Valmanifest

Valmanifest

Val 2018 – Miljöpartiet vill få ditt mandat att ta fler gröna steg!

Tillsammans kan vi skapa en levande skärgård – ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle – även för kommande generationer. Framtidens barn ska också kunna bada och fiska i Östersjön. 

Miljöpartiet i Vaxholm tar ställning för mångfald, både biologisk och kulturell.

Det här vill vi:

 

Miljö: Vaxholms unika och vackra natur ska värnas för framtida generationer. Kraftfulla åtgärder krävs för att rädda Östersjön. Vi vill minska föroreningar från båtar och avlopp genom kommunala stödåtgärder. Exploateringsprogrammet behöver stoppas och göras om efter en ordentlig medborgardialog. En rejäl översyn behöver göras av infrastrukturbehoven framåt, vatten- och avlopps-kapaciteten och trafikfrågorna ska särskilt belysas.

Demokrati: Medborgardialoger ska vara en naturlig del av stora, övergripande beslutsprocesser. Det är ett viktigt redskap för att säkerställa att beslut fattas i samråd med Vaxholmsborna. Vi vill långsiktigt utveckla det här arbetet på samma sätt som gjorts i andra kommuner och ge människor möjlighet att tidigt komma in i viktiga frågor. Miljöpartiet i Vaxholm försökte få till stånd en utbildningsdag om medborgardialoger för politiker i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) under våren, utan att lyckas. Men vi ger oss inte i denna viktiga fråga!

Ekonomi: Norrbergsskolan ska rivas när förskolebarnen flyttat till sina nya lokaler och avtalet med Besqab ska genomföras enligt antagen detaljplan. Detta för att vi långsiktigt ska säkra en hållbar ekonomi och ge plats för fler satsningar på samhällsservice. Vi anser inte att tiden är mogen för stora skattesänkningar när vi fortfarande står inför stora utmaningar och behov. Rindö skola ska byggas, Resarö skola byggas ut, nya förskolor ska byggas på Storäng och Norrberget, på den sistnämnda platsen har vi också planerat för ett särskilt boende. Vi ligger fortfarande efter med investeringar i säkra gång- och cykelvägar på våra öar i kommunen, vi behöver rusta upp idrottsplatser och lekparker, samt har en stor investering framför oss i ett nytt avloppsreningsverk.

Boende: Vi såg till att beslut fattades i Kommunfullmäktige att det skulle planläggas och byggas hyresrätter. Nu vill vi gå vidare och se till att byggandet av hyresrätter startar under mandatperioden samt att det upprättas nya riktlinjer för markanvisning. Men, innan nya, stora exploateringar planeras och beslutas ska en rejäl översyn göras av våra infrastrukturbehov, med särskilt fokus på trafik, vatten- och avloppsfrågor, se ovan under rubriken Miljö.

Äldreomsorgen: Kommunen ska ta tillbaka det övergripande ansvaret för äldreomsorgen och skapa trygghet, omtanke och respekt, ha höga kvalitetskrav på vården av såväl äldre som andra kommunmedborgare med särskilda behov. Vi vill också öka valfriheten genom fler typer av boenden.

Skola och barnomsorg: Barn i skola och förskola ska garanteras bra mat, giftfri miljö och anpassad undervisning för att alla ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill satsa på fler vuxna i skolan för att ge lärarna mer tid till undervisning och lektionsförberedelser.

Sport, fritid och kultur: Ishallen ska isoleras, en investering vi snabbt sparar in i sänkta energikostnader. Utredningen om möjligheten att lägga konstgräs på Resarö bollplan ska skyndas på och oavsett utgång ska bollplanen rustas upp med omklädningsrum och utegym. Storstugan och fritidsgårdarna på Rindö och Resarö ska bemannas av kommunal personal och ha generösa öppettider för aktiv fritid för barn och ungdomar i skolan. Kulturskolans avgifter bör sänkas, eftersom vi är en av de kommuner i landet med högst avgifter. Satsningar på barn och unga ska vara rättvisa, oavsett ålder, kön och intresse.

Trafik: Med fler laddstolpar, elbilspooler, fler gång- och cykelvägar på samtliga öar, fler infartsparkeringar, fler avgångar i kollektivtrafiken och bättre anpassning av båtar och bussar underlättar vi vardagens klimatsmarta resande. Inom en snar framtid ska det också vara möjligt att ta med sig cykeln på bussen.

Näringsliv: Dialogen mellan politiker och företagare ska utökas för att skapa bättre förutsättningar för lokal handel och näringsverksamhet, samarbetet inom Destination Vaxholm är ett gott exempel som bör utökas. Vi vill också underlätta företagssamverkan genom exempelvis ett företagshotell på Rindö. Den marina verksamheten på Rindö västra ska värnas.

Kulturmiljö: Under mandatperioden har vi arbetet för att en kulturinventering ska göras och en ny bevarandeplan skapas för att Vaxholms skärgårdskaraktär och bebyggelsekultur ska värnas. Ett seminarium har hållits, nu ska planen fram! Nya bostäder ska i första hand byggas med tillgång till befintlig infrastruktur och anpassas till kringliggande miljö.

 

Handlingsplan 2018-2022

 

Miljö

Vaxholm ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner! Vår planet har feber och klimatförändringarna går allt snabbare. Vi behöver ställa om till förnybar energi och minska vårt avfall. I Vaxholm är vi långt ifrån det kretsloppsanpassade fossilfria samhället, men som liten kommun kan vi med små åtgärder förflytta oss framåt snabbt.

 • Kommunen ska värna frilufts- och grönområden på alla öar.  Förtätning ska ske i redan bebyggda områden med utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.
 • Vi vill ha fler naturreservat, bland annat Killingen på Resarö, och att skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt genom hyggesfria metoder.
 • Det ska vara enklare att återvinna avfall. Återvinningsplatserna ska utökas och vi vill skapa möjligheter till återanvändning genom att upplåta plats för återbruk på återvinningscentralen och genom utrymme för fri annonsering på kommunens hemsida.
 • Miljöpartiet driver på för att vi ska få en ny Hållbarhetsstrategi (en sammanslagning av Miljöprogrammet och strategin för social hållbarhet) med tydliga mål och tidsplan för olika projekt, för att vi ska kunna mäta och se att vi går åt rätt håll.
 • Kommunen ska kräva/verka för spårbarhet gällande återvinning och sophantering.
 • I kommunala upphandlingar ställa högre miljö- och rättvisekrav på de produkter som kommunala verksamheter köper/förbrukar, t ex ekologisk mat, miljömärkta städprodukter, miljöfordon inom kommunal tjänst, högre krav på att entreprenörer har miljöledningssystem osv. Alla fordon som utför tjänster i kommunal regi ska gå på förnybara bränslen.
 • MP har drivit på och varit med och infört riktlinjer för hållbart byggande i kommunen. Förutom energikrav innehåller de (i olika utsträckning) även kriterier för kemiska ämnen, hållbara transporter, kretsloppsfrågor (avfall, avlopp, dagvatten etc.). 
 • Bättre infrastruktur för hållbara transporter genom fler laddstolpar och en biogasmack.
 • Underlätta skapandet av bilpooler, helst el, för arbetspendling till Stockholm och andra närliggande kommuner.
 • Förnybar energi. Kommunens fastigheter ska förses med el från enbart sol, vind och vatten. Miljöpartiet kommer fortsätta driva på för att kommunen ska köpa in sig i vindkraftverk.
 • Minska övergödningen av Östersjön genom att uppmuntra ekologiskt jordbruk, hållbara avloppslösningar och stöd till båtklubbar.
 • Dagvatten ska tas om hand för återanvändning.
 • Vattenkvaliteten runt Vaxholm ska, i samarbete med andra kommuner, förbättras till EU-godkänd status. Vi vill påskynda miljöanpassningen av kommunens hamnar genom exempelvis septiska tankar och alternativa båt-tvättstationer.
 • Upplag för snöröjning ska placeras så att inte orenat smältvatten når öppet vatten.
 • Östersjökunskap bör även fortsättningsvis införlivas i skolans undervisning. Vaxholms kommun kan vara behjälplig med kunskap och även bjuda in skolor i andra kommuner att göra utflykter till Skärgården.
 • Strandskyddet ska iakttas och bygglov för bryggor medges i undantagsfall. Vattenaktiviteter som innebär risker för miljön ska förbjudas eller begränsas.
 • Kommunen ska verka för att tung trafik och transporter med farligt gods genom Vaxholm och Värmdö leds om.
 • Kommunen ska använda sig av möjligheten att bilda naturreservat för att skydda miljöer på land och hav. Marina naturreservat är en utmärkt fråga för samarbete med andra kommuner.
 • Kommunen ska ha en pågående dialog med intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna, vilka har stor kunskap som är viktiga i kommunens beslutsunderlag.

Demokrati, mångfald och inflytande

Viktiga beslut ska inte fattas över huvudet på Vaxholmsborna. Alla ska kunna delta i det demokratiska samtalet, också mellan valen.

 • Vaxholm ska vara en öppen kommun och kunna ge en fristad åt människor på flykt från krigsdrabbade länder. Vaxholm ska ta ansvar i samma utsträckning som andra delar av regionen och landet.
 • Nya riktlinjer behöver skapas för korttidsboenden med ett tydligt barnperspektiv, så att barnfamiljer får möjlighet att stanna kvar i kommunen längre än tvåårsregeln medger, vilket skulle minska stressen för både förvaltningspersonal och boende. Ett arbete MP drivit på i Socialnämnden utan att ha fått gehör hittills.
 • De ideella organisationerna och föreningarna som aktivt verkar för integration och delaktighet mellan våra nya och gamla medborgare ska få utökat stöd.
 • Medborgardialoger ska vara en naturlig del av stora, övergripande beslutsprocesser. Det är ett viktigt redskap för att säkerställa att beslut fattas i samråd med Vaxholmsborna. Vi vill långsiktigt utveckla det här arbetet på samma sätt som gjorts i andra kommuner och ge människor möjlighet att tidigt komma in i viktiga frågor.
 • Eftersom vår ambition är att bli en av Sveriges mest hållbara kommuner, är tjänster som konsument-, klimat- och energirådgivning för oss en självklar service. 

Boende

Vaxholms kommun måste planera för en bostadsmarknad som motsvarar de önskemål och behov som finns bland de boende i kommunen. Vi behöver ett större utbud av olika typer av bostäder, inte minst hyresrätter för ungdomar och seniorer.

 • Kommunen ska återta ansvaret för tillgången till hyresrätter genom ett kommunalt bostadsbolag eller i samverkan med fastighetsägare och byggentreprenörer. Nya bostadshus ska byggas med eget kapital, privata nyinvesteringar och en rimlig belåning av fastigheterna. Staden ska kunna förmedla delar av de lediga hyresrätterna, bland annat för sociala behov. 
 • Vid upphandlingar av om- och nybyggnationer ska särskilda krav ställas på hållbarhet och energieffektivitet.
 • Miljöpartiet vill att Vaxholm ska växa i takt med regionen för att människor med olika bakgrund och i olika åldrar ska kunna bo på ön. Men innan nya stora exploateringsplaner diskuteras måste vi se över infrastrukturen, främst trafik- och vatten- och avloppslösningar.

Äldreomsorgen

Behovet av omsorgsplatser ökar i takt med att Vaxholms befolkning blir äldre. Kommunen måste ta ansvar för att det finns en bra äldreomsorg med hög kvalitet.

 • Kommunen ska återta ansvaret för äldreomsorgen och skapa trygghet, omtanke och respekt, både för de äldre och för de som arbetar inom omsorgen.
 • Vi anser att kommunen bör vara försiktig med upphandling av mjuk verksamhet som äldreomsorg. Denna verksamhet är svårstyrd och svårkontrollerad och det blir ännu mer komplicerat med kontrakt till privat utförare med formella upphandlingar. Stora kostnader har gått till ett styrsystem som ändå inte har lyckats uppfylla t ex kontinuitet i insats och bemanning, utbildad personal, kontinuerlig rehabilitering med rehab-personal och anpassad, specifik omvårdnad för demenssjukdom. Olika syfte finns också hos huvudman (kommunen) och utförare eftersom privat utförare har ett vinstintresse.
 • Kommunen ska ha tydliga mål och kvalitetskontroller av sin verksamhet men detta kan/bör ske i egen regi. Både ekonomiska resurser och tid för den enskilde tillsammans med personal äts nu upp av formella uppföljningar, en administration som ej har koppling till den enskilde.
 • Kommunen ska säkerställa rehabilitering, träning och inte minst, näringsriktig mat till människor med tillfälliga behov av korttidsvård.
 • En omsorgssamordnare kan fungera som stöd för omsorgstagaren, deras anhöriga och personalen, så att vård och omsorgsinsatser kan anpassas bättre till varje omsorgstagares behov.

Skolan

Sveriges skolor och barn- och ungdomars utbildningsnivå har tappat sina tidigare toppositioner från förr. Vi i Miljöpartiet tror främst att det handlar om pressade lärare och för få vuxna i skolan. För att Vaxholms skol- och förskolepersonal ska kunna fortsätta ge våra barn goda förutsättningar till en trygg och sund uppväxtmiljö, samt en utbildning i toppklass, arbetar vi för att:

 • Alla barn ska bli sedda och få det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och utvecklas i sin egen takt.
 • Psykisk ohälsa hos barn ska fångas upp tidigt och en förutsättning för att detta ska fungera är att skolan har kurator och psykolog på plats.
 • Skapa utrymme för fler vuxna i skolan, som fritidspedagoger, bibliotekarier, kuratorer och skolpsykologer. Denna grupp har kraftigt minskat de senaste tio åren, som ett sätt att minska skolans personalkostnader. Ökar vuxentätheten får lärarna mer tid att förbereda och leda undervisningen.
 • Fritidsgruppernas storlek ska vara anpassade till lokaler och antalet fritidspedagoger. Alla barn ska bli sedda och det ska finnas utrymme för barns olika behov av lek, stillhet och vuxenstöd.
 • Kommunens skolor och förskolor ska bli giftfria. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier och tillbringar stor del av sin tid i skolans och förskolans lokaler.

Skärgårds- och kollektivtrafik, cykel- och gångbanor

Det ska vara enkelt att ta sig fram fossilfritt i Vaxholm!

 • Vi vill förbättra och utöka kollektivtrafiken, både buss- och båttrafik.
 • Båttrafiken måste anpassas med anslutningar i Vaxholm för busspendling morgon och eftermiddag/kväll.
 • Möjlighet att båtpendla ska finnas året runt.
 • Gemensamt SL/Waxholmsbåt-kort måste införas snarast.
 • Båtarna som pendlar ska gå direkt till ett par platser i Stockholm, t ex Frihamnen och Slussen. Det ska vara fritt att ta med cyklar på båten.
 • Större och fler parkeringar med anslutning till buss och båt  i Vaxholm och även på berörda öar.
 • Bättre tvärförbindelser och en tur till mot Bogesund, så att det blir två timmar mellan turerna i stället för tre. Bogesundslandet skulle då bättre kunna utnyttjas av Vaxholmsbor för utflykter.
 • Flera gång- och cykelbanor ska anläggas i kommunen samt fler cykelparkeringar i centrum. När Bogesund blev naturreservat avtalades om dispens gällande cykelväg med Statens fastighetsverk, som är mycket positiva till att icke bilburen tillgänglighet ökar.
 • Under högsäsong bör en mindre eldriven matarbuss transportera turister till och från Engarn.
 • Vi arbetar för att det inom en snar framtid ska gå att ta med sig cykeln på SL-bussen.

Näringsliv och jobb

Som småföretagare arbetar du ofta sju dagar i veckan. Det är svårt att hinna med nätverkande. För att skapa bättre förutsättningar för handel och näringsverksamhet i Vaxholm ska kommunen vara närvarande och fortsätta bjuda in till dialog med företagarna i staden.

 • Kommunen kan bidra med förbättrad service till näringsidkare i Vaxholm genom ett gemensamt Företagarcentrum alternativt kontorshotell, som underlättar nätverkande och samarbeten inom kommunen.
 • Kommunens näringslivsstrateg ska jobba heltid med näringslivsfrågor.
 • Kommunen ska bidra med stöd för att hjälpa Vaxholms företagare till en mer miljöanpassad verksamhet.
 • Kommunen ska i egen regi och i samarbete med kommunens företag erbjuda ungdomar sommarjobb. Dessa kan annonseras på kommunens hemsida, på samma sätt som görs i många andra kommuner.

Kultur, fritid och idrott

Miljöpartiet vill satsa mer på hälsofrämjande breddidrott, fritid och kultur, framför allt för unga och äldre. Alla ska kunna delta, jämställt och på lika villkor.

 • Utomhusgymmet på Eriksö blev en succé och vi vill skapa liknande anläggningar på Resarö och Lägret.
 • Utökade öppettider för Storstugan och fritidsgårdarna på Resarö och Rindö, helst öppet varje dag, och bemannad med kommunal personal.
 • Tillgängliggör Kulturskolan för fler elever genom minskade terminskostnader och utökat ämnesutbud.
 • Ökat kulturutbyte mellan kommunerna och vänorter i andra länder. På sikt vill vi se ett kulturhus öppet för alla, både boende och besökare.
 • Bevara Vaxholms karaktär som skärgårdsstad och dess bebyggelsekultur.
 • Ytterligare ett kolonilottsområde bör anläggas i Vaxholm för att gynna kretsloppssamhället och svara på det behov som finns.

 

 

   

Nyheter på Valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter