Kretslopp och resurshushållning

Vi vill skapa ett samhälle som är uthålligt över tid. Vårt gröna Göteborg är 100 procent förnybart och all energi kommer från förnybara källor. Kretsloppen har slutits lokalt, avloppen renas och komposteringen är komplett. Det produceras inget som inte kan återvinnas eller återanvändas.

Miljöpartiet vill:

 • Att stadens inköp av hållbara varor och tjänster ska öka, cirkulära flöden ska främjas.
 • Att resursanvändningen per invånare ska minska.
 • Minska utflödet av rent dricksvatten från ledningsnätet.
 • Minska inflödet till avloppsnätet av vatten som inte behöver renas.
 • Det inte ska vara några avbrott i dricksvattenförsörjningen.
 • Att minst 80 procent av all mat som köps in av staden ska vara ekologisk.
 • Utreda förekomst och effekter av plastpartiklar i avloppsslam.
 • Påbörja arbete med ytterligare reningssteg för läkemedelsrester vid Ryaverket.
 • Planera för ökat lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • Ta fram en handlingsplan för ökad användning av återvunnet och förnybart byggmaterial med målet att 75 procent av allt som staden och dess bolag bygger ska byggas med fossilfritt byggmaterial.
 • Att ett träbyggnadsprogram ska tas fram.
 • Alla förskolor och skolor ska göras giftfria enligt konceptet för “giftfri förskola”.
 • Att Göteborg ska bli en “Sharing city”.
 • Genomföra en förstudie om möjligheterna att initiera en återbruksgalleria.
 • Utveckla systemet för fastighetsnära insamling.
 • Utveckla och samordna stadens arbete med mat och livsmedelsförsörjning för att stärka arbetet med Miljömåltider, Lärande hållbara måltider, Göteborgsmodellen för minskat matsvinn samt den lokala livsmedelsstrategin.​
 • Utreda möjligheten att investera i en sorteringsanläggning för en ökad utsortering av plast.

 

I många fall ser vi inte den miljöpåverkan som vår konsumtion ger upphov till eftersom den sträcker sig långt utanför både kommunens och landets gränser. Det finns ett tydligt samband mellan avfallsmängder, dess behandling och klimatpåverkan. Dagens konsumtionsmönster är varken hållbara eller jämlika. I flera fall bidrar vår konsumtion både till klimatförändring, en ohållbar användning av naturresurser och spridning av giftiga ämnen. Om alla levde som vi i Sverige skulle det enligt WWF:s beräkningar behövas över 4 planeter för att täcka resursanvändningen. Omställning till cirkulär ekonomi och mer hållbara livsstilar är nödvändig. Genom att skapa ett kretsloppssamhälle där produkter och råvaror återanvänds eller återvinns kan resurserna räcka till framtida generationer.

Göteborgs stad ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem. Det är angeläget att kommunen bidrar till att minska konsumtionen både inom kommunens egna verksamheter och genom information till allmänheten. Vid varje inköp bör behovet noga övervägas. Ramavtal och avropsregler ska utformas så att det styr mot minskad konsumtion och återanvändning. Göteborg ska motverka alla former av onödigt svinn och överkonsumtion. Inköp och användning av engångsprodukter ska minska. Fossilfria produkter ska främjas i stadens upphandlingsprocesser. Genom att ställa höga klimat- och miljömässiga- samt etiska krav vid alla inköp och all upphandling möjliggörs en högre andel miljöanpassade alternativ. Efterlevnad ska säkerställas.

Genom att minska konsumtionen minskar vi också mängden uppkommet avfall och vårt klimatavtryck. Det ska bli lättare att vara miljövänlig och det ska finnas ekonomiska incitament som uppmuntrar ett hållbart beteende. Staden ska aktivt främja delade och sprida kunskap om fördelarna med cirkulär ekonomi. Det ska bli lättare att låna och att dela. Cykelkök, sportotek och verktygspooler ska finnas i alla stadsdelar. Produkter som har längre livslängd ska uppmuntras och underhåll av stadens maskiner och lokaler ska säkerställas för att behålla värde och kvalitet. Det avfall som ändå uppkommer ska i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas i enighet med EU:s avfallstrappa. Restavfall ska omhändertas så att miljö- och klimatpåverkan blir så liten som möjligt. Utsorteringsgraden av återvinningsbara material behöver öka och vi behöver säkerställa att det utsorterade materialet faktiskt återvinns. Utfasning av fossil plast i kommunal verksamhet ska påbörjas och avfallshanteringen av plast ska förbättras. Matavfall ska ses som resurs där även lokala kretsloppslösningar ska uppmuntras. Den mat som köps in och serveras ska vara god, näringsrik, närlagad och producerad på ett hållbart sätt.

Giftflödena i Göteborg behöver stoppas redan vid källan innan de ställer till problem för människor och natur. Ämnen med särskilt farliga egenskaper ska inte användas eller släppas ut varken i luft, mark eller vatten. Kemikalieplanen ska genomföras, vilket innebär att Göteborgs Stad ska sluta använda farliga kemikalier inom alla sina verksamheter. Detta behöver prioriteras i upphandlingsarbetet. Eftersom barn är känsligare än vuxna ligger kemikalieplanens fokus på miljöer där barn vistas. Arbetet med ”Giftfri förskola” ska utvecklas och spridas även inom stadens skolor. Barn som växer upp i Göteborg ska få växa upp så giftfritt som möjligt.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: