Koll på kollektivtrafiken

Lyssna

I planeringen av kollektivtrafiken handlar det om att lägga ett pussel med hänsyn till ekonomiska resurser och att successivt förbättra möjligheterna att resa, skriver Isabel Enström (MP) tillsammans med Tekniska nämndens ordförande.

Så, så får vi skörda skriver Ulf Klasson (FP) i GT 20 juli och menar att inte tillräckligt satsas på kollektivtrafiken. För en bra skörd måste den som sår väga in de faktorer som påverkar skörden. För kollektivtrafiken handlar det om att lägga ett pussel med hänsyn till ekonomiska resurser och att successivt förbättra möjligheterna att resa.

Det går att bevisa vad en vill med statistik, men vad säger det? Den statistik från Trafikanalys som Klasson hänvisar till, gällande en minskning av kollektivtrafikresandet 2006-2014, behöver kompletteras med hur demografin påverkar Gotlands resenärsstatistik. Antalet ungdomar upp till 20 år minskade med 1841 personer 2006-2014. Detta är en faktor som ger stort utslag i resandet, speciellt som varje individ oftast reser två gånger om dagen.

Samtidigt visar statistiken att totala antalet resor ökat mellan 2013 och 2014, trots att antalet ungdomar upp till 20 år minskade med 199 personer samma period. Antalet utbudskilometer per år, alltså de busslinjer som är möjliga att resa med, har också ökat både mellan 2011 till 2012/13 och sedan igen 2014. Fler resemöjligheter erbjuds alltså redan idag.

Visst finns ändå utmaningar på Gotland med att få till en tillfredsställande kollektivtrafik. Trafiken är redan idag till nästan 80 procent skattesubventionerad och vi bor över hela ön. Detta är faktorer som inte går att bortse från.

I vårt Regionala trafikförsörjningsprogram planeras för att öka antalet resenärer från drygt 1 miljon 2012 till 1,8 miljoner år 2020. För 2015 beslutade vi om mer pengar till kollektivtrafiken för tätare och snabbare turer på stomlinjerna. Prioritet har legat på ordinarie tidtabell liksom önskemål från allmänheten om att koordinera linjer för att spara tid, lägga till nya eller extra turer vissa tider. Allmän kollektivtrafik genom beställning testas nu för bättre tillgänglighet även i mer glest befolkade områden. Samverkan med skolbussarna förbättras och Visby busstation byggs om med fokus på tillgänglighet, trafiksäkerhet, logistik och bättre cykelparkering. Mer info på gotland.se/kollektivtrafiken.

Avvägningen mellan önskemål på snabba turer och var en god kollektivtrafik på ön ska erbjudas behöver alltid göras. Vi välkomnar därför Ulf Klassons liksom andras engagemang för en bättre kollektivtrafik. Vår ambition är att fortsätta hitta lösningar för bättre turtäthet, sammanhängande tidtabeller vid byten och alternativa lösningar som komplement till de stora bussarna samtidigt som priset ses över.

Isabel Enström (MP), regionråd
Tommy Gardell (S), ordförande Tekniska nämnden
 

Publicerad i Gotlands Tidningar 27 juli

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: