Protokollsanteckning från Miljöpartiet de Gröna angående budgetbeslut 2014

Lyssna

Protokollsanteckning från Miljöpartiet de Gröna ang. budgetbeslut 2014.  2013 11 25

 

 Budgetdokumentets utformning och budgetprocessen.

Budgeten för 2014 innehåller nu mål för samtliga verksamheter. Miljöpartiet har under flera år efterlyst avstämningsbara verksamhetsmål i budget som sedan följs upp i bokslut och det är positivt att se att de nu finns med!

Däremot är det tyvärr fortfarande otydligt hur verksamhetsmålen, som återfinns allra längst bak i dokumentet, hänger ihop med den ekonomiska redovisningen. Om de politiskt antagna verksamhetsmålen verkligen ska vara styrande för verksamheten så ska självfallet alla besparingar, satsningar, äskanden och prioriteringar beskrivas och motiveras genom hur de svarar mot målen. Annars är möjligheten för fullmäktiges ledamöter att bedöma om verksamheten bedrivs så som man avsett och beslutat mycket begränsad.

När det gäller processen med att ta fram och förankra budgeten så kan vi konstatera att det är först i december månad som kommunens högsta beslutande organ får ta del av budgeten för nästkommande år. Miljöpartiet har, tillsammans med Socialdemokraterna, i kommunstyrelsen  yrkat att ramarna för budgeten också skulle godkännas av fullmäktige innan sommaren. Inte som nu endast av KS. På så vis hade vi kunnat ha en process där vi i fullmäktige tidigare enats om budgetmodell, principer för tilldelning och takten på de olika nämdernas besparingar för att nu vara framme vid en mer initierad diskussion om verksamheternas innehåll och prioriteringar. Detta skulle vitalisera och fördjupa den politiska diskussionen och göra den mer konstruktiv.

I den budget som nu läggs fram ser vi egentligen ingenting om hur nämnderna kommer att disponera sina medel. Några utvalda satsningar och besparingar lyfts (godtyckligt?) fram men verksamheterna i sin helhet beskrivs inte.

Miljöpartiet efterlyser till år 2015 en budgetprocess där de folkvalda i fullmäktige är mer delaktiga och har ett större inflytande och ett budgetdokument där de politiska målen tydligare styr verksamheterna.

Socialnämnden

Nämnden jobbar öppet och ambitiöst med att klara sina besparingskrav. Vi anser att den långsammare takten på kostnadsminskning som beslutats i kommunstyrelsen (1/6 istället för 1/3)  är mycket motiverad för socialnämndens ansvarsområden och bifaller Socialdemokraternas budgetförslag ang. detta. Vi ser också behovet av en stor och viktig satsning som måste prioriteras om vi långsiktigt ska klara lägre kostnader utan försämrad kvalitet. Det är att i framtiden kunna erbjuda trygghetsboenden för äldre i mycket större utsträckning. Det blir betydligt billigare än särskilt boende och för många äldre både säkrare, enklare och kanske trevligare(?) än eget boende. För kommunen dessutom mer rationellt än hemtjänst.

Vi yrkar att 50 tkr avsätts för ett utredningsuppdrag om hur vi påbörjar ett offensivt arbete för att ordna mer trygghetsboende i kommunen.

Utbildningsnämnden

Vi anser att den snabbare takten på att komma ned till samma kostnadsnivå som jämförbara kommuner (1/3 istället för 1/6 /år) fortfarande är motiverad för utbildningsnämnde då man inte kunnat redogöra för var i de höga kostnaderna består och tydligare motiverat dessa. Vi bifaller därmed socialdemokraternas budgetförslag ang. detta. Vi tycker att utbildningsnämndens äskande och föreslagna satsning på kulturskola är mycket bra och bör prioriteras framför den föreslagna satsningen på sommarskola. Sommarskola syftar till att ge högstadieelever som behöver extra möjlighet att läsa upp sin betyg för att få behörighet. Detta ligger inom utbildnigsnämnden huvuduppdrag och ska kunna finansieras inom ram. Dessutom finns projektmedel för detta att söka från SKL. Kulturskolan däremot är en mycket angelägen ny satsning för kommunen.

Vi yrkar att satsningen på Kulturskola utökas till totalt 249 tkr (på bekostnad av sommarskola) för att kunna erbjuda fler konstformer och ge alla elever som köar till musikskolan en plats.

Kommunstyrelsen

Miljöpartiet har under flera år föreslagit att kommunen ska göra större stasningar på energibesparande åtgärder- för att sänka kostnader och värna miljön. Nu har kommunen beslutat om att genomföra energieffektivisering av kommunens fastigheter genom totalentreprenad. En mycket bra och stor satsning som tyvärr inte syns någonstans i budget och planering.

Därför får vi återigen framhålla att en rejäl satsning på energibesparing är den enskilt största och bästa besparingsåtgärd kommunen kan göra och detta måste få högsta prioritet.

Som en del i att minska kostnader och samtidigt gynna miljö- och klimatsmarat satsningar har vi under flera år också framhållit att kommunen bör äga vindkraft i egen regi för att bli självförsörjande på förnyelsebar energi och undvika kostnader för energiskatt. Därför välkomnar vi att detta äntligen också föreslås av majoriteten.

Det beräknas minska kostnaderna med ca 1 mkr och det är med den kostnadsminskningen vi finansierar de ramökningar vi yrkar på.

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi anser att arbetet med hållbar utveckling under lång tid fått stå tillbaka i kommunen och att en ambitionshöjning nu är angelägen för att kunna leva upp till kommunens mål och antaganden. För att kunna bedriva ett effektivt arbete på området behöver den nuvarande deltidstjänsten utökas till åtminstone 75% tjänst.

Vi yrkar på en halvtidstjänst miljö/hållbarhetsstrateg, 300tkr.

Bostadsanpassningen

Bostadsanpassningen ges av tradition aldrig en realistisk budget. Miljöpartiet anser att detta medvetna glädjekalkylerande är oseriöst och ger en missvisande bild av våra egentliga ekonomiska förutsättningar. Eftersom kommunen inte kan påverka utgifterna för bostadsanpassning utan helt enkel är utförare finns ingen anledning att inte göra en så realistisk bedömning som möjligt av kostnaden redan budget.

Vi yrkar att budgeten för bostadsanpassning höjs till 1,4 mkr, vilket motsvarar genomsnittskostnaden de senaste tio åren.

Generellt

Vi tycker att det är mycket bra att det nu inletts ett arbete med att mäta, och förhoppningsvis sedan följa upp och kontinuerligt förbättra, kvaliteten i kommunen. Även detta är något som miljöpartiet i flera år har förespråkat.

Miljöpartiet de Gröna i Borgholm

Maria Lindmark

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: