Kretslopp och resurshushållning

Lyssna

Vi vill skapa ett samhälle som är uthålligt över tid.

Detta innebär att kretsloppen måste slutas så att samma ämnen kan återanvändas om och om igen. Det gäller metaller och många av de ämnen som vi behöver i våra produkter. Det gäller även vattnet och de viktiga salter som är nödvändiga för allt levande och därmed för att producera vår mat. Miljöpartiet har drivit att ökad resurshushållning ska vara ett mål för staden.

Mer biogas och ökad återvinning av gödningsämnen
Förr var den viktigaste giftkällan fabrikens skorsten, idag är det våra hem. Vi behöver därför arbeta med att avgifta källorna som idag förorenar resterna från vårt samhälle. Vi ska återvinna resterna på ett energieffektivt och miljöriktigt sätt med bland annat rötning som producerar biogas och användbar gödning. Cirka 30 procent av stadens komposterbara avfall blir idag biogas. Andelen behöver öka och rötning behöver ske nära Göteborg.

Gifterna måste bort
För att lyckas med avgiftningen fullt ut måste dagvatten från staden på sikt ledas förbi reningsverken och vid behov renas separat. Vattnet kan istället bli en tillgång som förskönar vår stad med små vattendrag.

Miljömåltider och stadsnära odling
Vår mat måste också bli mer giftfri, inte minst gäller detta mat som importeras från länder där man bl.a. använder konstgödning med höga kadmiumhalter och bekämpningsmedel som är förbjudna här. Vi har i flera år ökat andelen miljömåltider i Göteborg genom att skärpa upphandlingen och efterfråga ekologiska produkter. 

Kemikalieplan mot farliga ämnen

Våra kläder och övriga textilier innehåller också ofta höga halter av gifter, i färger och i ytbehandlade skikt. Elektronik och plastprodukter innehåller organiska ämnen som ofta är hormonstörande. Vi arbetar med en kemikalieplan som ska styra stadens systematiska arbete med att bland annat fasa ut farliga kemikalier.
Det kommer att krävas internationella miljökrav på produkter för att uppnå rena kretslopp. Vi vet att det är en lång väg att vandra men det finns inget alternativ. Att bränna allt vi inte vill ha är en kortsiktig lösning. På sikt leder det till gigantiska deponier av giftig aska och sinande tillgång på råvaror, råvaror som för många är livsnödvändiga.

Läs mer om våra åsikter om kretslopp och resurshushållning i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: