Landsbygd

Landsbygd

Gotlands landsbygder är en viktig motor för hela öns fortsatta utveckling. Ett positivt företagsklimat, tillgång till kommunikationer, skola och social infrastruktur skapar förutsättningar för fortsatt utveckling. Landsbygdens roll kommer att bli allt viktigare för att klara omställningen till en hållbar värld med slutna kretslopp och förnybar energi, förutsättningarna för att bo och verka på landet måste förbättras. Jordbruket måste – som en av våra viktigaste näringar – ges goda förutsättningar för att bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, både ekonomiskt och miljömässigt. Gotlands rika och vackra natur är en reseanledning och viktig resurs för besöksnäringen på landsbygden.


Vi vill:

• ha en god basservice inom rimlig restid på hela Gotland

• att det  ska  finnas  skolor  med god kvalité över hela ön

• stärka ekologiskt hållbar lokal primärproduktion, förädling av livsmedel och mathantverk

• stödja utveckling av nya vegetariska livsmedel och odling av gotländska proteingrödor

• att kretsloppen sluts med målet är att föra tillbaka näringsämnen till jordbruket

• att kollektivtrafiken förbättras och kompletteras med fler möjligheter

• säkerställa byggande av flerbostadshus på landsbygden

• vidareutveckla fiberutbyggnaden så att stabiliteten i fibernätettryggas

• att fler tjänster tillgängliggörs digitalt

• stärka biblioteken som mötesplatser och informationscentra

• fortsätta öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i offentlig upphandling

• säkerställa att all mat som serveras på sjukhus, skolor eller annan skattefinansieradverksamhet ska uppfylla kraven i svensk djurskyddslag

• stimulera produktionen av hållbart biobränsle

• prioritera satsningar och bättre förutsättningar för öns småskaliga fiskenäring

• att hyggesfritt skogsbruk utvecklas för att skapa varierade skogar och att Region Gotland använder skogsmark för försök och visning av hyggesfritt, ekosystembaserat skogsbruk

• att hästnäringen och dess potential för sysselsättning och utveckling på Gotland utreds och stimuleras

• se en förstärkning av hållbar natur-, kultur- och matturism genom ökad samverkan samt informationsspridning om besöksmål, aktiviteter, mat och boende på landsbygden

• möjliggöra för kulturella och sociala strukturer för en god livskvalitet på hela Gotland

Nyheter på Landsbygd

Gotland, 23 augusti 2018

Ansvar för klimatet får Sverige att hänga ihop

Gotland, 13 november 2017

Grön satsning på ängar och hagar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter