Strategisk plan och budget 2024-2027

Strategisk plan och budget 2024-2027

Det brinner i Kanada, södra Europa har vattenbrist och i Sverige har sommaren knappt börjat när vi redan hör att bönderna förbrukat vinterns foderlager. Klimatförändringarna är inte bara en framtidsfråga. De händer nu.

Lösningarna finns. Det finns ännu möjlighet att vända utvecklingen. Det kräver en modig klimat- och miljöpolitik och ett solidariskt arbete för att minimera konsekvenserna av de miljöförändringar som redan har skett. Vi vill ha ett samhälle där vi varken bränner ut planeten eller oss själva.

Vi vill bygga en framtid att längta efter.

Inför budgetarbetet för 2024 så har Miljöpartiet fem områden som vi vill prioritera genom att
omfördela 11 miljoner.

1. Klara klimatmålen

Vi vill minska utsläppen av koldioxid i kommunen och ställa om samhället genom att bl.a.:

  • Stimulera utbyggnaden av solpaneler genom utvidgad kostnadsfri experthjälp för
    information och projektering och genom att förenkla bygglovsprocessen för privata
    hushåll.
  • Rådgivning av energisystem vid nybyggnation och renovering av villor.
  • Underlätta för att cykla, gå, samåka och åka kollektivt.
  • Avveckla stödet till Dala Airport.

Här vill vi satsa 1 miljoner kr för utvidgad rådgivning och stöd till hushåll och 2 miljoner kr för
skötsel av befintliga cykelvägar, framför allt gällande vintertid.

2. En mer attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen

Miljöpartiet vill att kommunen utvecklas till en attraktivare arbetsgivare inom
äldreomsorgen, för att förbättra kompetensförsörjningen och öka hälsan för personalen. Det
kan åstadkommas genom att utveckla ett koncept där man möjliggör förbättringsarbete i
personalgrupperna och delar på jobben. Dvs man tar in serviceassistenter som möjliggör för
undersköterskorna att göra mer av vård och omsorg. Att ta vara på medarbetarnas
kompetens och lust genom ökad delaktighet är en del i omställningsarbetet.

Vi vet att forskare och experter säger att delaktighet, medskapande och medborgardialog är
nyckelorden för att utveckla samhället och undvika konflikter. Få saker har så stor påverkan
på en människa som möjligheten till ett meningsfullt arbete. Detta ger en hållbarhet på flera
plan – individ, organisation och samhälle.

De pågående nedskärningarna i Sveriges kommuners äldreomsorg och brister i
medarbetarnas delaktighet kommer att leda till ett haveri om inte beslutsfattare och politiker
gör något snabbt. Landets undersköterskor och vårdbiträden går på knäna. Samtidigt vet vi
att det kommer att krävas många nya undersköterskor/vårdbiträden framöver. Vi behöver
fler människor i vården samtidigt som det finns många som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Vi vet också att det finns människor som inte har den breda kompetens
som, enligt dagens organisationsmodell, krävs för att tillträda tjänster.

Med ett annat sätt att organisera arbete så skulle fler nyanlända komma snabbare in i
arbetslivet. Det är på arbetsplatserna som förutsättningar för integration skapas.

Där vill vi satsa minst 3 miljoner kr på utvecklingsarbetet och praktikprogrammet.

3. Bevara jordbruksmarken

Sverige har bara 7 procent jordbruksmark. En yta som ständigt minskar. Av den ytan används
70 procent för att föda animalieproduktionen. Delvis för att marken inte är brukbar på annat
sätt. Det belyser hur en försvinnande liten del av marken som är förstklassig odlingsbar mark
för människors konsumtion.
Det är därför viktigt att värna jordbruksmarken i kommunen och öka vår självförsörjning.
Miljöpartiet vill ha en nollvision för byggande på jordbruksmark i Borlänge kommun.

4. Utveckla elevhälsan

Elevhälsan har alltmer kommit i fokus då andelen elever som mår dåligt ökar. Orsakerna till
detta är mångfacetterade och kan handla om svårigheter i familjeförhållanden. Men kan
även ha sitt ursprung i skolan och hur barnen fungerar med varandra. Utfrysning, mobbning
och inlärningssvårigheter som leder till beteendeproblem är några exempel. Barn med
svårigheter behöver ibland stöd av BUP och socialtjänst – andra kan få hjälp inom skolans
ram. Arbetet med elevhälsa måste prioriteras!
I Borlänge har vi inte tillräckligt med personal som kan hantera detta. En kommun av
Borlänges storlek skulle nästan ha dubbelt så många skolpsykologer som vi har nu.
Fler behöriga lärare och större möjligheter för rektorer att ge det stöd behövande elever
har, måste vara ett givet mål.

2 miljoner kronor

5. Skola – likvärdiga förutsättningar för inlärning

Borlänges elever ska gå i en likvärdig skola som hjälper dem att utvecklas. Det är stora
skillnader i elevers förutsättningar och det ligger i allas intresse att skolan agerar
kompensatoriskt. Alla som får rätt möjligheter har större chans att uppnå skolans mål.
Vi vill att mer resurser sätts in tidigt, redan i förskoleklass för att stimulera läsande.

Det är av stor vikt att eleverna orkar med långa skoldagar och Miljöpartiet vill att skolan
förstärker kosthållningen med antingen frukost eller mellanmål efter det behov som
respektive enhet själv ser som viktigast.

Frukost fem dagar i veckan till ⅓ av kommunens elever i grundskolan.

3 miljoner kronor.

Sammantaget så handlar det om att solidariskt ta sig an de utmaningar som finns, för att
uppnå ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter