Rödgröna majoriteten pressar på för fler hyresrätter

Rödgröna majoriteten pressar på för fler hyresrätter

I snart två mandatperioder har S-MP-V tillsammans tagit ansvar för att styra regionen. Vi har arbetat för att trygga välfärden och för en hållbar utveckling för hela Gotland. Den inriktningen fortsätter vi i vår budget för 2019.


Vi satsar för ett starkt Gotland

Det går bra för Gotland och det går också bra för Region Gotland. Vi har en positiv befolkningsutveckling, positiv skattekraftsutveckling och vi har en regering som satsar på välfärd.

I snart två mandatperioder har S-MP-V tillsammans tagit ansvar för att styra regionen. Vi har arbetat för att trygga välfärden och för en hållbar utveckling för hela Gotland. Vi har successivt skapat en alltmer stabil ekonomi där vi närmar oss ett läge där våra nämnder och verksamheter utöver god kvalitet också sammanlagt har en ekonomi i balans.

Den framtida kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg är oroande. Vi arbetar aktivt med att påverka den pågående statliga kostnadsutjämningsutredningen för att Gotlands särskilda förutsättningar att ansvara för och finansiera sjukvården ska beaktas bättre. Det finansiella målet om 2% i resultat nåddes  2017 och vi fortsätter stegvis att ta oss närmare budgetmålet när vi planerar verksamheten. Vårt mål är att både ha en ekonomi som är långsiktigt hållbar samt en god och tillgänglig välfärd. Samtidigt  fortsätter vi satsningar som bidrar till attraktionskraft och hållbar tillväxt för att hela Gotland ska fortsätta utvecklas.

Det finns mycket att vara stolt över! Kryssningskajen är nyss invigd och ett nytt fönster för fler besökare och nya marknader har därmed öppnats. Vi har byggt om och fått en modern gymnasieskola. Vi har en Arenahall som erbjuder helt nya möjligheter för idrotten. Bostadsbyggandet har ökat stort – 2016 mest i landet – och vi arbetar offensivt med exploatering såväl i Visby som på landsbygden.

Tack vare det pågår planeringen för tre stora och viktiga utvecklingsprojekt samtidigt när vi nu går igång med Visborg, Östercentrum och inre hamnen. Genom den första dubbla markanvisningen byggs det efter flera decennier därmed flerbostadshus på landsbygden. Vi har byggt ett särskilt boende på Östergarnslandet samt ett på Terra Nova. Snart öppnar ett trygghetsboende i Visby. Vi har byggt vår första fem-avdelningsförskola på A7-området och har nu startat med planering och bygge av ny akutmottagning och intensivvårdsavdelning på lasarettet.

Efter flera tunga år av vattenbrist är bygget av avsaltningsverk i Kvarnåkershamn igång och därmed säkras vattentillgången för södra Gotland där vi också investerar tungt i va-systemet. Utöver det pågår flera spännande utvecklingsprojekt för vatten och avlopp med fokus på vattenhållande insatser och vattenåtervinning, där testbädd Storsudret är ett av dessa.

Vi har mer resurser än någonsin i projekt på ön. Näringslivspaketet ”Hållbara Gotland” är nu igång och det ska bli spännande att följa effekterna framåt. Samverkan med Uppsala Universitet Campus Gotland har utvecklats och tack vare det ser vi hur vi också möter kompetensutmaningar framåt för både offentliga och privata arbetsgivare. Gotland Grönt Centrum utvecklas positivt. Våra utmaningar kring elkabel och vattenbrist bidrar i andra änden till att Gotland som platsen för ny teknik och innovation blivit ett faktum. Det innebär helt nya förutsättningar för kunskapsintensiva innovationsföretag och forskning.

Vi har arbetat för att bli en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetare goda villkor och möjlighet till utveckling. En viktig del är den jämställdhetssatsning vi sedan 2012 hållit i. Vi har sedan 2012 investerat 87 miljoner för mer jämställda löner och minskat lönegap mellan män och kvinnor.

Utveckling och tillväxt över hela Gotland

Hela Gotland ska fortsatt vara levande och vi  arbetar nu med flera strategier för att både säkerställa god service och utveckling. Service ska finnas tillgänglig över hela ön, också i ytterområdena. Vi satsar 2,5 miljoner extra per år i två år för att utveckla det aktiva, samlande och utåtriktade arbetet med Tillväxtplanen. Som en del i det ska arbetet med Landsbygd 2.0, i samverkan med lokala krafter, fortsätta och en landsbygdsstrateg som blir spindeln i nätet i landsbygdsutvecklingen ska rekryteras.

Infrastruktur och kommunikation är viktiga delar när hela Gotland ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Kollektivtrafiken har diskuterats på många öppna möten under våren, och många synpunkter har kommit in. För att påbörja arbetet med en bättre kollektivtrafik tillförs 3 miljoner 2019. När statsbidraget för enskilda vägar minskar behöver Region Gotland ta över och vi tillför 2 miljoner.

Vi har strategier på plats för våra två utpekade tillväxtnäringar: Mat- och livsmedel och Besöksnäring. Nu tar vi också beslut om en Filmstrategi då vi ser att vi på Gotland har lång erfarenhet, unika förutsättningar och redan lyckosamma satsningar som ger goda möjligheter för fortsatt framgång. Vi tillför därför Gotlands Filmfond 1,5 miljoner och vi ger vår filmstrategi en skjuts igång med 1 miljon. Redan i höst startar ytterligare en filmutbildning på Folkhögskolan i Fårösund. Satsningen på film är fortsatt prioriterad för att stärka norra Gotland.

Vi satsar 25,5 miljoner kronor på en bra boendemiljö för deltagare på Gotlands folkhögskola i Hemse genom att investera i ett nytt Nygårds elevhem. Boendet möjliggör också för fler att gå folkhögskolans sommarkurser som i sin tur genererar intäkter till folkhögskolan och till Hemse som samhälle.

Hemsebadet ska rustas upp för att säkerställa möjligheterna till bad på södra Gotland även i framtiden. Därför avsätts nu investeringsmedel (15,4 miljoner) för att renovera Hemsebadet och uppdatera nödvändiga tekniska installationer för en trevligare inomhusmiljö.

Räddningstjänsten tillförs resurser för att alla på Gotland ska kunna känna sig trygga med att räddningstjänsten finns där när vi behöver den.
När samhället förändras måste också underlagen för planering och beslut förnyas, därför ger vi 1 miljon till arbetet med ett brett framtagande av en ny Översiktsplan.

Vi fortsätter prioritera gotlänningarnas välfärd

Att det går bra för Gotland visar sig också i att vi blir fler gotlänningar och fler barn i förskola och skola. För att kunna ta emot fler barn och elever med bibehållen kvalitet tillförs Barn- och Utbildningsnämnden 30 miljoner.

Vi påbörjar planeringen för att om några år ersätta Alléskolan i Visby med en nybyggd skola med mer funktionella lokaler på samma plats.
Tillgängligheten och kvaliteten i vården är generellt sett god. Vi har tillfört resurser efterhand behov av vård och nya typer av vård har utvecklats.

För 2019 tillförs 39 miljoner. De senaste åren har vi med hjälp av statliga medel kunnat utveckla cancervården som nu tillförs 2,3 miljoner för att kunna fortsätta arbetet med egna medel.

Den vård som kan utföras på ön ska också göras här. Hälso- och sjukvårdsnämnden har framgångsrikt jobbat med att ta hem utomlänsvård från andra landsting till att ske på Gotland. Trots detta krävs medel för att kunna möta behovet av fler väldigt kostnadskrävande vårdtillfällen på fastlandet. Vi avsätter 10 miljoner för detta.

Att bygga upp en egen PCI-verksamhet (ballongsprängning av hjärtats kranskärl) på Gotland innebär att patienter snabbare får vård genom att inte behöva transporteras till Karolinska sjukhuset. Satsningen är bra för patienterna, miljön, förutsättningarna för personalrekrytering samt ekonomin. Vi avsätter 10 miljoner kronor i investeringsmedel för etablering av PCI-verksamhet.

Akutmottagningens lokaler är i stort behov av ombyggnad och tillbyggnad då utrymmena är trånga. Det medför integritetsproblem för patienter, och det är svårt att få lugn och trygghet. Anpassningar ska ske för ett bättre patientbemötande, arbetsmiljö och säkerhet på mottagningen. Även verksamheter som operation, intensivvård och röntgen är i behov av lokalförändringar, de behöver större och mer moderna lokaler. 77 miljoner kronor under tre år avsätts för investeringarna.

Antalet äldre på Gotland ökar år för år. För att kunna ge fler gotlänningar vård och omsorg tillförs Socialnämnden 16,7 miljoner. För ökade behov av insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tillförs 4 miljoner.

Vi fortsätter satsningen på lönerna för Region Gotlands medarbetare även 2019 där vi avsätter drygt 100 miljoner för löner där 19 miljoner är riktade satsningar för jämställdhet och bristyrken. För 2020 och 2021 ökas avsättningen för framtida löneökningar från 71 till 100 miljoner för respektive år. Arbetet med värdegrundsfrågor, organisationskultur samt det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling förstärks med 1 miljon.

Vi lägger ett uppdrag om en större samordnad bilpool för regionens verksamheter. Det bör ge en besparing och en tydligare styrning mot biogastankning. Även möjligheter till samverkan med en verksamhet för arbetsträning ska beaktas för bilarnas skötsel.

Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 60 miljoner kronor.

För att nå det övergripande målet om att utveckla hela Gotland fortsätter vi värna de värden som bygger vår attraktivitet. Fortsatt utveckling ställer krav på ett Gotland som är attraktivt att bo, leva och verka på. Region Gotland står inför flera utmaningar utifrån den demografiska utveckling som nu sker. Det ställer krav på oss att se till helheter och samband och ta hänsyn till hur besparingar och satsningar påverkar varandra.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8526665

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter