Stoppa inte vindkraft i Falkenberg

Insändare i Hallands Nyheter 

Kommunens beslut innebär att det blir stopp för vindkraft i Falkenberg i många år framöver. Vi har inte råd att vänta på det, skriver Johan Risholm, fd stadsarkitekt, planchef och vindkraftssamordnare.

Falkenberg har en lång tradition av vindkraft. Det finns även en acceptans från breda grupper om att vindkraft är bra. Visserligen syns de, hörs om man kommer nära, men de lämnar inte livsfarligt avfall till kommande generationer. Det är vi, vi som nu bor här och behöver elektriciteten, som tar de mindre störningar som vindkraften medför. Om man i framtiden vill ersätta dem med annat så går det bra. Det mesta går att återvinna och det efterlämnar inga skadliga rester.

Falkenbergs styrande politiker säger nu att man inte skall tillåta någon mer vindkraft, inte pröva några ansökningar tills vidare. Man vill avvakta nya centrala regler och därefter göra en ny vindbruksplan och en ny översiktsplan. Det kommer att ta lång tid. Detta är ett djupt olyckligt beslut. Det riskerar att avbryta pågående utredningar om nya området och försena nödvändig ersättning av äldre kraftverk. Framförallt ger det fel signaler till exploatörer, markägare och allmänhet. Det kommer ta många år innan en ny översiktsplan är antagen. Kommunens beslut innebär att det blir stopp för vindkraft i Falkenberg i många år framöver. Vi har inte råd att vänta på det!

I Falkenberg finns lämpliga vindbruksområden fastslagna i vår gällande översiktsplan. Dessa har tagits fram genom att man ställt upp en lång rad kriterier som skall vara uppfyllda. De flesta handlar om avstånd till sammanhållen bebyggelse, till planerad bebyggelse, till särskilt känsliga områden för värdefullt landskap mm. Naturreservat, våtmarker, lokaler för känsliga fåglar mm skyddas även. Dessa kriterier är framtagna av experter och lämpar sig inte för politisk kohandel.

Lokalpolitiker i hela landet pratar vitt och brett om klimatet, men sätter sen ofta käppar i hjulet för förändringar i sina egna kommuner. Moderata lokalpolitiker talar gärna om brist på el i södra Sverige men gör sen allt vad de kan för att stoppa vindkraft utmed Sydsveriges kuster. Skall nu socialdemokraterna i Falkenbergs sälla sig till denna skara?

Kommunerna måste tillstyrka för att en vindkraftspark skall få byggas. Denna rätt har missbrukats. Antingen har man dragit ut på besluten i flera år, man har ändrat sig fram och tillbaka eller så har man utövat utpressning. En statlig utredning föreslår nu förändringar, för att förtydliga på vilket sätt kommunerna skall kunna påverka. Kommunerna skall få ha kvar sitt ”veto” mot utbyggnad, men kommunen måste uttala sin inställning tidigare. Huvudregeln är att man skall tillstyrka om ett område är utpekat som lämpligt i översiktsplanen.

Samtidigt som våra experter ropar på åtgärder för att ställa om samhället i en hållbar riktning, samtidigt som företagen ropar efter mer elproduktion, samtidigt som våra centrala politiker i regering och riksdag pratar om att vi bör satsa på vindkraft –går Falkenberg åt motsatt håll. Man stoppar utbyggnad i många år framåt. Medborgarna förväntar sig annat!

Varför gör man detta? Är det de halländska socialdemokraternas kärlek och förhoppningar till ny kärnkraft? Eller är det helt enkelt ett politiskt spel där man köper samarbetspartierna KD:s och Liberalernas fortsatta stöd?

Ändra er! Satsa på att fortsätta pröva förfrågningar om vindkraft på ett positivt sätt, i de fall där lokaliseringen är lämplig. Möjliggör en uppgradering av befintliga äldre vindkraftsverk så att nya, större men färre verk kan producera ännu mer förnybar el. Framförallt –var positiv till kommande vindkraftsparker till havs, även om de syns från land!

Johan Risholm

fd stadsarkitekt, planchef och vindkraftssamordnare ( Kandidat till kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Falkenberg)

https://www.hn.se/1.71137998

Relaterade nyheter

Falkenberg, 16 december 2021

Är det så svårt att hitta bra lokaler till den palliativa avdelningen?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter