Dubbelt upp blir inte bra

Lyssna

Korsängens Förskola rivs nu och Utbildningsnämndens plan är att bygga en ny Förskola med plats för upp till 160 barn..

Den pedagogiska och sociala verksamheten i dagens förskola bedrivs
vid alla tidpunkter under dagen och vid alla tillfällen när pedagog
och barn möts. Konsekvensen av detta är att miljön måste vara till-
rättalagd för att dessa möten ska bli så harmoniska och tillitsfulla
som möjligt. Barngruppens storlek har då en avgörande roll.
Om hela förskolan rymmer för många barn försämras möjligheterna
för att bygga upp en dylik miljö kraftigt. Matsalar som rymmer 50
barn eller fler är ingen god förskolemiljö (ljudnivå, rörelser, vuxen-
kontakter etc.) om man vill nå goda resultat i förskolebarnens
undervisning.

Vid en så stor förskola kommer barnen dessutom inte att bo i när-
området. Konsekvensen blir då skjuts till förskolan med bil, då det
är lite knepigt med kollektiva färdmedel till Korsängssgatan. Detta
kräver i sin tur stora och säkra parkeringsutrymmen, eftersom lämning
och hämtning oftast sker vid samma tidpunkter under dagen.

Att bygga den här typen av väldigt stora förskolor kommer att gå på
tvärs med den trafikstrategi som Kommunfullmäktige antog i stor
enighet för ett drygt år sedan. Där förutsätts att föräldrar i framtiden
i huvudsak går eller cyklar vid transporter inom staden.

Förskolan på Korsängen, med befintlig förskolegård, byggdes för 80
barn. Nu planerar Utbildningsnämnden en förskola för det dubbla
antalet barn på samma gårdsyta.
Kallas det god omsorg och väl planerad pedagogisk utemiljö?
Ger det barnen utrymme för kreativ lek?
Dessutom måste gården sektioneras för max 30 barn i varje ”fålla”
för att inte ohanterbara grupper ska bildas.

I en omfattande rapport från Lunds kommun (Riktlinjer för skoltomters
storlek - en översyn 2009) anges ett riktvärde för gårdarnas storlek
till 35 – 45 kvm per barn. Den här befintliga förskolegården är på
drygt 5.000 kvm, vilket ger ett barnantal på ca 120 st.
Kommunen har ett tydligt uppdrag att skapa de bästa förutsättningarna
för en god lärmiljö, särskilt i början av livet, då barnets livslust
grundläggs. Jag anser att en förskolegård med 160 barn kraftigt för-
sämrar de pedagogiska, sociala och verksamhetsmässiga möjligheterna
att lyckas med förskolans uppdrag.
Vill och kan Utbildningsnämnden påstå motsatsen eller vad är motivet?

Kenta Hällbom, Miljöpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: