Framtidens jordbruk är ekologiskt!

Lyssna

LRF skrev en insändare om ekologiskt jordbruk vilken publicerades i Ölandsbladet. Se vidare här: http://www.olandsbladet.se/article/utveckla-jordbruket-ostersjons-skull/ Nedan följer Maria Lindmarks replik på den samma.

I en insändare den 10 juli blir två lokala företrädare för LRF väldigt trötta på vad de kallar populistiska utspel. Det som beskrivs som populism är Miljöpartiets stora satsning för att rädda Östersjön, idag världens dödaste hav, från än mer övergödning. Det som ger upphov till trötthet är förmodligen att jordbrukets betydelse för att stoppa övergödningen uppmärksammas. Miljöpartiet föreslår en satsning på ytterligare 200 miljoner kronor per år fram till år 2030 för att ställa om den del av svenskt jordbruk som har Östersjön i sitt avrinningsområde, bl.a. Öland, till 100 % ekologiskt. Fördelarna med en omställning till ekologisk drift är många. Alltifrån ökad biologisk mångfald och minskad giftspridning till klimatsmarta och miljövänliga lantbruksföretag som kan ta bättre betalt för sina produkter. Och inte minst att ekologiska produktionsmetoder långsiktigt minskar näringsläckaget till Östersjön.

LRFs företrädare hävar att så inte är fallet då naturlig gödsel är svårare att dosera än konstgödning. Det är sant. Men det är bara en del av en större och mer komplex bild.

Stallgödsel kommer inte som konstgödningen pelleterat i storsäck från energislukande kemifabriker runt om i europa och världen. Det kommer oftast från den egna eller kringliggande gårdar och består av det djuren som håller vårt landskap öppet har ätit.

På den ekologiska gården måste också minst 60 % av fodret odlas på gården. Det kan inte köpas in från sojaplantager i sydamerika där både arbetare och miljö far illa.

Eftersom reglerna för hur mycket näring i form av gödsel och foder som får tillföras den ekologiska gården är mycket strikta är det totalt sett också mindre som läcker ut. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) konstaterar att "det finns vetenskapliga belägg för att påstå att ekologiska produktionssystem i genomsnitt medför lägre risk för växtnäringsförluster per hektar". Även LRFs egna samverkansprojekt "Greppa näringen" finner att kväveöverskottet är cirka 40 % och fosforöverskottet cirka 50 % lägre på ekologiska mjölkgårdar än konventionella.

Insändarskribenterna hävdar vidare att ekologisk produktion är ofördelaktig då det ger lägre skördar. Men återigen måste man se till helheten och inte bara titta i spannmålsvagnen som lämnar åkern. Konventionell produktion avkastar mer för att mer insatsmedel tillförs. De insatsmedlen tas någonstans ifrån. De kostar i resursuttag och miljöbelsatning någon annanstans i världen. Golbalt och långsiktigt sett är det ingen vinst att våra åkrar producerar mycket med hjälp av importerade näringsämnen. Tvärtom. Östersjöns tillstånd är ett exempel på det.

Det är nedslående och förvånande att LRF inte kan se att 200 miljoner kronor årligen till att miljöanpassa lantbruket runt Östersjön är en satsning som kommer alla framtidsinriktade lantbruksföretag till del. Det ger möjligheter att göra de nödvändiga anpassningarna. Att stå bättre rustade för framtiden. Att producera det som konsumenterna efterfrågar.

Som lokal företrädare är jag stolt och glad över att Miljöpartiet valde att göra just den här frågan till sitt stora utspel under Almedalsveckan i Visby. Det visar vilket parti som vågar uttrycka de långsiktiga visionerna och som ser jordbrukets avgörande roll för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i östersjöregionen.

Maria Lindmark, Miljöpartiet de gröna i Borgholms kommun

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: