Omsorg & trygghet

Omsorg & trygghet

Miljöpartiet vill bygga ett samhälle där vi tar hand om varandra, minskar ojämlikheten och där alla ska känna sig trygga där de bor. Gnesta ska vara en ort där alla kan bygga sin framtid – oavsett vilka föräldrar du har, var du bor, om du är frisk eller sjuk, ung eller gammal, om du föddes här eller kom hit i går. 

Vi vill :

Utreda kommunens stöd till personer med funktionsnedsättningar
Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar får allt mer sällan tillräckligt stöd från kommunen genom LSS. Kommunen ska utreda hur väl vi tillgodoser behoven tillsammans med användarna, anhöriga och personal.

Förstärka den medicinska kompetensen på kommunens äldreboenden
Slutsatserna från Coronakommissionen visar tydligt på att äldreboenden med högre sjukvårdskompetens klarade sig bättre än andra. Gnesta bör därför förstärka bemanningen av sjuksköterskor och förbättra möjligheterna att ge mer och bättre vård på plats på äldreboendena.

Utveckla Thuleparken till en trygg mötesplats
Gnesta tätorts största park är idag en plats som många använder men också där många har känt sig otrygga. Kommunen bör göra insatser för att göra Thuleparken till en mer öppen och trygg plats och stärka det sociala arbetet kring parken.

Öka fältarbetet inom socialtjänsten
Socialtjänsten bör utifrån beprövad kunskap arbeta med mer uppsökande verksamhet. Samarbetet mellan socialtjänst, föreningsliv och skola bör stärkas ytterligare.

Se fler typer av boenden som passar äldre
Vi tror att till exempel trygghetsboende skulle kunna vara en del av ordinarie bostadsbestånd. Kommunen behöver undersöka möjligheten att bygga fler bostäder för äldre utanför Gnesta tätort.

Införa personlig omsorgskontakt i hemtjänsten
Idag har många äldre som bor hemma flera olika vårdbehov och upplever i många fall att hjälpen man får ges av för många personer. Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med att ge hemtjänsttagare en namngiven omsorgskontakt som de själva och dess anhöriga vet att de kan kontakta och som håller ihop hemtjänsten kring den äldre.

Införa receptbedömning inom äldreomsorgen
Överförskrivning av läkemedel är idag något som försämrar vardagen för många äldre och ökar samhällets kostnader. Kommunen bör i samarbete med vårdcentraler arbeta för minskad förskrivning av läkemedel genom receptbedömningsteam, som provats med framgång på många håll i landet.

Säkerställa tryggheten för barn i familjehem
Kommunen har idag svårt att hitta jour- och familjehem, vilket kan innebära stora problem för barn som behöver en tryggare tillvaro. Kommunen behöver säkerställa tryggheten för barn och unga genom ökad handledning och kompetensutveckling för de jour- och familjehem som de samarbetar med idag och öka samarbetet med andra familjehem i närområdet.

Skapa fler boenden för äldre i Björnlunda och Stjärnhov
Vi vill göra det lättare för äldre att bo kvar i Björnlunda och Stjärnhov genom att få fler anpassade boenden och trygghetsboenden i våra tätorter. I samband med nybyggnation bör byggandet av äldreboende beaktas och fler bostäder anpassas för äldre.

Införa fler brukarråd
Gnesta behöver fler vägar för invånarna att påverka sin vardag. Brukarråd är ett sätt för kommunen att fånga upp brister och möjligheter inom flera områden och fler brukarråd bör införas, till exempel inom LSS, skola eller äldrevård. De befintliga inflytandeformerna som pensionärs- och omsorgsråd samt ungdomsråd bör stärkas.

Stärka hemtjänsten på landsbygden 
Vi vill göra det enklare för äldre på landsbygden att bo kvar hemma genom satsningar på bättre förutsättningar för hemtjänsten.

Nyheter på Äldre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter