MP Eskilstunas budgetförslag – 2024

MP Eskilstunas budgetförslag för 2024.

En budget för ett tryggt, öppet och medmänskligt Eskilstuna

Inledning

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Grunden i vår ideologi är omsorg om planeten och allt som lever här. Utan den basen finns inte förutsättningar för ett gott mänskligt liv. En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vi uttrycker vår politik och det samhälle vi vill bygga genom våra tre solidariteter:

●       solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

●       solidaritet med kommande generationer

●       solidaritet med världens alla människor

Vi vill ställa om till ett miljö- och klimatvänligt samhälle och satsa stort på en förbättrad välfärd. Vi behöver ställa om eftersom världen befinner sig i ett klimatnödläge. Här har vetenskapen sagt sitt: utsläppen måste minska – snabbt. För att det ska gå krävs en klok och modig klimatpolitik. Men omställningen ska inte bara ske för miljön, den ska också vara rättvis för våra invånare. Vi vill säkerställa att vi har ett rättvist samhälle, för alla.

Vi lever i en orolig och föränderlig värld, som präglas av kriget i Ukraina, inflation och ekonomiska utmaningar. Därutöver har nu en stor konflikt blossat upp som ett resultat av Hamas anfallskrig mot Israel. Vi ser med stor oro hur Eskilstuna och Sverige sluter sig mot omvärlden, hur en hårdare samtalston breder ut sig, hur rasismen ökar, hur jämställdhet och HBTQIA+-rättigheter motarbetas. Vi ser också med stor oro på den nedmontering av miljö- och klimatpolitiken som sker med den nya regeringen vars politik också innebär ett hot mot mänskliga rättigheter.  I Eskilstuna ser vi också en styrande majoritet (S och M) som ställer in siktet på hårdare tag och driver en retorik där grupp ställs mot grupp. Det är en retorik som lägger ansvaret på individen, samtidigt som individens möjligheter att lyckas, verktygen som samhället behöver erbjuda, begränsas. Samtidigt står Eskilstuna inför enorma utmaningar att bryta segregationen, stoppa gängkriminaliteten och ge varje barn och ungdom möjligheter att lyckas.

Vi är övertygade om att människor som söker sig hit kan och vill bidra till vår stad, och att det är i mötet mellan människor med olika bakgrund som samhällets framtidskraft finns. Vi måste ta vara på de mänskliga resurser, den kapacitet och kreativitet som de människor som flyttar till Eskilstuna bidrar med. Vi motsätter oss en inflyttningspolitik som vill skapa skiljelinjer mellan vilka människor som är välkomna i Eskilstuna och vilka som inte är det. Vi är en motkraft mot den polarisering som vill ställa grupp mot grupp och står upp för ett humant Eskilstuna – ett Eskilstuna som är attraktivt för alla människor. Eskilstuna ska vara en Fri-stad, inte en Förbuds-stad.

I Miljöpartiets Eskilstuna finns inte vi och de. Vi tror att det är i mötet mellan människor med olika bakgrund som en stor del av samhällets utveckling skapas. Vårt Eskilstuna ska vara öppet och välkomnande. Vi vill att du ska känna dig delaktig, oavsett vem du är, hur gammal du är och var du kommer ifrån. Du ska ha möjlighet att uppfylla dina drömmar och bidra med dina idéer. I vårt Eskilstuna är det vi tillsammans som gör skillnad och skapar framtiden.

Våra prioriteringar i sammanfattning

Vi vill:

Skydda natur och biologisk mångfald

Vi vill att Eskilstuna ska vara en stad där alla har nära till parker och grönska, en kommun där ett rikt djurliv värnas och där vi skyddar värdefulla naturområden. Det vill vi göra genom att se till att alla har ett grönområde inom 300 meter från den egna bostaden, genom att bilda fler naturreservat och hantera skogsbruk på ett ansvarsfullt sätt och bedriva hyggesfritt skogsbruk på kommunens mark. Vi vill också skydda vår stad genom mer grönska, som är viktigt för ett klimat i förändring, med stigande medeltemperaturer och extrema väderhändelser. Mer grönska, våtmarker och öppna vattendrag gör att det är lättare att hantera plötsliga vattenflöden. Grönska bidrar också till bättre luft och till att hålla nere temperaturen i staden under värmeböljor. Det är viktigt för att skydda barn, gamla och sjuka.

Ån är en källa till glädje för många Eskilstunabor, men idag går det tyvärr inte att ta sig ett dopp i centrala staden. Det tycker vi är synd. De flesta av oss behöver svalka under sommaren, men idag behöver många åka bil till badställen utanför centrum för att kunna få det. Vi vill rena Eskilstunaån och göra den badbar även i centrala delar av Eskilstuna och utveckla å-rummet för rekreation. Vi vill skapa fria vandringsvägar för fiskar i Eskilstunaån. Det är viktigt för att fiskar och andra vattenlevande arter som är beroende av att vandra för sin fortplantning ska kunna komma tillbaka och öka den biologiska mångfalden i ån.

Arbetet med klimatanpassning behöver prioriteras och ske systematiskt, genom att resurser avsätts, risker analyseras och nödvändiga åtgärder vidtas i god tid. Vi vill stärka Eskilstunas arbete med klimatanpassning för att identifiera risker och ta fram effektiva åtgärder som minskar sårbarheten i ett förändrat klimat genom att säkerställa att nybyggnation lokaliseras till områden utan risk för framtida översvämningar, att det finns grön- och blåytor som träd, planteringar, parker, diken och avrinningsytor i stadsmiljön för att kunna hantera skyfall och genom att minska bräddningarna från avloppsledningar genom svackdiken, dammar och andra fördröjningar av dagvattnet.

Att alla ska kunna cykla tryggt

Vi vill ha attraktiva och trivsamma stadsmiljöer för alla i staden och skapa mer plats för människor. Det kan vi göra genom att vika mer av gatuutrymmet åt färdmedel som gång och cykel. Alla vinner på mer plats för cykeln. Genom att göra mer plats för cykel skapar vi inte bara en renare miljö, där också bullret dämpas. Vi får också ett mer levande centrum för människor och attraktiva och trivsamma stadsmiljöer – en fråga som blir allt viktigare ju fler vi blir som ska dela på samma utrymme. En attraktiv stadskärna med människor i rörelse ökar också tryggheten. Vi vill att alla – barn, äldre, ungdomar och vuxna – ska känna sig trygga i vår trafikmiljö.

Vi vill därför satsa på drift och underhåll av cykelvägnätet och bygga om lämpliga gator till cykelgator, där cykeln har företräde framför bilen. Vi vill göra en rejäl satsning på säkra cykelöverfarter, så att föräldrar tryggt kan släppa iväg sina barn på cykel. Vi vill också ha lämpliga faciliteter för cyklister, fler och bredare cykelbanor, separerade från gångtrafiken och att det ska finnas mobilitetspooler med t. ex. elbilar och lådcyklar för hyresgäster till det kommunala bostadsbolaget.

Att alla ska känna sig trygga i vårt Eskilstuna

Eskilstuna står inför enorma utmaningar, vi är många som upplever att vår stad inte känns som en trygg plats längre som en följd av det ökade våldet,  som en följd av kriminalitet och skjutningar. Vi vill att alla barn och unga  i Eskilstuna ska få en trygg uppväxt med goda förutsättningar och en framtid att längta till. Det når vi genom att satsa på sådant som skapar motståndskraft mot våldet. Här är det förebyggande arbetet helt avgörande. För att det ska få bästa effekt måste vi börja så tidigt som det bara går. Då måste de satsningar som görs för barn och unga för ökad trygghet omfatta även förskolan, familjecentraler och familjevägledare och ske under lång tid. Samverkan mellan samhällets instanser behöver stärkas och utvidgas för att vi ska kunna nå unga i en tidigare ålder än idag. Arbetet med att förebygga nyrekrytering till kriminella miljöer behöver ske koncentrerat och med långsiktig riktning genom stöd till och punktmarkering av ungdomar i riskzonen.

En meningsfull fritid för våra barn och unga är avgörande för att skapa ett tryggt Eskilstuna -vi vill se att mer resurser avsätts till den ideella sektorn, till idrotts- och kulturlivet och utforma kommunens föreningsbidrag på ett sätt som uppmuntrar föreningarna att aktivt arbeta med mångfald och jämlikhet. Vi menar också att det är barnet rätt till kultur som ska vara avgörande och vill därför se att Kulturskolan blir avgiftsfri.

Vi har sedan 2018 drivit frågan om att etablera Fryshuset i Eskilstuna, vi tror även fortsatt på att detta kan vara en viktig pusselbit som kan hjälpa till med att vända den negativa utvecklingen. Fryshuset har en lång och gedigen erfarenhet av att fungera som en mötesplats för ungdomar som annars har nära till att välja en kriminell och osäker inriktning på sitt liv, genom att istället erbjuda öppenhet och aktiviteter och kan fungera som ett bra komplement till kommunala verksamheter.

En viktig insats som vi vill införa i våra utsatta områden för att skapa trygghet och tillgänglighet, är medborgarvärdar, ett koncept som finns i till exempel Stockholm. Det handlar om att anställa personer som vill göra skillnad för Eskilstunaborna och bedriva uppsökande verksamhet genom att befinna sig i och bidra med vuxennärvaro i bostadsområden. Uppgiften är att möta invånare i offentliga miljöer, bostadsområdena med syftet att skapa relationer, kontakter och förtroende.

Såväl skolan som förskolan utgör enorma skyddsfaktorer som motverkar riskfaktorer när det gäller ungas kriminalitet. Fler lärare och en stärkt elevhälsa och stöd som flyttas närmare eleverna är väsentligt. Som en del av det våldsförebyggande arbetet vill vi i skolan också se en breddning av metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) en metod som vilar på genusteoretisk grund och syftar till att vända den traditionellt passive åskådaren till en förebyggande aktör. Här vill vi se att ungdomsjouren Fria får fylla en viktig funktion och ges möjlighet att utbilda i MVP.

Skapa en trygg förskola och skola för alla barn och unga

På grund av minskade barngrupper i förskolan har arbetsstyrkan inom verksamheten nyligen bantats med drygt 120 tillsvidareanställda, något som väcker oro och kan bidra till ökad arbetsbelastning och ensamarbete samt minskad tid för återhämtning och pauser.

Verksamheten dras också fortsatt med stora problem med sjukskrivningar. Vi vill tillföra kraftiga tillskott och satsa på stödjande personal som sköter icke pedagogiska uppgifter, som ett sätt att komma åt utmaningarna.

Det är ett oroande samhällsproblem att många barn, till exempel de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och barn med medicinska funktionsnedsättningar som svår astma och allergi inte får rätta förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och klara skolan. Vi vill skapa en skola som ger både elever och lärare det de behöver för en trygg och bra skola. Barns behov ska alltid stå i centrum och barnet ska få det stöd som det behöver. Vi vill också att så mycket som möjligt av skolpengen går till kärnverksamheten.

Vi vill tillsätta en skolkommission som ska ha fritt mandat att komma med förslag gällande allt som rör skolorna och förskolorna och behålla landsbygdsstödet, tillämpa utomhuspedagogik i större utsträckning och tillsätta resurser så att de behov som finns av Naturskolans verksamhet kan tillgodoses. Barns och ungas utemiljöer behöver vidare utformas så att de uppmuntrar till rörelse, t ex genom inbjudande skolgårdar och säkra skolvägar som gör det tryggt att gå eller cykla till skolan.

Att Eskilstuna ska vara en jämställd och jämlik kommun

Vi är övertygade om att olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle. Eskilstuna ska vara en solidarisk, utåtriktad och välkomnande kommun. En vidsynt kommun där alla människor behandlas likvärdigt. Vi ser med oro på den växande rörelse som idag motarbetar jämställdhet och HBTQIA+-rättigheter. Feministisk och normkritisk politik och handling behövs för att bemöta detta, hålla i och stärka de mänskliga rättigheterna. I vårt Eskilstuna – den stolta gröna Fristaden – ska alla känna sig just det – fria och stolta.

Vi vill att kommunens medarbetare ges de verktyg de behöver för att kunna möta kommuninvånarna utan fördomar och diskriminering. Positiv särbehandling ska tillåtas så att det vid lika meriter ges företräde för personer med en bakgrund som är underrepresenterad på arbetsplatsen. Kommunen ska också, där det är lämpligt tillämpa användning av anonymiserade arbetsansökningar för att minska risker för diskriminering. Vi vill att all kommunanställd personal ska ha en säkerställd kompetens inom HBTQIA+ och att personer med funktionshinder och funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

Vi vill satsa på fler trygga mötesplatser som fritidsgården Equal där ungdomar oavsett identifikation kan finna en frizon och en meningsfull fritid.

Våld i nära relationer ska upphöra. Här har Stopp-teamet, som erbjuder stöd för dem som utsatts, bevittnat eller utsatt någon annan för våld i nära relation, en viktig roll. Samtidigt är arbetet för att stötta de våldsutsatta helt avgörande för dem som drabbas. Vi vill att kommunen tillgodoser att personer som är utsatta för våld i nära relationer får tillgång till lägenheter efter behov och ha villkorade boenden för män.

Medarbetare i kommunen som kan komma i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck ska också få kunskap som krävs för att kunna upptäcka och motverka detta. Vidare vill vi att kommunen ger ett långsiktigt stöd till kvinno- och ungdomsjourer och verksamhet som möjliggör för män att ändra ett våldsbeteende.

Behovet av att fortsätta det systematiska jämställdhetsarbetet i kommunen är stort. Vi vill att kommunen genomför en jämställdhetsanalys av sin budget, att samtliga verksamhetsområden ska ha en budget med genusperspektiv och att politiska beslut ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och ha en uttalat feministisk hållning.

För att arbetslivet ska bli mer jämställt krävs inte bara lika lön för lika arbete – något som borde vara självklart – utan också att vi motverkar både den könssegregerade arbetsmarknaden och dess konsekvenser. Kvinnodominerade yrken tenderar att vara lägre betalda och i större utsträckning bestå av deltidstjänster, samtidigt som fler kvinnor än män blir sjukskrivna. En satsning på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö i vård och omsorg är därför i högsta grad en satsning på ett mer jämställt arbetsliv. Vi vill att arbetstidsförkortning med bibehållen lön införs på försök för medarbetare i krävande människonära yrken, som förskola, vård och omsorg.

Skapa gröna arbeten och företag

Vi behöver ställa om ett hållbart energisystem. Eskilstuna har goda förutsättningar för att bli en spjutspets i omställningen, här finns nämligen såväl Energy evolution center, ett universitet, ett kommunalt energibolag, och två myndigheter med energi i fokus. Det här vill vi ta vara på och skapa Sveriges energihuvudstad – i Eskilstuna! Vi vill driva på för en grön omställning som skapar innovation, gå före och visa hur energi kan användas smartare, satsa på förnybar energi, gröna tekniker och driva på elektrifieringen. Det kommer i sin tur skapa både nya jobb och företag. Vi vill inrikta kommunens näringslivsfrämjande arbete på socialt och ekologiskt hållbara företagsidéer och se till att arbetet når också andra grupper än de som traditionellt gynnas.

Att fler människor får möjlighet att komma i arbete är grundläggande. Vi menar att till exempel yrkesutbildningar är särskilt viktiga att satsa på eftersom dessa i stor utsträckning leder till arbete efter genomförd utbildning. Vi vill satsa särskilt på utrikesfödda kvinnors etablering bland annat genom mentorskapsprogram, ökad inskrivning på förskolor och fler öppna förskolor med språkstöd och barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vi vill stötta småföretagens möjligheter att växa, både i stad och på landsbygd. Eskilstuna ska vara en stad som främjar näringslivet, gynnar företag och som förenklar för människor att starta eget företag.

Miljöpartiet vill att fler enkla jobb, som inte kräver gymnasial eller eftergymnasial utbildning, erbjuds inom den kommunala verksamheten. Det handlar inte om att tränga undan utan om att avlasta befintlig personal i enklare arbetsuppgifter, något som kan ge fler människor en chans att komma i arbete.

Satsa på grön samhällsplanering

Vi vill se ett Eskilstuna med frisk luft och lummiga gator och torg. Vi vill se en stad där invånarna har nära till skolor, jobb och service. Vi vill att Eskilstuna ska vara en kommun där det är tryggt och lätt att ta sig fram, där det finns inbjudande miljöer och samlingsplatser för äldre och där vardagen går att få ihop på ett hållbart sätt. Vi vill att det ska vara lika självklart att odla i parker i Eskilstuna som att promenera.

Spontanidrottsplatser är viktiga och bra komplement till befintliga grönytor i kommunen, här vill vi se att unga tjejer ges större möjligheter till att utöva dans, genom att en dansbana anläggs till exempel i Stadsparken. Stadsläkningsprojekt, förtätning och hög standard på gång- och cykelvägar är viktiga delar i att bygga ett attraktivt Eskilstuna. Här vill vi se att de planer som finns på att utveckla trygga och attraktiva stadsmiljöer i Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg, men även Årby, Skiftinge och Skogsängen genomförs. Vi vill också att den nya placeringen av Fröslunda IP som kommunens inriktningsbeslut för utvecklingen av området fastställer prioriteras redan under 2024. En fungerande idrottsplats fyller en enormt viktig roll för att hålla ungdomar borta från kriminalitet, skapa vettiga sysselsättningar och en väg in i samhället.

Se en ökad satsning på återbruk

Jordens resurser är ändliga och i ett hållbart samhälle behöver vi använda resurser effektivt och sparsamt. Ett sätt att göra detta är återbruk. Miljöpartiet tog initiativet till att bilda ReTuna, världens första återbruksgalleria. Nu vi vill att ReTunas arbete stärks, blir mer tillgängligt och utvidgas bland annat genom en expandering av Retuna till centrala Eskilstuna. Vi vill också utveckla så kallade ”Maker space”, för allmänheten inom ramen för ReTunas verksamhet och skapa utrymmen som möjliggör för allmänheten att återbruka, reparera och dela på verktyg. I samarbete med ReTuna vill vi även utveckla verksamheten Eco Friends som syftar till att inspirera och utbilda skolelever inom återvinning, vatten och energi.

I Eskilstuna saknas fortfarande en plats att lämna material som använts vid byggnation, trots att intresset för att bygga och renovera är stort idag. Vi vill därför skapa en organiserad verksamhet som kan ta emot byggvaror och sälja dem vidare. För att ge fler möjligheten att dela på resurser vill vi också att Kommunfastigheter arbetar fokuserat med cirkulära lösningar vid renoveringar och nybyggnation, inte bara vad gäller den egna materialanvändningen utan också genom att skapa gemensamma utrymmen i bostadsområdena som möjliggör för hyresgäster att reparera och återbruka samt dela på t ex verktyg.

Driva på för hälsosam och hållbart producerad mat

Vi ser god och näringsrik mat som ett livsvillkor för ett gott liv, för en framgångsrik skola, kvalitativ äldreomsorg och god vård. Vi anser också att Eskilstuna kommun har ett ansvar för att maten som serveras är både hälsosam och hållbart producerad. Den mest verkningsfulla åtgärden för mer hållbar mat är dock att minska köttkonsumtionen. Så mycket som 75 procent av utsläppen av växthusgaser från maten som konsumeras i Sverige kommer från kött- och mejeriprodukter. Här är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel, vi vill därför att kommunen ska börja erbjuda vegetariska eller veganska måltider vid alla tillfällen där kommunen bjuder på mat, såväl vid interna som externa möten.

Livsmedelsupphandlingen ska organiseras så att mindre lokala aktörer kan delta. För att maten ska hålla en hög kvalitet ska den tillagas så nära matgästerna som möjligt. Vi vill vidare att all upphandling av mat i kommunen ska ske med hållbarhetskrav, så att maten som köps in i möjligaste mån är säsongsanpassad, ekologisk, närproducerad, klimatsmart, växtbaserad och producerad med högsta möjliga djurskyddskrav, minst motsvarande svensk lagstiftning. Vi vill att KRAV-märkt ska vara styrande princip i riktlinje för måltider inom kommunen och att Eskilstuna återigen blir en KRAV-certifierad kommun. KRAV-märkt mat är den mest hållbara, den är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Dessutom bidrar KRAV-märkt mat till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa, samt bättre arbetsvillkor för anställda.

Att du ska få göra din röst hörd

I Eskilstuna ska du som medborgare kunna påverka och tycka till om verksamheterna i kommunerna – även mellan valen. I tider när samhället ställs inför stor påfrestning visar sig också hur sårbar en demokrati kan vara och hur viktigt det är att säkerställa att den fungerar oavsett.

Vi vill förändra maktstrukturer som hindrar insyn och medverkan. Om förutsättningarna för att utöva insyn och delta i beslut ska möjliggöras i Eskilstuna krävs en medveten satsning på detta.

MP Eskilstuna, är och har varit mycket kritiska till att medborgarförslagen tagits bort och inte ersatts med något motsvarande ännu. För att åstadkomma en levande politisk debatt bör, där det är lämpligt, Eskilstunabornas möjlighet att lyssna på sammanträden och lämna egna förslag till politiska församlingar stärkas. Vi vill därför se till att Eskilstuna kommun inför allmänhetens frågestund i både kommunfullmäktige och i kommunens nämnder. Vidare bör Eskilstunabor få möjlighet att skicka in en fråga till kommunfullmäktige via kommunstyrelsens epost t ex och få dem besvarade under kommunfullmäktige.

Det är viktigt för oss att Eskilstunabor ska kunna vara delaktiga och påverka beslut som fattas i kommunen och som de berörs av. Det är särskilt viktigt för ungdomar. Vi vill därför att det skapas ett ungdomsforum samt att alla stadsdelar ska ha ett forum för dialog. Att satsa på barnen inför politiska beslut är en investering för framtiden. Eskilstuna bör vara en föregångare i detta arbete och stå upp för barns rättigheter genom att göra barnkonsekvensanalyser av de politiska beslut som fattas i Eskilstuna kommun.

Du hittar vårt budgetförslag för Eskilstuna kommun 2024 och våra ägardirektiv för de kommunala bolagen i sin helhet här och här

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter