Värna Östersjön

Östersjön måste få återhämta sig från den stora miljöbelastningen havet har varit utsatt för under många år. Påverkan i form av utsläpp av närsalter behöver minskas, från både hushåll och markavrinning. Även nedskräpning på land och till havs bidrar till föroreningar i Östersjön, inte minst av mikroplaster som skadar havets liv.

Miljöpartiet vill

  • att Gotland ska bli föregångare i att minimera utsläpp och läckage av näringsämnen genom bland annat tillvaratagande och återinfiltrering av vatten
  • ha effektiv rening av avloppsvatten där bland annat läkemedelsrester, näringsämnen och mikroplaster filtreras bort och tas om hand
  • förhindra spridningen av mikroplaster genom kampanjer för strandstädning och mot nedskräpning samt minska användningen av engångsartiklar av plast
  • att Region Gotland blir en mer aktiv aktör för att driva Östersjöfrågorna både nationellt och internationellt

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: