Hälsa

Idag är psykisk ohälsa ett stort och växande folkhälsoproblem, särskilt bland yngre. Vi vill satsa på främjande och förebyggande arbete för att bekämpa psykisk ohälsa. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

I vårt Borlänge värnar vi folkhälsan och vet att ett förebyggande arbete är bättre än åtgärder i efterhand, såväl vad gäller hälsa som i ett socialt sammanhang, därför vill vi satsa på ett förebyggande folkhälsoarbete.

För att kommunen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och behålla och rekrytera kompetent personal är arbetsmiljön viktig. Kommunen ska fortsätta utvecklingsarbetet för förbättrad arbetsmiljö med hög delaktighet hos personalen.

I vårt Borlänge har arbetsmiljöfrågorna hög prioritet och varje verksamhet ska ha genomtänkta arbetsmiljöplaner, med fokus på främjande och förebyggande insatser. Här är förkortad normalarbetstid ett viktigt verktyg. Den anställdes rätt till fritid ska respekteras genom en väl genomtänkt personalpolitik.

Vi vill:

 • bryta trenden med en ökande psykisk ohälsa.
 • att det ska finnas flera möjligheter till fysiska aktiviteter och
  fritidsaktiviteter.
 • sänka normalarbetstiden till 35 timmar, i första hand inom vård och
  omsorg.
 • att kompetensförsörjningen säkras och övertidsarbete undviks i
  verksamheter där det är möjligt.
 • att kommunen fortsätter arbetet med god arbetsmiljö och att minska
  sjukfrånvaron.
 • att kommunen ger aktivt stöd med friskvård.
 • stärka specialistkompetenser i kommunen genom att dessa yrkesgrupper i
  högre grad ska arbeta med det som de är utbildade till och minska andelen
  generella uppgifter.
 • verka för ett mer jämlikt och jämställt Borlänge genom att ge
  förutsättningar för alla att få utbildning, arbete och en god hälsa.
 • att fontänhus ska startas i Borlänge – en frivillig dagverksamhet där
  människor med psykisk ohälsa träffas för att arbeta och driva projekt
  tillsammans.

Nyheter på Folkhälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter