Regionstyrelsen tar plan för att minska utsläppen av växthusgaser

Vid dagens Regionstyrelse behandlas en plan för att minska utsläppen av växthusgaser. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade föreskrifter för finansförvaltningen. Målet är att Region Dalarnas placeringar ska bidra till en minskning av växthusgaser.

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 att samtliga nämnder ska redovisa en plan till Regionstyrelsen för hur en minskning av växthusgasutsläpp ska ske under mandatperioden. Regionstyrelsen har idag antagit sin plan.

- Jag är glad att Regionstyrelsen nu beslutat om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt klimatbokslutet för 2018 bidrog de finansiella placeringarna till 2095 ton CO2-ekvivalenter av Region Dalarnas totala 11 430 ton CO2-ekvivalenter, cirka 18 procent. Det finns goda förutsättningar att här sänka utsläppen säger Kerstin Lundh, Regionråd för Miljöpartiet med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 

Planen innehåller följande delar

  • Ta fram ett nytt styrande dokument som ersätter nuvarande mötes- och resepolicy.
  • Tydligare styrning av resandet tillsammans med förbättrad uppföljning av resestatistik bedöms kunna minska utsläppen av växthusgaser i samband med tjänsteresor.
  • Minskning av resandet med bil i tjänsten. För administrativa tjänster kan kollektivt resande nyttjas betydligt mer än vad som är fallet idag.
  • Upphandlade varor och tjänster ska bedömas utifrån CO2-perspektiv. I de upphandlingar där det finns alternativ ska de som ger lägst utsläpp av växthusgaser ges högre poäng i bedömningen.
  • Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade ”Föreskrifter för Finansförvaltning”. Målet är att Region Dalarnas placeringar ska bidra till en minskning av växthusgaser. 
  • Säkerhets- och miljöavdelningen tar fram och genomför utbildningar som vänder sig till samtliga förvaltningar i Region Dalarna i syfte att sprida budskap och ge förslag till förändringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Kontakt
Kerstin Lundh, Regionråd för Miljöpartiet  072 – 085 08 45

Det finns goda förutsättningar att här sänka utsläppen.
Kerstin Lundh, Regionråd för Miljöpartiet med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor.