Miljöpartiets synpunkter på Centrumpuzzlet vecka 13 2018

Lyssna

Miljöpartiet förstår att PLEX-utskottets ledning har en önskan om att få till en politisk samsyn kring olika verksamheters placering i staden. De förslag som tidigare har presenterats av den styrande minoriteten har ju samtliga fallit av olika skäl och så här i slutet av mandatperioden finns förstås ett behov av att visa att något har hänt.

Vi tycker dock att den process som nu pågår har flera stora brister
och de viktigaste är:

- Processen genomförs på alldeles för kort tid, vilket gör att
  kvaliteten blir lidande.

- Endast en workshop med alldeles för få politiker genomfördes
  innan förslaget presenterades. Det är helt otillräckligt för att
  kunna belysa frågan allsidigt ur politiskt perspektiv, nu blir
  det till största delen en teoretisk tjänstemannaprodukt.

- Den rapport som mycket av förslagen grundar sig på, Archus-
  rapporten, har mycket stora brister: Avsaknad av kalkyler och
  marknadsdata för respektive fastighet, för kort tidsperspektiv
  för nuvärdesberäkningarna, väldigt ytlig beskrivning av verksam-
  heternas behov och substanslösa och/eller irrelevanta påståenden
  om lönsamhet i olika försäljningsalternativ. Själva inriktningen
  i rapporten, att vara affärsinriktad, är i grunden fel för denna
  typ av politiska ställningstaganden om skolor, kulturhus, förvalt-
  ningsbyggnader, kommunhus etc. Här måste långsiktighet samt
  medborgarnas och verksamheternas behov komma före kortsiktiga
  ekonomiska aspekter.

- Förslagen om att söka extern finansiering för kommunhuset och
  tillbyggnaden av Joar, för att sedan hyra fastigheterna, är ur
  långsiktigt perspektiv (+30år) ekonomiskt helt orimligt. Det
  skulle medföra att för varje år allt större del av skattemedlen
  skulle gå till hyror och inte till verksamheten. Vi är förvånade
  över att denna aspekt inte redovisas i förslaget.

- Förslaget om att sälja ut kulturhusen i Kyrkbacken är ett annat
  exempel på hur lönsamhetstänkande i förslaget tillåtits ta över-
  handen över vad som är kommunens långsiktiga ansvar. Vi ställer
  oss mycket frågande till att tjänstemännen bakom rapporten ens
  bör lägga fram sådana förslag då det är en politisk fråga.

- I frågan om kommunhuset så frångår tydligen författarna ”affärs-
  tänket” genom att ignorera den undersökning i underlaget som
  visar att det blir mer än 100 miljoner billigare och mycket lägre
  driftskostnader att renovera och bygga om kommunhuset på
  nuvarande plats. Dessutom blir miljöpåverkan mycket lägre när
  man återanvänder stora delar av byggnadskonstruktionen. Det är
  också så många andra nybyggnadsprojekt som behövs att det förstås
  är viktigt att återanvända de byggnader som kommunen har när så
  är möjligt för att hålla nere investeringsbehovet. Det tänket verkar
  saknas såväl i den underliggande Archusrapporten som i detta
  tjänstemannaförslag, vi undrar varför?

- Eftersom förslaget inte utgår från verksamheternas behov så finns
  inte heller någon uppskattning av hur stora ytor som behövs för
  olika verksamheter. Då blir det inte heller möjligt att avgöra
  hur höga byggnaderna blir och därmed går det inte heller att
  bedöma hur förslagen kan gestaltas, dvs de estetiska effekterna
  är ej med. Hade en stadsarkitekt varit involverad så hade detta
  kunna beskrivas men detta saknas nu.

- Slutligen är vi också mycket undrande till det väldigt reklam-
  betonade språket i förslaget där ett överdrivet användande av
  positivt laddade värdeord verkar vara viktigare än redovisning
  av fakta. Detta gör att förslaget inte framstår så neutralt som
  ett tjänstemannaförslag borde vara.

Med ovanstående synpunkter på förslagen rent generellt, vill vi
också ge följande synpunkter på de olika ”pusselbitarna”.

Kulturhus och Kulturskola

Miljöpartiet har under de senaste 10 åren haft ståndpunkten att vårt
Kulturhus ska vara i fastigheten Joar Blå. Vi har hela tiden ansett
att en renovering varit den bästa lösningen ur både ett ekonomiskt,
kulturhistoriskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Vad gäller verksamhetsinnehåll vill vi särskilt framhålla att huset
bör innehålla följande:
1.    Bibliotek med ytor som möjliggör publika möten.
2.    Biosalonger (minst 3 st)
3.    Teatersalong i ung nuv. storlek
4.    Café
5.    Centrala utställningsytor
6.    Om lokalens totala yta blir för stor, kan Upplevelse-
        förvaltningens administration flytta till någon närliggande
        byggnad (Pumphuset, f.d. Arbetsförmedlingens lokaler, Kyrk-
        backen el.dyl).

De bägge byggnaderna bör växa ihop med en inglasning för att släppa
in ljus och möjliggöra ett cafe, utställningsytor etc.

Bra förslag att förlägga Kulturskolans verksamhet i nybyggd och an-
passad del av Kulturhus Joar. Denna utbyggnad kan med fördel ske i
två våningar längs hela långsidan mot parkeringen. Den kan då också
innehålla utbyggnad av teaterns behov av teknikrum, loger etc.

Vi tycker det är direkt fel att försälja fastigheterna i Kyrkbacken
p.g.a. deras kulturhistoriska värde. De ska istället renoveras och
t.ex. användas till kommunintern verksamhet.
En förvaltning av lämplig storlek kan mycket väl förlägga sin
administration i Kulturskolans byggnad, med centrumnära
GångCykel-transporter. Alternativ verksamhet är uthyrning av
lokalerna för skolverksamhet, ex.vis Robinsonskolans högstadium.
Gymnastikhuset kan efter en anpassad renovering och ev. återköp
hyras ut till föreningar och/eller byggas om till konsertlokal.
Tingshuset kan säkert hitta föreningar eller kommersiella företag
som är intresserade av att hyra lokalerna, om Konstföreningen
inte skulle vara intresserad längre.

Stattshus på Stattomten

Enligt de utredningar som genomförts under de senaste åren är
en renovering av nuvarande Kommunhus lämpligast ur främst ett
ekonomiskt perspektiv. Miljöpartiet delar till fullo de slutsatser
som dessa utredningar gjort, särskilt den tydligare och djupare
utredningen från 2015.

Att i första hand byta ut fasad och isolering, samt göra en påbyggnad
med ett våningsplan, med ny träfasad, ger kommunen tillgång till
250 – 300 arbetsplatser. Om Upplevelseförvaltningen, Vård & Om-
sorgsförvaltningen och Socialförvaltningen även fortsättningsvis hyr
de lokaler runtomkring centrum de nu befinner sig i, så bedömer vi
lokalbehovet för kommunens förvaltningar täckt.

Denna lösning för kommunens kontorslokaler ger också alla de positiva
effekter som skissas i ”Centrumpusslets förslag”.

På ”Statt-tomten” föreslår vi ett spännande nybygge för Enköpings
Museum, där man redan i själva byggnaden utnyttjar de utgrävningar
av Enköpings historia, som nu genomförs. Huset uppförs i sin form
och design med historisk koppling, där byggnaden har ett stort öppet
valv ut mot torget för insyn och ljusinsläpp mot torget. Turistbyrån
får också en torgnära lokal.

Innanför museihuset anläggs en mindre Stattpark kombinerad med en
lekplats med ”lekstugesmå” kulturhistoriska hus ner mot Westerlundska
gården. Vi är övertygade att detta skulle ha samma ”dragningskraft”
till torget som ev. kommersiella lösningar. De nuvarande musei-
lokalerna är dessutom otidsenliga och otillgängliga.

Miljöpartiets förslag i dessa delar är förmodligen också det mest eko-
nomiskt fördelaktiga alternativet. Samtidigt som det är en magnet för
besöksturismen, kan det också bli en fint utflyktsmål för medborgarna.

Samlad Parkeringslösning

Kommunens färska Trafikstrategi pekar ut ett tydligt mål med en miljö-
smart, attraktiv och hållbar stadskärna fri från onödig biltrafik.
Att bygga parkeringsdäck i kvarteret Fältskären tror vi förstärker
bygget av en dylik stad. Det följer också huvudinriktningen som pekas
ut i Parkeringsstrategin, att större parkeringsanläggningar ska finnas
i alla fyra väderstrecken för besökande bilburna landsortsbor.

Vi föreslår däremot en minskning av storleken på Fältskärens par-
keringsdäck, mot förslagets ca 470. Den bör inte vara högre än tre
våningar, inklusive markplan och ges en hög form av design, som
tilltalar bilden av staden. Avgifterna bör sättas så att man erhåller
ett maximalt utnyttjande av huset, dygnet runt.

Dessutom vill vi påskynda utvecklingen av ett plans parkeringsdäck vid
den s.k. Traktorparkeringen i västra centrumdelen. Detta skulle för-
dubbla parkeringsflödet i centrum och kompensera detaljhandeln i
västra centrum för borttagning av gatuparkering runt torget.

Nytt Gymnasium

Vi har i arbetet med det nya gymnasiet varit förespråkare för en
placering i anslutning till nuvarande gymnasium. Så här delar vi till
fullo ”Centrumpusslets förslag”, att hela gymnasiet (dvs alla program,
utom restaurang) byggs på en och samma plats. Nuvarande hus på
Korsängsgatan kan då helt utnyttjas av Kom.vux och SFI.

Det viktiga nu är att få ytterligare inspel för bygget av ett modernt
gymnasium, där eleverna ges maximala förutsättningar för kreativ bildning.

Samtidigt är det naturligtvis viktigt att kommunen utnyttjar de
synergieffekter som det ges möjlighet till. Här ingår som en viktig
del ”Lägerstaden Enköpings” behov, tillsammans med behov av
möteslokaler för föreningar, näringsliv och politiken.

Vi motsätter oss en avyttring av tomten, som skapas efter rivning av
befintliga gymnasiebyggnader, för bostadsändamål. Den tomten
kommer att behövas för Nya Westerlundskas utemiljö och utvecklingen
av Korsängsfältets idrottsverksamhet.

För Miljöpartiet Enköping
Kenta Hällbom

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: