Alvesta

Lyssna

 

Klimat och miljö

Miljöpartiet de gröna i Alvesta anser att all kommunal verksamhet skall syfta till goda livsbetingelser för djur och människor, såväl nu som i framtiden. Klimatkrisen måste lösas och den biologiska mångfalden bevaras.

Vi vill att Alvesta kommun skall ställa om till ett miljösmart samhälle. Vi vill fortsätta byta ut fordonsflottan till fossilfria fordon. Kollektivtrafik i form av bussar och tåg, samt cykeltrafik och gångtrafik skall gynnas. Kommunen skall inte gynna klimatskadlig verksamhet och skall därför sluta betala bidrag till Småland Airport AB och avveckla sitt innehav i bolaget. Vi vill att alla kommunalanställda erbjuds en miljöutbildning.

Vi vill ha rättvisa mellan generationer och erbjuda såväl dagens som framtidens kommuninvånare en kommun där det är möjligt att leva gott och tryggt. Därför skall den biologiska mångfalden skyddas. Vi vill att kommunen verkar för hållbar konsumtion, där återbruk och återvinning skall ingå som en självklarhet.

Vi vill att kommunen vid inköp av varor och tjänster ökar andelen ekologisk mat, ökar andelen miljö- och rättvisemärkt samt gynnar närproducerade varor.

Demokrati och jämställdhet

Vi är övertygade om att samhället blir bättre när medborgarna deltar i den demokratiska processen. Vi vill därför att medborgarnas delaktighet i kommunens beslutsprocesser uppmuntras. Information avseende kommunens verksamheter måste vara tillgänglig för alla.

Vi i miljöpartiet anse att jämställdhetsfrågorna ska in i all kommunal verksamhet. Alla kommunala beslut och all kommunal planering ska utformas så att män och kvinnor ges likvärdiga villkor och samma förutsättningar.

 

Våra prioriteringar

Skola och utbildning.

Skolan ska vara en arbetsplats dit alla går med glädje, där barn med olika förutsättningar och från olika miljöer fostras att leva tillsammans och ha respekt för varandras egenart.

Miljö.

Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteende ger upphov till ökad exponering. Därför bör alla barn ha rätt till en giftfri vardag i skola och förskola.

Hälso- och sjukvård.

Folkhälsoarbetet måste komma in i en mängd former. Det gäller både på arbetsplatserna och den fysiska miljön. När behov och önskemål finns om särskilt boende ska den behövande också få detta. Ett nytt äldreboende i Alvesta måste därför byggas.

Sociala investeringar.

Chanserna att kunna hjälpa ett barn på glid är större om problemen uppmärksammas redan i förskolan än sent i tonåren. Trots att vi vet detta får de förebyggande och tidiga insatserna ofta stryka på foten när de löpande utgifterna ska hanteras. Med öronmärkta pengar blir det möjligt att långsiktigt investera i tidiga förebyggande insatser utan att belasta ordinarie verksamhet och budget.

Mat och jordbruk.

Livsmedel och produktionen av dem är en av våra viktigaste frågor. Maten vi äter innefattar många olika politiska ställningstaganden, både på lokal och global nivå. Livsmedel som produceras på ett ur miljösynpunkt hållbart vis och med en god djurhållning bidrar till en bättre värld på många sätt. Inte minst förebygger god och bra mat ohälsa i vårt samhälle.

Miljöpartiet Alvesta

Kontakt