Trafik och byggande

Trafik & byggande

Det gröna Gnesta är en mänsklig, miljövänlig och levande ort med livskvalitet för alla. Miljöpartiet vill se ett samhälle där vi invånare står i centrum. Då behöver vi också bygga ett samhälle där barn kan gå till skolan, vuxna kan ta cykeln och vi alla kan känna oss trygga i trafiken och där vi bor.

Miljöpartiet vill göra det enklare att åka tillsammans till jobbet, vänner och fritidsaktiviteter. När du måste ta bilen ska det finnas möjlighet att dela och ladda fossilfria bilar, även för dig som bor i hyresrätt. Oavsett var vi bor ska det vara enkelt att investera i hållbara lösningar för energi, miljö och boende.

Vi vill:

Skapa säkra cykelvägar i hela kommunen
Kommunen ska ta fram en ny cykelplan där investeringsbehoven för utbyggnad av cykelbanor i hela kommunen tydliggörs. Särskilda investeringar som ska utredas och prioriteras är sammanhängande cykelstråk och säkra skolvägar för barn. Kommunen ska bygga cykelväg mellan Gnesta och Björnlunda. Vägsträckan från Gnesta till Mälby bör göras säkrare både för bilister, cyklister och gående.

Förbättra pendelparkeringen
De dåligt planerade parkerings-platserna runt stationen behöver snabbt göras om så vi får fler platser på befintlig yta. Inga nya ytor vid stationen ska asfalteras för parkering. Cykelparkeringen vid stationen ska utökas och moderniseras med möjligheten att låsa in och ladda cyklar.

Satsa på laddplatser för bilar
Gnesta kommun bör avsevärt underlätta övergången till en fossilfri fordonsflotta. Kommunen ska snarast ta fram en plan för framtida laddinfrastruktur, där även framtida betalmodeller för användarna ska ingå. Det ska inte vara ett hinder att bo i hyresrätt för att ha elbil, därför ska ägardirektiven för Gnestahem skärpas kring investeringar på laddinfrastruktur med särskilt fokus att göra laddning tillgängligt för personer som bor i hyresrätt.

Ha enklare regler för byggande
Det behöver bli enklare för invånare att få tillstånd för energilösningar, utbyggnader eller gröna tak. Kommunen ska sträva efter att göra fler områden möjliga att utveckla och minska andelen mark som inte får bebyggas, så kallad “prickad mark”. En inventering bör göras för att identifiera mark som klassats som “prickad” trots att sakliga skäl inte längre föreligger. Icke-permanenta lösningar som solceller ska tillåtas inom samtliga bostadsområden.

Utreda möjligheten till kollektivtrafik inom Gnesta tätort
Det ska inte behövas egen bil för att ta sig till träning, butiker eller skola. Kommunen behöver utreda och presentera en plan kring hur invånarna kan ta sig inom tätorten med kollektivtrafik, med särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Skapa ett nytt centrum i Gnesta där människan står i fokus
I arbetet med att förnya Gnesta centrum vill vi se en plan för centrum som utgår från en mänsklig, miljövänlig och levande tätort som ökar livskvaliteten för alla, ung såväl som gammal. Ett centrum där handeln, människorna och kulturen möts och där Gnestas historia och unika kulturvärden värnas.

Sätta solceller på offentliga byggnader som möjliggör det 
Vi behöver öka kraven i ägardirektiven för de kommunala bolagen att utreda och anlägga solceller på fastigheter i nyproduktion, i renovering såväl som på befintliga fastigheter med goda förutsättningar. Kommunen bör till 2026 installera solceller med tillhörande energilager som motsvarar 10 procent av kommunförvaltningens elförbrukning.

Nyheter på Kollektivtrafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter