Visby

Världsarvet och ett attraktivt Visby Genom vår världsarvsstatus har alla gotlänningar påtagit sig ett stort ansvar för att värna stadens värden.
För att upprätthålla Visby innerstads vitala blandning av boende, besökare och som arbetsplats behöver livet i världsarvet utvecklas på ett hållbart sätt utan att de unika kulturvärdena riskeras. En levande och väl fungerande stad erbjuder goda livsmiljöer med korta avstånd och mångfald i näringsliv, arbetsmarknad, kultur och utbildning. En livskraftig stadskärna är också beroende av att Östercentrum med omgivning stärks.

Vi vill se en utveckling av bostäder, handel och mer grönska. Vi vill också hitta samarbetsformer med förenings- och näringslivet för ett nytt badhus med småbarnsbassäng på grusplanen vid Gutavallen. På så sätt skulle tillgängligheten till badet för alla gotlänningar behållas och badhuset skulle också bli en förstärkning av stadskärnan. 

 

Vi vill:

• att Region Gotland äger strategiskt viktiga fastigheter i Visby och att dessa innehåller ett brett utbud av verksamheter för en levande stadsmiljö året runt

• omarbeta detaljplanen för 16 innerstaden för att skapa en levande innerstad med prioritering av bostäder, handel, hantverk och upplevelser

• att Världsarvsstatusen beaktas i all planering samtidigt som en utveckling tillåts

• bidra till att Östercentrum kan utvecklas som en förstärkning av staden innanför murarna

• att ett nytt badhus i Visby förläggs till Gutavallen

• att de gröna stråken med bokskogen mellan Furulund och Gråbo samt Krookska dungen stärks och att betydelsen av dessa grönytor för hälsa och välmående uppmärksammas

• ta vara på och utveckla Gråbos sociala, naturnära och gröna värden med inkludering av de boende i planeringen och en hållbar energi- och vattenhantering

• förbättra och förstärka cykelstråken i och nära Visby

Nyheter på Visby

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter