Kommunen behöver ny politisk organisation

Sedan lång tid tillbaka arbetar en beredning i Falkenbergs kommun med frågor som handlar om hur den framtida politiska organisationen skall utformas. Arbetet är nu inne i slutskedet.

Samtliga partier har haft möjlighet att medverka till formandet av nästa mandatperiods politiska grundförutsättningar. Tyvärr har två partier nära nog helt uteblivit från arbetet. Om detta beror på att man tycker att frågan är oviktig eller något annat kan jag inte bedöma men det är inte tillfredställande att partier ställer sig utanför gemensamma ansvar.

 Det börjar nu närma sig slutspurt i arbetet och det kan därför vara intressant att föra ut frågorna lite bredare. Jag föreslår inför nästa mandatperiod följande:

  • Att det skapas en separat kulturnämnd som också ges uppgiften att hantera folkhälsofrågorna och kulturskolan. 
  • Att det skapas en teknik- och fritidsnämnd efter Halmstads modell.
  • Att upphandlingsfrågor och fastighetsförvaltning förs över till servicenämnden.
  • Att bygglovsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd slås ihop till att bli en myndighetsnämnd. Här tillförs också alkohol- och liknande tillsynsverksamheter.
  • Att kommunstyrelsen skapar två utskott. Ett arbetsutskott för i huvudsak finansiering, arbetsgivarfrågor och samhällsplanering och ett arbetsmarknads- och näringsutskott inkluderande vuxenutbildning, SFI, integration och uppdragsutbildning.

 Med detta förslag stärks kulturen, folkhälsan får koppling till samhällsplanering. Skötsel och annat av gator, torg, parker, skogar och idrottsanläggningar kan samordnas, upphandlingen blir mer politisk, fastigheterna avlastas kommunstyrelse (det är egentligen ingen strategisk fråga att förvalta fastigheter). Myndighetsfrågorna koncentreras och näringsidkare kan få färre besök, kommunstyrelsen tar ansvar för hela arbetsmarknadsbiten - även utbildningen för vuxna och BUN lastas av delar av sitt stora område. 

Allt i syfte att få en mer effektiv och ändamålsenlig organisation.

Jan Berge

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: