Våra frågor A-Ö i Falkenberg

Valmanifest

Ekologisk hållbarhet

Miljöpartiet i Falkenberg är ett grönt parti där frågor kring miljö och klimat tas på största allvar. Människors påverkan på biologisk mångfald på land, i vattenområden och i havet måste åtgärdas snarast. Samtidigt krävs det stora åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier.

Natur och Miljö

Miljöpartiet i Falkenberg vill gynna ekosystemtjänster samt minska miljö och klimatpåverkan. För att möjliggöra det krävs bevarande och återskapande av naturmiljöer samt utökat arbete kring återbruk och cirkulär ekonomi. Därför vill vi:

 • Arbeta för införandet av en koldioxidbudget som gäller kommunen i sin helhet samt att den blir en del av hållbarhetsanalysen som skall följas upp av ansvarig nämnd senast efter tre år.
  Uppnå målen i kommunens hållbarhetsplan för koldioxidbegränsning och skärpa målen när den revideras.
 • Att kommunen ska skriva på “Borgmästaravtalet” för klimat och energi. Avtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen med möjlighet till ekonomiskt stöd för att lyfta klimatarbetet och minska kommunens koldioxidutsläpp.
 • Aktivt förbättra den ekologiska statusen i vattendrag, våtmarker och havsmiljö.
 • Verka för en förbiledning vid Ätraforsdammen där ål, lax, havsnejonögon och annan fisk kan vandra.
 • Ta fram åtgärdsplan samt inleda arbetet med att bekämpa invasiva arter enligt Naturvårdsverkets utökade lista.
 • Återuppta projektet ” vi håller Falkenberg rent”.
 • Utveckla det kommunala återbruket till en återbruksgalleria för kläder, inredning, teknik och byggmaterial mm.
 • Utveckla en verktygsbank och fortsätta utveckling av fritidsbanken.
 • Utöka antalet fria besök till återvinningsstationerna.
 • Upprätta en handlingsplan för en giftfri kommunal verksamhet.
 • Minska utsläppen av läkemedelsrester, läkemedelsmetaboliter och icke biologiskt nedbrytbara mikroplaster  och andra miljöskadliga ämnen från reningsverken
 • Främja användandet av trä som byggmaterial.
 • Vidareutbilda kommunens parkpersonal i ekologisk odling och biologisk mångfald.
 • Motverka utvinning av natursand och torv.

Hållbar stad

Miljöpartiet i Falkenberg vill ha en attraktiv stadskärna där människan står i centrum. En grön stadskärna med öppna och välkomnande mötesplatser för alla. För att minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi satsa på en hållbar infrastruktur för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Därför vill vi:

 • Utöka de redan existerande gågatorna i centrum.
 • Planera för gång- och cykelbro över Garvareforsen
 • Utveckla belysning av cykelbanor och andra mörkare områden.
 • Anlägga fler offentliga tryckluftspumpar för cykel i anslutning till torg och cykelbanor.
 • Utveckla stationsområdet i Falkenberg med möjlighet till säker cykelförvaring samt verka för kommersiell service i området.
 • Fortsätta satsningen på cykelvägar och cykelöverfarter vid om/nybyggnation av vägar.
 • Verka för uthyrning av cyklar för att möjliggöra hållbar transport för bland annat turister och skolor.
 • Verka för en utbyggd kollektivtrafik genom bland annat sänkta taxor, ökad turtäthet och fler linjer.
 • Skapa ett levande grönt centrum planerat utifrån människan och miljö.
 • Bevara och skydda befintliga träd i stadsmiljön, i syfte att anpassa samhället inför klimatförändringar.
 • Plantera fler gatuträd i Falkenberg och återställa alleér. För varje träd som avverkas ska två nya planeras.
 • Arbeta fram en övergripande stadsträdplan med tvingade skrivelse i detaljplanearbetet. För att säkerställa att träd bevaras eller ersätts.
 • Fullfölja stadsomvandlingen i kvarteret bakom nya biblioteket Argus med park och bostäder samt där anlägga ett parkeringshus
 • Anlägga trevliga och trygga parkeringshus i anslutning till centrum, för att minska antalet parkeringsplatser på mark och minska biltrafiken i stadskärnan.
 • Installera fler laddningsstolpar för elbilar i alla parkeringshus och på större parkeringsplatser.
 • Anlägga fler gröna ytor med fruktträd och bärbuskar samt naturliga mötesplatser.
 • Anlägga stadsodling i villaområden och i stadskärnan.
 • Skapa platser där insekter trivs och kan fortplanta sig i staden.
 • Skapa ett strövområde kring Lövstaviken med möjlighet till havsbad.
 • Bibehålla de stora sammanhängande grönområde, såsom exempelvis Hjortsbergsskogen, Hertingskogen och Skogstorpsskogen.
 • Att befintliga parkområden ska bevaras.
 • Förtäta staden genom att i första hand nyttja redan ianspråktagen mark. Tillväxten av staden ska ske inom stadens yttre gränser så att inte omgivande jordbruksmark påverkas.
 • Etablera en kommunal bilpool med fokus på miljöbilar.
 • Införa dubbdäcksförbud på Holgersgatan.
 • Ändra förutsättningarna för Wheels and Wings genom att bland annat kraftigt minska tiden för cruisingen.
 • Genomföra mätningar av utsläpp, koldioxid samt buller i anslutning till W&W samt vid minst tre referenshelger under året.

Ställa krav på samtliga föreningar, som erhåller kommunala bidrag, att en gång per år anordna en aktivitet för allmänheten i stadskärnan.

Hållbar landsbygd

Miljöpartiet i Falkenberg vill ha en levande  och välmående landsbygd med gott samarbete mellan stad och land. Detta är en förutsättning för ett hållbart samhälle. För att möjliggöra det krävs hållbara kommunikationer och kommersiell service i landsbygdens samhällen. Därför vill vi:

 • Säkra tillgången till lättilgänglig laddinfrastruktur för elbilar i hela kommunen.
  Verka för att lokaltrafiken utökas med fler landsbygdslinjer och tätare turer.
  Införa beställningstrafik vid sidan av de större stråken.
 • Anlägga nya cykelbanor till Vessigebro, Slöinge och Långås.
 • Anlägga offentliga tryckluftspumpar för cykel på fler platser runt om i kommunen.
 • Öka andelen Krav-märkt och närproducerad mat i kommunens upphandlingar.
 • Stödja och aktivt arbeta för att kommunens lantbrukare ska kunna ställa om och få utbildning i ekobruk.
 • Öka användningen av trä som byggnadsmaterial för att minska utsläpp av växthusgaser.
 • Öka andelen kommunala skogar som sköts med kontinuitetsskogsbruk.
 • Underlätta för byggande på landsbygden.
 • Bevara produktiv åkermark vid all detaljplaneläggning och i alla bygglov.
 • Stödja de småföretagare som vill restaurera/ anpassa enskilt ägda vattenkraftverk

Hållbar energi för alla

Miljöpartiet i Falkenberg vill minska utsläpp som skadar miljö och klimat genom att arbeta för energieffektivisering och fossilfri produktion av energi. Därför vill vi:

 • Att Falkenberg återigen skall bli en föregångskommun för grön energi.
 • Ge Falkenbergs Energi ägardirektiv att satsa på forskning och utveckling kring förnyelsebar energi.
 • Stödja och vara behjälpliga för de företag som planerar att bygga havsbaserad vindkraft utanför Falkenbergs kust.
 • Arbeta för att gamla, uttjänta vindkraftverk ersätts med nya mer effektiva.
 • Anlägga solceller på lämpliga kommunala byggnaders tak med start på ishallen.
 • Aktivt informera fastighetsägare och exploatörer om möjlighet att anordna solceller, i samband med bygglov och upprättande av detaljplaner.
 • Att Falkenbergs kommun investerar i vätgasanläggningar.

Energieffektivisera kommunens alla lokaler.

