Våra frågor A-Ö i Ängelholm

Våra frågor A-Ö

Här hittar du svar på vanliga frågor om vår politik i vår del av landet. Skulle du inte hitta svaret är du välkommen att kontakta oss.

Bygg smart
Genom att bygga med resurseffektiv teknik kan man skapa moderna, energieffektiva och attraktiva bostadsområden. Vi vill utnyttja marken bättre genom att bygga på höjden och på ytor som idag inte används optimalt.

Ekosystem
Vi vill trygga och bättre förvalta våra ekosystemtjänster, exempelvis växter som renar vatten, bin som pollinerar våra grödor och naturen som ger oss möjlighet till återhämtning. invasiva arter måste bekämpas effektivt, exempelvis med hjälp av får och getter.

Energieffektivisering
Vi vill genomföra energieffektivisering, tillhandahålla energirådgivning, rabattera bygglovstaxa för klimatsmarta lösningar och underlätta lokal energiproduktion.

Gemenskap
Även som äldre ska man ha möjlighet att uppleva gemenskap, matglädje med en måltidsvän och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.

HBTQI
Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. I Ängelholm vill vi verka för att behålla och utvidga HBTQI-certifieringen.

Klimatrådgivning
Vi vill inrätta en klimat- och hållbarhetsrådgivarroll för privatpersoner och företag.

Klimatsmart vardag
Vi vill skapa infrastrukturen som hjälper dig till en klimatsmart vardag – kollektivtrafik, cykelparkeringar, laddstationer och underlätta för bilpooler.

Kreativitet
Vi vill öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande. Kulturen i Ängelholm ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder.

Levande centrum
Vi vill verka för ett levande centrum: upplyst, grönt och trivsamt utan bilar.

Livskvalitet
Vi vill främja livskvalitet, det kan handla om att ha ett boende vi trivs med, råd att köpa god och hälsosam mat samt förutsättningar för att hålla oss friska och vara delaktiga i samhället.

Livslångt lärande
Vi vill skapa möjlighet till ett livslångt lärande där komvux, folkhögskolor, kulturskolan och andra frivilliga utbildningsformer är viktiga pusselbitar.

Motståndskraftigt samhälle
Vi vill framtidssäkra kommunen för att kunna hantera extremväder, kraftig nederbörd och högt vattenstånd i Rönne Å.

Mänskliga möten
Vi vill ge möjlighet att mötas genom våra bibliotek, träffpunkter, friluftsscen och andra möjliggörare för föreningar och dig med goda idéer.

Närodlad gemenskap
Vi vill uppmuntra och skapa förutsättningar för stadsodlingar och närodlat för en grönare och trivsammare miljö.

Offentliga upphandlingar
Vi vill satsa på mer information om kommunens upphandlingar så att fler små företag är med och lämnar anbud. Upphandlingar ska ta hänsyn till klimatpåverkan.

Solenergi
Vi vill förse kommunens fastigheter med solpaneler samt underlätta för och uppmana kommunens invånare och företagare att göra det samma.

Tid
För många är tid den största bristvaran, många som har blivit rikare på pengar, har samtidigt blivit fattigare på tid. Vi vill göra det möjligt att till exempel kunna växla löneökningar mot kortare arbetstid.

Trygg i trafiken
Vi vill säkerställa upplysta och säkra cykelvägar. Skapa fokus kring trafiksäkerhet med start hos våra yngsta medborgare.

Åkermark
Vi vill skydda åkermarken i vår kommun. Ny bebyggelse ska i första hand ske genom förtätning i befintliga tätorter. Detaljplaner och exploateringsavtal ska säkerställa yteffektivitet och gestaltning.