Bruka marken hållbart

Lyssna

Jord- och skogsbruket är huvudnycklar i en levande landsbygd. Bördig jordbruksmark ska behandlas varsamt för att kunna förse även kommande generationer med livsmedel.

  • Vi vill förhindra att god åkermark exploateras för andra ändamål än odling. Produktion av skogsbruksråvara är en viktig resurs i det gotländska samhället och skogsmark ska skötas så att den ger god avkastning. Samtidigt måste mer gammal skog undantas från kalhygge så att vi även i fortsättningen har fungerande skogsekosystem.

  • Vi vill att skogsägare ska använda sig av alternativa metoder som hyggesfritt skogsbruk eller blädning på lämpliga marker.

  • Vi vill att Region Gotlands skogsinnehav används för att utveckla hållbara och alternativa skogsbruksmetoder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: