Hav

Vi människor och många andra djur och ekosystem är beroende av havet. Några av de sakerna det ger oss är syre att andas, mat att äta samt jobb inom fiske, turism och sjöfart. Västerhavet har en enorm artrikedom med många skyddsvärda organismer. Men det är hotat. Vi kämpar för ett friskt västerhav med levande kust och skärgård.

Miljöpartiet vill

  • Att den biologiska mångfalden i havet ska öka.
  • Att fler hållbara maritima näringar ska utvecklas. Och att miljöpåverkan från fritidsbåtar ska minska.
  • Utveckla/arbeta för fler koncept för ekoturism i skärgården.
  • Påbörja arbetet med att inrätta marina biotopskyddsområden för att säkra ett representativt nätverk av ålgräsängar me mera. Och intensifiera arbetet med strandstädning.

Göteborg är en stad som på många sätt präglas av sin närhet till havet. Kusten är variationsrik med alltifrån grunda skyddade vikar med omgivande vassbälten och öppna sandstränder till klappersten och karga klipphällar. Under ytan finns grunda ålgräsängar, musselbankar och djupare fritt vatten.

Hav, kust och skärgård, liksom Göta älv är viktiga resurser. Den marina miljön förser oss med ekosystemtjänster som syre, naturlig vattenrening och mat. Fungerande ekosystem i havet är också direkt avgörande för att kunna klara klimatmålen. Här finns även unika miljöer för friluftsliv och ett rikt kulturarv. Många göteborgare värderar närheten till vattnet högt och kusten lockar många besökare.

De största hoten mot ekosystemen i västerhavet är fysisk påverkan längs kusten, överfiske, övergödning, mängden marint skräp och miljögifter i havet. Problemen syns till exempel genom att ålgräsängarna, som är viktiga uppväxtplatser, har minskat. Göteborgs stads kustvatten når inte upp till vattendirektivets krav på god vattenstatus. Ett annat hot där det behövs mer kunskap är problemet med invasiva arter.

På nationell nivå pågår arbete med planering av havet genom att ta fram havsplaner. På regional nivå finns GR:s projekt med gemensam kustzonplanering för södra Bohuskusten där Göteborg ingår. Utvecklingen av nya sätt att utvinna energi ur havet går framåt men ännu finns få anläggningar i drift.

Göteborgs stad ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem. För att säkra skyddsvärda arter och stabila populationer behöver vi skydda fler marina miljöer och vi behöver minska vår påverkan i form av utsläpp och exploatering. Genom att öka kunskapen om livet i havet skapar vi en större förståelse för ekosystemens värde. Strandskyddet är ett viktigt verktyg både för att bevara biologisk mångfald och att ge alla människor tillgång till attraktiva strandmiljöer. Kustlinjen ska vara tillgänglig för alla, dispenser ska undvikas.

I havet finns också potentiella resurser som till exempel algodling, energiutvinning och olika former av ekoturism. Här kan Göteborg tillsammans med andra aktörer hitta nya innovativa lösningar som ger hållbar försörjning inom maritima näringar. Staden ska verka för att minska tillförseln av näringsläckage och förorenande ämnen till havet och andra vatten bland annat genom aktiv miljötillsyn och väl fungerande avloppsrening. Arbetet med att minska nedskräpning och mikroplaster som når naturen ska intensifieras och städinsatserna utökas. Marin miljöövervakning ska fortsätta och utvecklas för att kunna följa miljötillståndet i havet. De åtgärder som finns i vattendirektivets och i havsmiljödirektivets åtgärdsprogram samt i stadens handlingsplan till miljöprogrammet ska genomföras.

Både Göteborgs hamn och stadens småbåtshamnar ska vara föredömen i att minska miljöpåverkan från sjöfarten och båtlivet. Göteborg ska aktivt delta i arbetet med kustzonplanering och havsplaner som säkerställer att utvecklingen av våra vattenområdet sker på ett hållbart sätt för ett friskt hav och en levande kust och skärgård. Vi behöver också skydda fler särskilt värdefulla havsområden. Det gynnar både livet i havet och det småskaliga fisket.
En förutsättning för att acceptera den stora miljöpåverkan som en muddring av Göteborgs hamn innebär är att den förbereds och genomförs med största möjliga hänsyn till natur och miljö. För att motivera muddringen bör farledsfördjupningen kombineras med etablering av vindkraft till havs och eventuellt andra installationer som odlingsbankar och konstgjorda rev.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: