Demokrati

Alla har rätten att påverka! Miljöpartiet tror på människors vilja och förmåga att förbättra och förändra sina liv, sin vardag och sitt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • Införa kommunal rösträtt från 16 år på försök.
  • Att det lokala medborgarinflytandet ska öka, till exempel via medborgarbudget, brukarråd och medborgardialog.
  • Att kommunens verksamhet genomsyras av FN:s mänskliga rättigheter samt barn- och kvinnokonventionen.

Vi kan inte ta demokratin för givet. Den är värd att skydda och utveckla, speciellt i dagens stundtals polariserade och hetska politiska läge. Vi vet att ett samhälle där alla deltar på lika villkor fungerar bäst. Därför är demokrati och mänskliga rättigheter högt prioriterade för oss i Miljöpartiet. Alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och Göteborgs Stad ska bedriva sin verksamhet med respekt för den enskildes mänskliga rättigheter enligt de internationella konventionerna som Sverige åtagit sig att följa. Som ett led i att bygga en socialt hållbar stad är demokratiska värderingar en central aspekt. Göteborgs föreningsliv är en stor tillgång och en viktig plattform i arbetet med att öka människors förståelse för demokratiska processer. Föreningar kan ofta nå ut och organisera invånare som annars inte deltar i Göteborgs Stads aktiviteter. Speciellt ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- eller fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring demokrati. Det är viktigt att unga bereds möjlighet att påverka inom alla områden. Ett viktigt forum för ungas inflytande är ungdomsråden i stadsdelarna. De ska dessutom tillfrågas i viktiga frågor rörande unga. Ungdomsfullmäktige ska också få mer inflytande i stadens beslutsprocess. Vi vill införa kommunal rösträtt från 16 år på försök. Det är bra att de unga får påverka och deras intresse för politik växer fram tidigt i livet. För att skapa större samhörighet mellan dem som påverkas av politiken och dem som tar besluten vill vi att fler människor ska ha politiska förtroendeuppdrag under någon tid i livet.

Göteborgs Stads arbete med att trygga demokratiska värderingar ska stärkas och utvecklas. Stadens demokratiska processer ska göras mer tillgängliga. Att i stor omfattning tillgängliggöra kommunens information enkelt och tillgängligt på nätet är prioriterat. Informationen ska vara överblickbar och sökbar, tillgänglig för människor med funktionsnedsättning samt finnas på fler språk än svenska. Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas. Alla invånare, med särskilt fokus på de som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser, har rätt att delta i beslutsfattande och planering av åtgärder som berör dem och deras rättigheter. Kompetensen och kvaliteten i stadsdelarnas arbete med medborgardialog ska utvecklas.

Miljöpartiet vill att stadsdelarna ska ha större inflytande genom att införa lokala folkomröstningar där invånarna röstar om lokala frågor som berör stadsdelen. Vi tror att en sammansmältning av Göteborgs stads planering och uppgjorda planer tillsammans med stadsdelinvånare ska ge ett ökat intresse för närdemokrati.

Människors olikheter tillför kunskap och lärdomar, därför vill vi att Göteborgs alla verksamheter ska skapas och formas av människor som använder dem. Information ska vara öppen och lättillgänglig för alla. Vi anser att den öppna dialogen som finns på internet är bra. För att öppna upp dialogen ännu mer vill vi att hemsidorna för Göteborgs stad och e-tidningen Vårt Göteborg och annan viktig information ska finnas på alla världens stora språk.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: