Staten måste bidra mer

Lyssna

Att säkerställa god vård till alla gotlänningar kräver fortsatt hårt arbete utifrån de strategier som redan finns, men också ekonomiska tillskott framöver skriver Stefaan De Maecker, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med företrädare för den rödgröna majoriteten.

Allt fler behöver allt bättre och mer avancerad sjukvård vilket kostar. Det finns därför tydliga krav på förnyade arbetssätt och bättre strukturer som skapar en effektiv vårdapparat. Utöver detta är vår övertygelse att sjukvården måste tillföras mer pengar.

På sistone har flera lyft frågan hur vi ska kunna klara denna utveckling ekonomiskt. Nationellt finns inga färdiga svar på hur det ska gå till på lång sikt. På Gotland har vi utvecklat flera strategier för att göra det som vi idag ser är möjligt.

1. Stabil bemanning

Huvudfokus är att kunna bemanna med fast personal. Hyrpersonal är inte bara dyrt utan leder även till bristande kontinuitet, kvalitetsbrister och ansträngd arbetsmiljö. Under hösten har vi kunnat vända utvecklingen för hyrsjuksköterskor och hyrläkare inom vissa områden och ser fram emot att kunna fortsätta prioritera att behålla och rekrytera fast personal som är vår viktigaste resurs.

2. Ständiga förbättringar 

Inom alla områden behöver vi hitta ständiga och gradvisa förbättringar. Lyckas vi till exempel minimera behovet av vård på fastlandet innebär det inte enbart en mindre kostnad för utomlänsvård utan också minskat besvär för patienter som behöver resa mindre.

3. Samverkan

Särskilt på Gotland har vi utmärkta förutsättningar att sudda ut gränser mellan landstings- och kommunansvar gällande vård och omsorg. Vi fortsätter utveckla samarbetet mellan sjukvården och socialförvaltningen och med utbildningsförvaltningen.

4. Nära vård

Primärvården utgör basen i sjukvården, ska vara tillgänglig och möta behoven på olika sätt med en helhetssyn på patienten. Satsningen på trygghetspunkter på landsbygden behöver utvecklas ytterligare.

5. Förebygga sjukdomar

Vi kan förebygga sjukdomar och därmed undvika framtida lidande och kostnader. Vi ser goda resultat av våra satsningar inom diabetesvården och benskörhet. Vi fortsätter öka våra ansträngningar för att minska sjukdomar på grund av till exempel rökning, övervikt och alkoholriskbruk.

6. Ökad statlig finansiering

Att Gotland bildar storregion med Stockholm är inte aktuell utifrån det politiska läget i riksdagen. Vi arbetar därför aktivt för att staten i mycket högre grad ska beakta Gotlands isolerade ö-läge med den enskilt minsta landstingsbefolkningen. Vi kan motivera behovet av ett större ekonomiskt tillskott med de strukturella nackdelar ö-läget med den lilla befolkningen innebär.

Vi vill säkerställa god vård till alla gotlänningar. Det krävs hårt arbete men också ekonomiska tillskott framöver.

 

Stefaan De Maecker (MP)

Leif Dahlby (S)

Jennie Jarve (V)

för majoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Publicerad i Gotlands Tidningar 24 januari

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: