Vi vill se förebyggande och brottsbekämpande åtgärder

Vi vill se förebyggande och brottsbekämpande åtgärder

I Borlänge har vi nära till varandra. På en kvart kan man nå de flesta stadsdelar med cykel eller bil.
Ändå så upplever en del att staden är delad. De sociala klyftorna finns där och förutsättningarna är skilda. När vissa är trångbodda så har andra både rymliga ytor och rörligheten som ger dem tillgång till Borlänges hela potential. Att vara trygg betyder följaktligen olika saker för våra invånare.

Trygghet i hemmet är inte självklart för utsatta kvinnor eller de som utsätts för hedersförtryck. Andra oroar sig för att barnen ska dras in i kriminalitet eller utsättas för dess konsekvenser. Otryggheten har en enormt negativ påverkan, speciellt i de mest brottsutsatta stadsdelarna. Polisen är helt central för att öka tryggheten och behöver få rätt förutsättningar för att förebygga och beivra brottslighet, men även det kommunala trygghetsskapande arbetet är otroligt viktigt. Barn och unga som växer
upp i Sverige måste få känna framtidstro och få möjligheter till ett gott liv.

I grunden handlar det om att minska sociala klyftor, öka tilliten till samhället, stärka föräldrarna, stärka skolan och öka medvetenheten och förbättra möjligheten till tidig upptäckt och vård av psykisk ohälsa. Vi vill öka samhällsnärvaron och skapa positiva mötesplatser för att få ut fler trygga vuxna i det offentliga rummet samt vårda och utveckla de fysiska miljöerna i eftersatta stadsdelar så att de är välkomnande och främjar trygghet. Vi vill även ge kommunerna ett lagstadgat brottsförebyggande
ansvar och se till att de stärker den uppsökande verksamheten, samt säkerställa att de driver lokala samverkansgrupper med polis, skola och socialtjänst.

Även andra viktiga aktörer som fritidsverksamheter, bostadsbolag och civilsamhället bör bjudas in till den brottsförebyggande samverkan. Miljöpartiet vill satsa 11 miljarder statliga pengar (“Jämlikhtesklivet”) på förebyggande arbete för att stärka människor och områden som samhället under lång tid har försummat.

Det behövs mer resurser till skola, förskola och socialtjänst och en ökad samverkan mellan kommunen och BVC för att tidigt upptäcka behov och sätta in insatser. Miljöpartiet ville även satsa ytterligare 500 miljoner på Polismyndigheten för att få ut fler poliser till polisarbete och specifikt öka antalet områdespoliser som arbetar relationsskapande och gränssättande i utsatta områden. Den
satsningen röstades ner, men vi kommer att fortsätta att verka för att polisen ska växa och få rätt förutsättningar och verktyg för att lagföra de kriminella och komma åt deras tillgångar.

Vi kan aldrig ha social hållbarhet utan trygghet. Miljöpartiet kommer att driva på för både förebyggande och brottsbekämpande åtgärder, såväl på riksplanet som i region Dalarna och Borlänge kommun.

Mikael Morin
Karin Åsblom
Båda toppnamn på Miljöpartiets kommunlista

Martin Marmgren
Riksdagskandidat och rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter