Våra frågor A-Ö i Alvesta

Våra frågor

Klimat och miljö

Alvesta kommun har antagit Agenda 2030. Det innebär att kommunen har förbundit sig att uppnå fyra saker till år 2030. En av dessa saker syftar till att lösa klimatkrisen.

Lokal koldioxidbudget är ett nyckeltal för att nå klimatmålen. Sverige får inte släppa ut mer än ca 260 miljoner ton koldioxid totalt i framtiden, om vi skall leva upp till Parisavtalet. Den mängd som återstår att få släppa ut kallas koldioxidbudget, dvs det vi i framtiden får släppa ut. Vi vill att Alvesta kommun upprättar en koldioxidbudget över det återstående utrymmet för utsläpp som man förfogar över i kommunen.  Budgeten skall därefter utgöra ett styrdokument för alla kommunala beslut.

Vi vill att klimat- och miljöhänsyn skall utgöra utgångspunkten i alla kommunala beslut. Därför vill vi att en klimatanalys skall föregå alla kommunala beslut i nämnder, styrelser och fullmäktige.

Vi vill att kommunen anställer en kommunekolog, som skall ha till uppgift att bevaka att kommunen arbetar mot klimatmålen. Kommunekologen skall också vara rådgivande i klimatfrågor.

En annan av punkterna i Agenda 2030, som kommunen har förbundit sig att följa, är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemet samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Under flera år har, i de kommunägda skogarna, tillämpats kalhyggesbruk, dvs träd har avverkats så det endast återstår hyggen, därefter ersatts med ungskogar och monokulturer av gran och tall. Endast några små skogsområden återstår som man kan kalla skog. Vi vill att kommen skall tillämpa ett naturnära kontinuitetsskogsbruk av typ Lübeckmodellen. Det innebär ett skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Vi vill också att, där kalhyggesbruk har tillämpats, marken restaureras med en skiktad blandskog utan kalhyggen. Härigenom kommer också den biologiska mångfalden att gynnas.

Biologisk mångfald är en av de ekosystemtjänster som är nödvändiga för att vi och kommande generationer skall kunna leva ett gott liv. Vi vill därför att gröna områden bevaras. Vi vill att Spånenområdet/Spåningslandaområdet görs om till kommunalt reservat och utvecklas som friluftsområde. Detta skulle även gynna den biologiska mångfalden.  Vår närmiljö är viktig för hälsa och rekreation.

Barn och unga

Skolan ska vara en arbetsplats dit alla går med glädje och där barn med olika bakgrund och förutsättningar ges möjlighet att lära och utvecklas.

För oss är det viktigt att den verksamhet som bedrivs på våra förskolor och skolor är jämlik och håller en hög kvalitet. Grupper i skola och förskola ska anpassas så att barnen blir sedda och inlärning främjas. Ju yngre barn, desto mindre grupper.

Den mat som serveras på våra förskolor och skolor ska vara näringsrik, klimatsmart, ekologisk och närproducerad. Detta innebär bättre mat, större biologisk mångfald och kan dessutom gynna småföretagare och skapa arbetstillfällen i kommunen.

Byggnation av en ny skola i Alvesta tätort ska placeras där behovet är som störst. Vi vill att kommunens skolor erbjuder barnen goda utomhusmiljöer som bidrar till rörelse, kreativitet och stimulerande aktiviteter. Naturligt markmaterial föredras framför gummiasfalt, konstgräs och asfalt. Gröna utemiljöer ska prioriteras framför parkeringsytor.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat. Därför är det av stor vikt att skolhälsan är väl fungerande och kan hjälpa barn och ungdomar som inte mår bra. I de kommunala verksamheterna för barn ska det finnas vuxna som ser och har tid för varje barn, vilket kräver ökade resurser.

Barn och ungas uppväxtvillkor, familjebakgrund, hälsa och utbildning påverkar i stor utsträckning deras vuxenliv. Samhällets sociala insatser sätts många gånger in för sent. Chanserna att kunna hjälpa barn i utsatta situationer blir större om problemen uppmärksammas tidigt. Vi vill därför att Alvesta kommun verkställer beslutet om en social investeringsfond, samt kontinuerligt tillför fonden medel. Med öronmärkta pengar blir det möjligt att långsiktigt investera i tidiga förebyggande insatser utan att belasta ordinarie verksamhet och budget.

I Alvesta kommun ska barn och unga, oberoende av kön, ha lika möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, allt i enlighet med barnkonventionen.

Äldre

Oavsett ålder ska man ha rätt att själv bestämma över sitt liv. För den som inte kan eller vill ska det finnas olika boendeformer som passar den enskildes önskemål. Anhörigvårdare ska ges hjälp och stöd och få möjlighet till avlastning.

Äldre ska ha samma möjlighet som andra att ta del av kulturutbudet och andra aktiviteter. Det skall finnas en kollektivtrafik som även äldre har möjlighet att nyttja.

Klimatförändringarna ger värmeböljor som är skadliga, speciellt för äldre. Miljöpartiet vill att alla särskilda boenden utrustas med kylanläggningar, markiser och annan utrustning som sänker temperaturen inomhus.

Många läkemedel medför onödiga biverkningar för den enskilde. Övermedicinering medför också att våra vattendrag blir förorenade i onödan. En minskad läkemedelsanvändning skulle inte bara gynna den enskilde utan också samhällsekonomiskt vara bra. Därför anser vi att vårdpersonalen ska ges utbildning i hur man genom omvårdnad kan minska behovet av läkemedel vid t.ex. sömnproblem, oro, ångest eller förvirringstillstånd. För att uppnå minskad medicinering krävs även att personalen ges mer tid till denna omvårdnad.

Alla brukare inom vård och omsorg skall ha rätt till personal som kan tala deras modersmål för att öka tryggheten och minska risken för missförstånd. Rätt till rehabilitering och regelbunden utevistelse anser vi bör vara en självklarhet för god omvårdnad.

Samhällsplanering och näringsliv

I Alvesta finns en industri- och hantverkstradition som är viktig att ta till vara. Det bör föras en politik som syftar till att stimulera ett mångsidigt näringsliv, vilket är en förutsättning för en bredare arbetsmarknad. Vi vill införa utbildningar och lärlingsplatser i samverkan med näringslivet.

Samhällsplaneringen ska underlätta för invånarna att göra enkla och bra val. Vi anser att cykelvägsplaner för kommunens tätorter, tätorternas närområde och mellan tätorterna bör tas fram. Vi vill att kommunen bygger  fler cykelvägar så att det blir självklarare att välja cykeln framför bilen. Det bör finnas cykelparkering under tak till alla våra kommunala byggnader och lokala affärslokaler. Detta gäller till alla områden i samhället som skola-, affärs-, industri-, och fritidsområden. Vid flerbostadshus bör det bara planeras för en bil per varannan lägenhet. För att klara av våra åtaganden i agenda 2030 är en minskad bilkörning en nyckelpost. Det bidrar också för en bättre hälsa att cykla istället för att ta bilen.

Vi medborgare gör våra val utifrån personliga värderingar. En del väljer att bo i tätort. Andra föredrar att bosätta sig på landsbygden. Kommunens roll är att underlätta och möjliggöra dessa val. För att underlätta glesbygdsboende måste kollektivtrafiken bättre samordnas med övrig samhällsbetald trafik, såsom färdtjänst och skolskjutsar.

Inom de planerade bostadsområdena är det viktigt att vi bevarar de parker och skogsstråk som finns och samtidigt göra det möjligt för alla att enkelt kunna ta sig till våra ströv- och fritidsområden i eller nära skogen.

Både kommunen och näringsidkarna i kommunen bör sträva mot en cirkulär verksamhet. Vi vill att kommunen verkar för hållbar konsumtion, där återbruk och återvinning skall ingå som en självklarhet.

Kommunen måste planera samhället för att klara av den skenande klimatförändringen. Skapa skuggor och så mycket vegetation på marken som möjligt då det sänker värmen.

Kommunen bör sträva mot att återanvänd och anpassa befintliga byggnader och främja hållbart byggande med sunda material.

Kommunen skall inte gynna klimatskadlig verksamhet och skall därför sluta betala bidrag till Småland Airport AB och avveckla sitt innehav i bolaget.

Kultur och fritid

Ett levande kulturliv med olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Kultur bidrar till både livskvalitet och bildning, vilket vi vill att kommunen aktivt främjar. Biblioteken spelar en stor roll för både kulturupplevelser och informationsinhämtning. Miljöpartiet slår därför vakt om att anslagen till biblioteken inte urholkas. Vi vill utveckla den kommunala musikskolan, och säkerställa att det finns repetitionslokaler för ungdomar. Vi vill också utveckla och värna kommunens kulturenheter, såsom Huseby, gärna i samverkan med andra aktörer.

Miljöpartiet vill satsa på kultur i samband med vård av sjuka och äldre. Även som sjuk eller äldre ska man ha möjlighet att uppleva samvaro och gemenskap samt kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter. Vi ser positivt på djur- och naturupplevelser inom den kommunala omsorgen av äldre och sjuka där så är möjligt.

Kommunen ska även stötta föreningar i deras arbete med att erbjuda fritidsaktiviteter. Miljöpartiet anser att kommunens föreningsbidrag ska stimulera lek och gemenskap och motverka utslagning och segregation. Elittänkande får inte accepteras och bidrag ska endast ges till föreningar som är öppna för alla.

Simhallens öppettider bör utökas för att personer som arbetar dagtid ska få bättre chans att nyttja bassängerna under kvällstid. Vi vill också att Alvesta kommun inför en Fritidsbank. Här ska kommunens invånare ges möjlighet att låna sport- och fritidsutrustning istället för att köpa nytt, vilket främjar fysisk aktivitet och  minskar klimatpåverkan.

Vi vill att kommunen skapar fler mötesplatser utomhus. Genom inbjudande och barnvänliga miljöer med grönska, offentlig konst och småskalig näringsverksamhet skapas offentliga rum för alla. Vid skapande av lekmiljöer och utegym ska naturmaterial användas.

Kostnader för friluftsliv är mycket låga per person i jämförelse med kostnader för aktiviteter i idrottsanläggningar. Därför ska aktiviteter som strövande på vandringsleder, paddling och skridskoåkning på naturis stödjas i ökad omfattning, t.ex. genom enkla anordningar i form av märkta leder, vindskydd, bänkar o.s.v.

Alvesta kommun har alla förutsättningar att vara attraktiv för turister. Förutom Huseby och den natursköna nationalparken Åsnen finns mycken intressant kulturmark och naturformationer att besöka. Härigenom skapas också möjlighet till arbetstillfällen på landsbygden.

Jämställdhet och lika rättigheter

Vi i Miljöpartiet anser att jämställdhetsfrågorna ska genomsyra all kommunal verksamhet. Alla kommunala beslut och all kommunal planering ska utformas så att män och kvinnor ges likvärdiga villkor och samma förutsättningar. Kommunens jämställdhetsarbete ska även vara utåtriktat och verka opinionsbildande. Det handlar om att förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas, en ekonomisk besparing i samhället. Jämställdhetspolicyn måste både uppdateras och efterföljas.

Vi vill att samtliga kommunala verksamheter ska redogöra för och analysera fördelning av resurser ur ett jämställdhetsperspektiv. I samhället idag får ofta flickor mindre av fritidspengar, mindre lärartid och uppmärksamhet i skolan och mindre resurser till sina intressen än pojkar. Kvinnor får mindre av hemtjänst, sämre lön, otryggare anställningsvillkor, sämre pensioner, mindre inflytande osv. Att ta fram mätverktyg och statistik är första steget till uppmärksamhet av problemen samt en förutsättning för att kunna göra något åt det. De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan kön och åldersgrupper. Vi anser att en förening som söker kommunalt bidrag ska redovisa hur bidraget kommer att fördelas mellan könen.

Vi vill eftersträva att det på varje arbetsplats inom den kommunala verksamheten finns både kvinnliga och manliga anställda, samt att alla där som är föräldrar skall uppmuntras att ta hälften av föräldraledigheten. Vi motsätter oss varje form av lönediskriminering. Vid tillsättning av tjänst inom kommunal verksamhet skall föräldraledighet värderas som en merit.

Etnisk diskriminering i arbetslivet måste alltid motverkas. Miljöpartiet anser att invandrares erfarenheter, språkkunskaper och yrkeskompetens ska tas till vara. Exempelvis är det angeläget att vårdpersonal talar flera språk, för att kunna hjälpa vårdtagare som inte behärskar svenska, och flerspråkighet ska därför prioriteras vid nyrekrytering.

Övrigt

Miljöpartiet vill att nya kommunala byggnader ska vara av lågenergityp. Vi vill att kommunen ställer höga miljö- och hälsokrav vid all nybyggnation. Allbohus AB ska vara en föregångare. Framför allt ska stora insatser göras för att energieffektivisera. I flerbostadshus ska individuella energi- och vattenmätare installeras för att uppmuntra hyresgästerna att spara energi och vatten. Alvesta energi och andra entreprenörer ska ges bra förutsättningar för utbyggnad av när- och fjärrvärme, även på mindre orter. Vi anser att kommunen ska subventionera tomtplatser till ”ekohus” eller ”plushus”, samt vid marktilldelning och vid upprättande av detaljplaner ställa krav på ”ekobyggande”.

Miljöpartiet anser att kommunen ska utnyttja sin position som stor konsument av varor och tjänster genom att vid upphandling ställa krav på miljö-, sociala- och etiska regler gentemot leverantörer, krav som påverkar samhället i positiv riktning.

Miljöpartiet vill inte bara verka för ett fossilfritt samhälle, utan också för att användningen av kärnkraften minskar. Vi vill dessutom bidra till att behovet av grön el tillgodoses. Därför vill vi att solkraften och vindkraften byggs ut i kommunen.

Det finns ett klart samband mellan miljön vi lever i, maten vi äter, hur vi lever och hur vi mår. Dessutom, för att klara klimatmålen, så behöver vi prioritera mer fritid och inte bara hög köpkraft. Det bör vara en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Arbetstidsförkortning är därför en viktig klimat- och välfärdsfråga. Vi i Miljöpartiet vill därför att kommunen inför lokala projekt där kortare arbetstid testas i riktning mot   hälsofrämjande arbetsplatser och välmående personal. Många är stressade och den psykiska ohälsan ökar i samhället. Därför vill vi göra satsningar på personalen och ge dem möjlighet att anpassa sin arbetstid. Vi tror att kommunen då blir en attraktiv arbetsgivare och att fler människor väljer att jobba i kommunen.