Hållbar Mat

Miljöpartiet i Falkenberg vill att jordbrukets klimat- och miljöpåverkan ska minskas genom att gynna effektivare och skonsammare jordbruk. Lokalproducerad mat bidrar till minskade transporter och ett motståndskraftigt samhälle. Därför vill vi:

 • Öka andelen Krav-märkt och närodlad mat till kommunens verksamheter
 • Gynna småbrukare i kommunens upphandlingar.
 • Införa större andel vegetariska rätter på kommunens menyer.
 • Odla i kommunala växthus för kommunal verksamhet.
 • Säkra kompetensförsörjningen genom att satsa  på det lokala Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
 • Öka kommunens självförsörjningsgrad.
 • Fortsätta arbetet med att sälja kommunal överbliven mat i portionsförpackningar till allmänheten.
 • Investera i ett tillagningskök för kyld mat för att kunna använda lokala och hållbart producerade råvaror i maten.

Social Hållbarhet

Miljöpartiet i Falkenberg är ett parti som värdesätter invånarnas välmående. I dagens samhälle finns det många utmaningar kring detta både inom arbete och privatliv och i alla åldrar.

Arbete

Miljöpartiet i Falkenberg vill att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och göra det möjligt för alla att hitta balans i arbetslivet genom att minska arbetsbelastningen vilket samtidigt skapar fler arbetstillfällen. Det är viktigt att vara på den kompetens som redan finns i kommunen. Därför vill vi:

 • Säkerställa att anställda i kommunens har rätt till heltid och möjlighet att själv välja deltid.
 • Successivt införa arbetstidsförkortning i hela kommunorganisationen, främst för vård- och omsorgspersonal, lärare och socialsekreterare.
 • Ge arbetssökande rätt till  barnomsorg på samma villkor som arbetande.
 • Vid upphandling fokusera på kraven med mer likvärdiga förutsättningar för kommunal och privat hemtjänst
 • Mer tid för hemtjänsten för att möjliggöra vardagsrehabilitering.
 • Göra pedagogiska måltider kostnadsfria för personal inom både omsorg samt barn och utbildning.
 • Se över så att anställda i kommunkoncernen har samma rätt till arbetskläder efter behov.
 • Slopa karensavdraget inom omsorg, förskola och skola i kommunens regi.
 • Införa utbildning för nyanlända med fokus på yrke, språk och bredvidgång inom äldreomsorg, barnomsorg och restaurang.
 • Utveckla snabbspåren för nyanlända med särskilda kompetenser, för att så snabbt som möjligt får sin kompetens validerad.

Jämställdhet, jämlikhet och trygghet

Miljöpartiet i Falkenberg vill att alla invånare ska känna sig behövda och respekterade, behandlas rättvist och rättssäkert. Därför vill vi:

 • Stärka kommunens skyddsnät och utveckla handlingsplaner för utsatta grupper och behövande människor vid exempelvis kvinnofridsfrågor och hedersförtryck.
 • Utöka kompetens för att bättre hjälpa brottsoffer.
  Tillhandahålla hjälp och stöd till offer för våld i nära relationer.
 • Ge de som utsätts  för våld i nära relationer förtur till bostad inom den kommunala bostadsbolaget.
 • Uppdatera och revidera kvinnofridsplanen.
 • Initiera ett samarbete med andra kommuner kring möjlighet till etablering av nätverk till skyddat boende, samt öka resurserna till de som inom kommunen arbetar med våld i nära relationer.
 • Införa ATV-grupp (alternativ till våld) för män.
 • Stärka samverkan mellan förvaltningar, myndigheter med flera, för att kunna uppmärksamma tidiga tecken på behov av insatser.

Integration

Miljöpartiet i Falkenberg ser till alla människors lika värde och vill vi kunna ta emot de människor som flytt hit. För att det ska ske på ett bra sätt måste dessa människor känna sig välkomna, betydelsefulla, självständiga och integrerade i samhället. Därför vill vi:

 • Att Falkenbergs kommun tar fram en integrationsplan med fokus på effektiv och fungerande integration.
 • Etablera ett servicecentrum för nyanlända.
 • Starta en öppen förskola i Falkagård
 • Arbeta för att nyanlända barn får gå i skolor därderas möjlighet till integration stärks.
 • Arbeta för fortsatt samarbetet mellan Individuell Människohjälp och kompetenscentrum.
 • Tillföra mer resurser till svenska som andraspråk.
 • Stärka kommunens skyddsnät för att motverka utanförskap.
 • Förbättra samordning och utarbeta fler sätt att stärka nyanländas kontaktnät och språkkunskaper genom nystart av språkvän samt införande av kulturvän och coach i kommunen.
 • Införa integrations-fältassistent/ kulturtolk som arbetar med information om myndighetssverige.
 • Införa utbildning för nyanlända med fokus på yrke, språk och bredvidgång inom äldreomsorg, barnomsorg och restaurang.
 • Utveckla snabbspåren för att nyanlända med särskilda kompetenser, tex sjuksköterskor, lärare eller läkare, så snabbt som möjligt får sin kompetens validerad.

Kultur och fritid

Miljöpartiet i Falkenberg ser att det är viktigt att satsa resurser för kultur då det främjar samhälles välfärd och välmående. Kultur är både demokratifrämjande, skapar gemenskap och är klimatsmart. Därför vill vi:

 • Utöka den kommunala kulturskolan.
 • Skapa en lokal kulturfond för ideella krafter och mobila kulturprojekt.
 • Satsa på riktade ungdomsprojekt för olika målgrupper.
 • Verka för ett kommunalt stöd till hembygdsföreningarna.
 • Inrätta ett kreativitetshus/kulturhus och stödja befintlig verksamhet i Smedjan samt
 • möjliggöra alternativa platser att utöva kultur på.
 • Bibehålla befintliga beslut kring badhuset – i detta fall är det både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
 • Ha saltvatten i det nya badhuset.
 • Det ska vara möjligt för en barnfamilj att gå och bada för ett rimligt pris.
 • Slå vakt om att ridområdet behålls i nuvarande utförande då det är tillgängligt från centrum med cykel och kollektivtrafik.
 • Skapa ett ljust, levande och öppet centrum med naturliga mötesplatser för alla.
 • Verka för att kommunen inte anlägger fler konstgräsplaner och att befintliga successivt ersätts med biologiskt nedbrytbart gummi.
 • Ställa krav på samtliga föreningar som erhåller bidrag från kommunen att en gång om året
 • ordnar aktivitet för allmänheten i centrum.
 • Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kulturmiljöprogrammet “Stadens yttre årsringar” ska väga tungt vid bedömning.
 • Öka investeringen av offentlig konst på utvalda platser.

Vård och omsorg/God hälsa och välbefinnande

Miljöpartiet i Falkenberg tycker att det är viktigt att alla människor i kommunen får möjlighet till den vård de behöver. Därför vill vi:

 • Att det ska finnas en långsiktig plan för en palliativ avdelning i Falkenberg.
 • Förstärka kommunens arbete mot psykisk ohälsa inom skola och äldrevård.
 • Öka antalet anställda inom vården
 • Genomföra en succesiv arbetstidsförkortning som del i arbetet för att göra vård och omsorg till en mer attraktiv och hållbar arbetsplats.
 • Satsa på mer tid för hemtjänsten att utföra vardagsrehabilitering tillsammans med brukarna.
 • Säkerställa att det ska finnas möjlighet att flytta till särskilda boenden i de mindre orterna.
 • Bygga fler LSS-boenden.
 • Starta upp ett kommunalt LVU-boende med avancerad kompetens som både kan hjälpa kommunens invånare med avancerade behov och ta emot från andra kommuner.

 

Barn och unga /God utbildning/Hållbar Framtid

Miljöpartiet i Falkenberg vill prioritera barn och unga både i skola och på fritiden. Skolan ska ge varje elev förutsättningar och möjligheter till ett personligt växande genom garanterad grundläggande kunskaper för att kunna driva en hållbar framtid. Därför vill vi:

 • Förbättra skolan som arbetsplats, det måste i första hand vara kvalitén på undervisningen och lärarnas arbetsmiljö som styr verksamheten.
 • Genomföra en successiv arbetstidsförkortning som del i arbetet för att göra skolan till en mer attraktiv och hållbar arbetsplats.
 • Motverka psykisk ohälsa bland elever och personal genom resurser till specialpedagogik och elevhälsa.
 • Fortsätta att öka andelen Krav-märkt och närodlad mat i kommunens verksamhet.
 • Fortsätta värna om skolor på landsbygden.
 • Öka samarbetet mellan skola och näringsliv.
 • Satsa på ungt entreprenörskap.
 • Utveckla fler mötesplatser för ungdomar där kreativitet, entreprenörskap och kontaktskapande möjliggörs.
 • Ge mer resurser till Ung Fbg.
 • Säkra kompetensförsörjning till det lokala näringslivet genom nära dialoger kring vilka gymnasieprogram som bör prioriteras.

Ekonomisk hållbarhet

Miljöpartiet i Falkenberg vill använda ekonomin för att möjliggöra ett hållbart samhälle. Ekonomin ska vara en integrerad del för hållbar utveckling likvärdigt med ekologisk och social hållbarhet.

Besöksnäring

Miljöpartiet i Falkenberg vill att fler ska få möjlighet att uppleva vår fantastiska, variationsrika natur där land och hav möts. Genom att värna om vår natur och Falkenbergs varumärke, kan vi skapa en stark kommun med en rik biologisk mångfald och hållbar turism. Därför vill vi:

 • Anlägga en förlängning av Doktorspromenaden och Laxpromenaden till Källstorps hålor
 • Göra Ätran till det centrum för fiske som den har potential att vara.
 • Fortsätta utbyggnaden av kommunens cykelbanor utanför Falkenbergs tätort.
 • Utveckla och underhålla de vandrings- och paddlingsleder som finns i kommunen.
 • Underhålla befintliga natur- och strövområden.
 • Underlätta etablering av ekoturism, genom att stödja entreprenörer som arbetar med mat, logi och aktiviteter för invånare och besökare i hela kommunen.
 • Anlägga plats vid Lövstaviken där det finns möjlighet till vinterbad och bastu på hjul.
 • Investera i offentlig konst på utvalda platser

Företagare och entreprenörer

Miljöpartiet i Falkenberg vill stödja de företag och entreprenörer som verkar i kommunen för att öka vår självförsörjningsgrad och erbjuda meningsfulla jobb. Därför vill vi:

 • Stötta lokalt näringsliv.
 • Satsa på ungt entreprenörskap.
 • Värna jordbruksmark
 • Stödja kommunens jordbrukare i att utveckla jordbruket hållbart.
 • Öka andelen ekologisk och närodlad mat till kommunens verksamheter och gynna lokala småföretag.
 • Öka kommunens självförsörjningsgrad

Energi / Resursfördelning

Miljöpartiet i Falkenberg vill säkerställa kommunens tillgång till energi och resurser för att företagare och privatpersoner i kommunen skall kunna verka och leva i kommunen. Därför vill vi:

 • Säkra elförsörjning för tillväxt och nyetableringar.
 • Öka självförsörjningsgrad gällande hållbar energiproduktion.
 • Öka mängden lokalproducerad, förnybar energi.
 • Satsa på alternativa drivmedel som biogas och vätgas

Hållbar kommunorganisation

Miljöpartiet i Falkenberg anser att det är viktigt att kommunens organisation fungerar på ett tryggt och effektivt sätt för att säkerställa invånarnas rättigheter: Därför vill vi:

 • Arbeta för en kortare väg mellan politik och verksamhet
 • Ha ett ledarskap som bygger på förtroende.
 • Att inaktuella dokument tas bort när nya styrdokument antas.
 • Ha regelbundna genomgångar av kommunens administrativa rutiner, för förenkling och aktualisering.
 • Införa en samordningscentral för distribution av varor till kommunens verksamheter.

Hållbar tillväxt

Miljöpartiet vill säkerställa en trygg framtid för alla kommunens invånare och företag. Därför är det viktigt att tillväxten sker på ett kontrollerat och hållbart sätt. Samtidigt är det också viktigt att Falkenbergs kommun, vid offentliga upphandlingar, ställer höga miljömässiga krav för att bli en föregångskommun i ett hållbart samhälle. Därför vill vi:

 • Att ekonomiska vinster som genereras i Falkenbergs kommun skall stanna i kommunen.
 • Arbeta för hållbar befolkningstillväxt så att den kommunala servicen kan byggas ut i takt med befolkningsökningen
 • Hjälpa offer för våld i nära relationer genom att möjliggöra ekonomisk och känslomässig autonomi.