vill påskynda miljöanpassningen av kommunens hamnar genom exempelvis septiska tankar och alternativa båt-tvättstationer. 
 • Gång- och cykelleden utmed trafikleden i Vaxholm ska vara avskild från biltrafiken av en träd- eller buskplantering, som leder bort smutsigt vatten från vägytorna och förhindrar översvämning.
 • Upplag för snöröjning ska placeras så att inte orenat smältvatten når öppet vatten.
 • Östersjökunskap bör införlivas i skolans undervisning. Vaxholms kommun kan vara behjälplig med kunskap och även bjuda in skolor i andra kommuner att göra utflykter till Skärgården.
 • Strandskyddet ska iakttas och bygglov för bryggor medges i undantagsfall. Vattenaktiviteter som innebär risker för miljön ska förbjudas eller begränsas.
 • Kommunen ska verka för att tung trafik och transporter med farligt gods genom Vaxholm och Värmdö leds om.
 • Kommunen ska använda sig av möjligheten att bilda naturreservat för att skydda miljöer på land och hav. Marina naturreservat är en utmärkt fråga för samarbete med andra kommuner.
 • Kommunen ska ha en pågående dialog med intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna, vilka har stor kunskap som är viktiga i kommunens beslutsunderlag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: