Naturen

Naturen

Den biologiska mångfalden ger en lång rad ekosystemtjänster, naturens gratistjänster, som rent vatten, mat, råvaror och upplevelser. Mångfalden skapar också motståndskraft i de ekologiska systemen. Genom att ha en rik natur med stor variation är ekosystemen och därmed samhället bättre rustat inför de oundvikliga förändringarna. Att bevara och återskapa mångfalden i det brukade landskapet är avgörande för den långsiktiga produktionsförmågan.


Vi vill:

• bevara värdefull natur för biologisk mångfald, friska ekosystem, ekosystemtjänster, friluftsliv, rekreation och naturturism

• styra ny bebyggelsen till redan exploaterade områden för att värna jordbruksmark, alvarmarker och miljöer för det rörliga friluftslivet

• att Region Gotlands skogar brukas hyggesfritt för att utveckla variationsrika skogar med god produktion

• värna Gotlands åar och vattendrag och att kraftigt påverkade vattendrag ska återställas

• bevara och restaurera våtmarkerna så att klimatmål kombineras med mål för biologisk mångfald och minskning av näringsläckage till havet

• behålla ett starkt strandskydd och värna stränderna och strandängarna

• säkra en bebyggelsefri zon på våra inlandsklintar då dessa liksom stränderna har ett stort upplevelsevärde

• att storskalig kalkbrytning inte får påbörjas i nya områden

Nyheter på Naturen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter