Mångfald och integration

Mångfald och integration

I Miljöpartiets Växjö är vi generösa, öppna och kreativa. Det innebär att vi välkomnar de människor som kommer till oss från andra länder och som tvingats fly för sina liv.

Miljöpartiet vill

Det innebär också att vi vill motverka all form av diskriminering samt bygga bort segregationen genom blandad bebyggelse och en kraftfull satsning på att göra alla områden i kommunen attraktiva att bo, verka i och besöka. Vi vill pröva nya kreativa vägar för att människor ska komma i arbete och därmed försörja sig själva. Människor som kan arbeta mår också bättre om de får möjlighet att göra det. Det ska gå snabbt att komma in i språkundervisning och samhällsorientering och dessa verksamheter ska alltid syfta till sysselsättning för att minska passivitet och utanförskap.
 

Segregationen i skolan ska minska
De skolor som har störst bekymmer ska kunna få höjd skolpeng. Detta innebär en möjlighet att anställa fler elevstödjare, flera kuratorer och skapa fler verksamheter på lov och efter skoltid.

Boendesegregationen ska minska
I Arabyområdet ska majoriteten av nybyggnationen vara äganderätter och bostadsrätter för att minska segregationen. De kommunala bostadsbolagen skall växla upp satsningarna på bostadssociala projekt såsom sommaraktiviteter, boendemiljöfrågor med mera. Segregationen på Teleborg behöver minska och vi vill se över hur byggnationen kan styras.

Kunskap om Sverige minskar segregationen.
Kunskap om det svenska samhället och om svensk kultur behövs både för de som kommit nyss och de som varit hos oss ett tag utan att integreras.

Människor ska snabbt komma i arbete.
SFI behöver bli mer yrkesinriktad bland annat genom yrkesindelade undervisningsgrupper. Tidiga insatser, språk från dag 1. Särskilda satsningar på kvinnors möjlighet till arbete ska göras i samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Fler ska kunna förverkliga sina drömmar genom studier. För att lyckas med detta behövs ett utökat samarbete med folkhögskolorna. Starta utbildning i bristyrken parallellt med svenskundervisning så att fler kommer i arbete snabbare.

Case Araby – Nu tar vi ett helhetsgrepp!
”Case Araby”  en 10-års utvecklingsplan. I ”Case Araby” vill vi att alla förvaltningar och bolag bidrar genom att avsätta del av sin budget till långsiktiga satsningar. Till detta knyts samarbete med bostadsbolagen, både kommunala och privata, polisen, LNU samt föreningslivet och andra företag i nätverk. Nyckelordet är ”tillsammans”, ingen enskild förvaltning eller bolag kan förändra Araby till ett attraktivt och harmoniskt ställe. Araby ska bli framgångsmodell för kommande satsningar på exempelvis Teleborg. En projektorganisation byggs upp med långsiktigt fokus så att ”Case Araby” får en tydlig ledning och styrning.

Nyheter på Mångfald och integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter