Planerna för Rälla-Stora Rör.

Lyssna

Miljöpartiet har som enda parti yttrat sig över utställningsförslaget rörande fördjupad översiktsplan för Rälla - Stora Rör. Vi anser att medborgarna skall veta partiernas ståndpunkt innan valet.

 

Brist på överensstämmelse med kommunens översiktsplan.

I den av kommunfullmäktige fastställda översiktsplanen från 2002 sägs att bebyggelseutvecklingen ska ske öster om väg 136.  I utställningsförslaget föreslås nu att större delen av bebyggelsen ska lokaliseras väster om väg 136. Vi anser att kommunen skall ha mål och riktlinjer som gäller över tid! Annars undergrävs tilltron till den demokratiska processen och vår kommuns styrelse. Det är också något som sannolikt påverkar människors vilja att investera och bosätta sig här.

 

Strandskyddet, natur- och upplevelsevärden.

Samtliga områden där exploatering förutsätter att strandskyddet upphävs, dvs. område 1a, 2,10,12 och 13 anser vi bör undantas helt från bebyggelse.

Rällaskogen och strandzonen nedan branten är unik så tillvida att det är ett område som är orört, är av betydande storlek och tillgängligt för ett stort antal människor som bor nära. Bebyggelse i område 2, 10 och 12, ledningsdragningar, vägtrafik mm. kommer att påtagligt försämra upplevelse- och rekreationsvärdena. Vi skall inte bygga i sådana områden utan vid sidan av!

Inom planområdet finns inte mindre än 250 rödlistade arter. Det är tydligt att vi här också har höga och särpräglade naturvärden.

 

Viktiga vattenresurser!

Bebyggelse inom område 10 och 12 förutsätter dränering av idag ur bebyggelsesynpunkt ”vattensjuk” mark. Det kan i värsta fall innebära ”proppen ur” för de värdefulla grundvattentillgångar inom ”Rällafältet” som återfinns på båda sidor av väg 136. Storskaligt byggande ovanpå den vattenförande geologiska formationen är olämplig. Att riskera denna resurs som jämsides med Solberga-Lindbyfältet är kommunens viktigaste torde inte heller vara förenligt med vattendirektivet.

 

Lämplig tätortsutveckling.

Kommunen har en tydlig ambition att motverka en ytterligare utspridning av bebyggelsen, av flera goda skäl. Här tycks detta inte gälla. En någorlunda sammanhållen åretruntbebyggelse ger å andra sidan tillgång till både privat och offentlig service på nära håll. Sådana möjligheter ges i första hand genom en utveckling av Rälla öster om väg 136. Område 14 ligger inte alls i anslutning till Rälla, snarare i ett ”ingenstans”.

Bertil Lundgren

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: