Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa har ökat i vårt samhälle bland unga, medelålders kvinnor och bland äldre. Det är en av våra vanligaste orsaker till sjukskrivningar, självskadebeteenden, missbruk och självmord. Inte minst lider många unga idag av oro och psykisk ohälsa och många barn på Gotland har neuropsykiatriska diagnoser. Att stärka förutsättningarna för alla barn och unga att utvecklas och vara delaktiga i samhället är en avgörande framtidsfråga.
Vi vill:

• att ännu mer kraft och resurser läggs på att förebygga sjukdomar

• öka kraftsamlingen i alla samhällssektorer kring psykisk hälsa bland unga

• fortsätta satsningen på suicidprevention

• fortsätta stärka och utveckla de förebyggande insatserna som exempelvis elevhälsan, socialpsykiatriskt team, Mini- Maria och Familjefokus

• stärka samordningen mellan skolorna, sjukvården och socialtjänsten och öka tillgängligheten

• öka kunskapen för att stärka transpersoners hälsa och psykiska välmående

• fortsätta satsningen på sommarjobb för unga

• utveckla samarbete med exempelvis ridklubbar för att motverka psykisk ohälsa bland unga

• tillsammans med idrottsrörelsen, kulturaktörer och regionens verksamheter göra en storsatsning på folkhälsan, inte minst för att minska psykisk ohälsa

• ge barn och unga en positiv framtidsbild och visa att det går att lösa de problem samhället står inför: livsglädje och framtidstro är unga människors rättighet

Nyheter på Psykisk hälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter