270 miljoner till biogasproduktion

270 miljoner till biogasproduktion

Sverige ska vara fossilfritt till år 2045. För att lyckas krävs en omfattande omställning till hållbara drivmedel och energikällor. För att stärka den svenska biogasproduktionen och påskynda omställningen föreslår regeringen att ersättningen till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor, utöver dagens 60 miljoner kronor.


För att stärka konkurrenskraften för den svenska biogasproduktionen och påskynda omställningen till förnybara energikällor föreslår regeringen att ersättningen till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor, utöver dagens 60 miljoner kronor.Regeringen har tidigare förstärkt metanreduceringsersättningen till anläggningar som producerar biogas från gödsel. Ersättningen breddas nu också till att omfatta fler substrat än gödsel, som matavfall och slam. Det passar den gotländska biogasproduktionen väldigt väl. Syftet är att ersätta producenterna för den dubbla miljönytta som uppstår vid produktion av biogas.

De senaste åren har importen av biogas från andra EU-länder, främst Danmark, ökat då den drar nytta av både Danmarks produktionsstöd och Sveriges konsumtionsstöd (skattebefrielse). Att den importerade biogasen är billigare har lett till sämre marknadsförutsättningar och lönsamhetsproblem för svenska biogasproducenter. Energimarknaderna är och ska vara internationella. Det är dock viktigt att konkurrensen inte snedvrids på den inre marknaden.

Satsningen som regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten är en tillfällig åtgärd för 2018 för att möta problemet så att svenska producenter av biogas får jämförbara konkurrensförutsättningar som producenter i andra EU länder. För att stärka de långsiktiga marknadsförutsättningarna för svensk biogas tillsätter regeringen även en utredning. Den ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogasen kan ges konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga spelregler.

Sverige ska vara fossilfritt till år 2045. För att lyckas med det och minska koldioxidutsläppen, krävs en omfattande omställning till hållbara drivmedel och energikällor. En viktig pusselbit här är att ersätta fossila bränslen med biogas, en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda, samtidigt som näringsämnen kan återföras till jordbruket. Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, och dessa näringar har därför central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi på Gotland och i Sverige.

Jag kör själv en biogasbil sedan ett antal år. Det fungerar väldigt bra och det känns också bra att köra på ett bränsle gjort av restavfall som skapar jobb på Gotland och bidrar till klimatomställningen.

Isabel Enström (MP) gruppledare och riksdagskandidat

Publicerad i Gotlands Allehanda 20 april

Relaterade nyheter

Gotland, 11 april 2017

En offensiv för klimatet och hållbart resande

Gotland, 21 november 2014

Utökad kollektivtrafik och övergång till biogas

Gotland, 29 augusti 2014

Replik: Förenklade lösningar eller en hållbar grön politik?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter