Trygghet

Segregationen i vår stad är utbredd. Människor från olika miljöer isoleras därför från varandra. Detta leder till otrygghet och bristande tillit till samhällets institutioner. Gängkriminalitet och en utbredd tystnadskultur är ett påtagligt hot i våra mest utsatta stadsdelar, detta är oacceptabelt.

Miljöpartiet vill

  • Utreda möjligheten att genomföra trygghets- och delaktighetsarbete med Gårdstensbostäder som modell.
  • Fortsätta arbetet med att bygga ut Trygg i Göteborg i fler stadsdelar.
  • Bekämpa narkotikaanvändning med preventiva åtgärder och narkotikabruk med stöd till förändrad livssituation.

Tryggheten behöver stärkas i stora delar av staden, segregationen är fortsatt stark trots målmedvetet arbete att skapa en mer sammanhållen stad. Den känsla av maktlöshet och frånkoppling från samhället i stort som förekommer i vissa delar av staden är viktig att åtgärda så tidigt i livet som möjligt. En väl fungerande förskola, skola och goda vägar till arbete är avgörande för detta. Föreningslivet och sociala organisationer är avgörande parter för att staden ska lyckas med sociala insatser. Genom att bygga samman områden med stort fokus på sociala perspektiv kan vi se till att nybyggnationen bidrar till ökad trygghet, minskad segregation.

Narkotikabruk leder till lidande och dödsfall samtidigt som försäljningen ger enorma vinster för de gäng som driver handeln. Att minska mängden droger i omlopp är en viktig folkhälsoinsats men också en nyckel till minskat gängvåld och kriminalitet. Stadens narkotikapolitik ska inriktas på preventiva åtgärder för att färre ska testa narkotika och hamna i ett missbruk och att minska mängden droger i omlopp. Individer med pågående missbruk ska ges stöd och hjälp att förändra sin livssituation. Här spelar frivilligorganisationer och den sociala ekonomin viktiga roller som samarbetspartners.

Oseriösa affärsidkare och kriminella grupperingar är ett stort hot mot det lokala näringslivet, framför allt i våra utsatta områden. Samverkan mellan relevanta kommunala aktörer, polis och andra statliga myndigheter för att minska problemet ska utökas. Stadens avhopparverksamhet och stöd till kriminellt utsatta familjer måste vara effektivt. Ett väl fungerande samarbete med civilsamhället är nödvändigt för att nå framgång med dessa grupper.

För att polisen ska lyckas med sin uppgift mot kriminaliteten, och även för att öka samverkan mellan polis/myndigheter och skola i tillitsskapande syfte ska arbetet med Trygg i Göteborg fortsätta. För att fånga upp ungdomar som riskerar att fasta i den kriminella världen ska fler fritidsverksamheter skapas, och fler fritidsledare utbildas.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: